ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީ

މާވަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓަކާއި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ހަދަނީ

ލ. މާވަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓަކާއި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެއް ހެދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ސައީދު މުހައްމަދު އެވެ.

މާވަށުގައި ހަދަނީ 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓަކާއި 50 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެކެވެ.

މިމަޝްރޫއަށް 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު މަސައްކަތް ނިންމަން ދީފައިވަނީ ހަމަސް ދުވަހެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހައިން އަވަސް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިއްމު ސިޔާސަތެކެވެ.

މިފްކޯ އިން ރަށްރަށުގައި ހުރި ހިންގަމުން ދިޔަ އައިސް ޕްލާންޓްތައް މިހާރު ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށަށް ބަދަލުވެސް ކޮށްފަ އެވެ.