ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ކުންފުނިތައް ހިންގަން ދަތިވާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް -- ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ)ތައް ހިންގަން ދަތިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ބައެއް ކަންކަން ނުކުރުމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ކުންފުނިތައް ހިންގަން ދަތިވާކަމުގެ ޝަކުވާ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅީ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާއި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ ވިދާޅުވީ އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ބައެއް ކަންކަން ނުކުރަން އަންގާފައިވާތީ ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ އެންގުންތަކަށް މުވައްޒަފުން ބޯނުލަނބާ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

"ކުންފުނިތަކުގެ މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލް ހިސާބުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން މެނޭޖްމަންޓޫން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ކަންކަން ކުރަން ފަސް ޖެހޭ،" ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ކުންފުނިތަކުން ކުންފުނިތަކުން އާ ކަމެއް ނުފެށުމާއި އާ މުވައްޒަފުން ނުނެގުމަށް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.