އާޒިމާ ޝަކޫރު

އާޒިމާ އިސްތިއުނާފް ކުރި ފައިސާގެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތް

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު މައްޗަށް ހަތަރު މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމައިފި އެެވެ.

އާޒިމާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މިއީ އިސްލާމިކް ބޭންކުން ފައިނޭންސް ހޯދައިގެން އާޒިމާ ހުޅުމާލެ އިން ގަނެފައިވާ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ކުރި ހުކުމެކެވެ.

ހުކުމްގައިވަނީ "މުޝާރަކާ އެގްރިމެންޓް" އެއްގެ ދަށުން އިސްލާމިކް ބޭންކަށް އާޒިމާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވައިދުން ނުދައްކާތީ ހަމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ބޭންކަށް ދެއްކުމަށެވެ.

ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ މިހާތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 4،030،856 ރުފިޔާ އާއި ޗެރިޓީގެ ގޮތުގައި އަރާފައިވާ 125،499 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށެވެ.

އާޒިމާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަހަށް ބަހާލައިގެން އެ މަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ގަވައިދުން ކޯޓަށް ދެއްކުމަށްވެސް ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމްގައިވެ އެވެ.

އާޒިމާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލޭގެ ބިމަކާއި ފްލެޓެއް އެ ފައިސާ ދައްކާ ނިމެންދެން ރަހުނުގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އާޒިމާ އާއި އިސްލާމިކް ބޭންކާ ދެމެދު ހެދިފައި އޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ވެއެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތަކާއި ބާރުތައް ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށްވެސް ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

އާޒިމާގެ މައްޗަށް ފައިސާއާ ގުޅޭ ބޮޑު ހުކުމެއް އިއްވީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ މޭޔަރު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އާޒިމާ ވާދަކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ. އާޒިމާއަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

މިހުކުމާ ގުޅިގެން އާޒިމާ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިއިރު ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް ބޭންކާ އެކު ދިޔައީ ވާހަކަދެކެވެމުން ކަމަށެވެ.