ޖިންސީ ގޯނާ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ދިވެއްސަކު ހޯދަނީ

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ފުލުހުން ހޯދާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ހޯދަމުން ދަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ކަސްތޫރިގެ، މުހައްމަދު އަބްދުﷲ 46، އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ އަކީ ހޯދަމުން ދަނީ އުޅޭ ތަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ހޯދައި ނުފެނިފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ އާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ ލަސް ނުކޮށް އަންގަން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.