ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މަޖިލީހުގެ ދައުރު މިމަހުގެ 18އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުން މިދާ މިއަހަރުގެ ފަހު ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދިގު ދަންމާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހިމެނޭ ގޮތަށް މި ދައުރުގައި މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ހުރުމުން މި ދައުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރި ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްތައް ނިިމިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ބަޖެޓުގެ ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ހިނގަމުންދާ ދައުރު ނިމުމުގެ ހަތް ދުވަސް ކުރިން ބަޖެޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާތީ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ދިގުދަންމާލުމަށް ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ދައުރު އިތުރުކުރުމާމެދު ވޯޓު ގަޑީގައި ވޯޓަށް އައްސަވާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ހުރުމުން މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު މި މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދިގުދަންމާލުމަށް ފާސްކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަ އެވެ.

މަޖިލީހަށް މިވަގުތު ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު ދެ މައްސަލަ އަކީ ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއި، އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ އެވެ.