ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާން ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް ޗައިނާއަށް

ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް ފަސް ދުވަހުގެ ދަތުރެއްގައި ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އެވެ.

ޝަހްބާޒް ޝަރީފް ޗައިނާއަށް ރަސްމީ ދަތުރެއް ކުރައްވާއިރު، ޗައިނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރައްވައި އޭނާ ވަނީ މިދާކަށް ދުވަހު ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ.

ޓައިވާންއާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ނުތަނަސްކަމުގައި ޕާކިސްތާން އޮންނާނީ ޗައިނާ ކޮޅަށް ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ހުޅަނގާ ގުޅިގެން ޗައިނާ ރުޅިއަރުވަން ޓައިވާން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް ހުއްޓާލުމަށްވެސް އޭނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ހުޅަނގުން ޓައިވާނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެނީ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް ކަމަށްވެސް ޝަހްބާޒް ތުހުމަތުކުރެއްވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓައިވާނަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނީ ޗައިނާއާ އެކު އޮތުން ކަމަށެވެ.

ޝަހްބާޒް ޝަރީފްގެ މި ދަތުރުގައި މައިގަނޑު މަޝްވަރާތައް އޮންނާނީ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް އަދި ޗައިނާ-ޕާކިސްތާން އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑޯ (ސީޕެކް) ހިމެނޭ ގޮތުން ލާމެހިފަ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސީޕެކް މެދުވެރިކޮށް ސިނާއީ މަސައްކަތްތެރި ކަމުގައި ޗައިނާއާއި ޕާކިސްތާން ގުޅާލުމަކީވެސް މަޝްވަރާގެ ބައެކެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަކަތަ އަދި ގެދޮރު ބިނާކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ހިމެނެ އެވެ.

ޗައިނާއާ އެކު އޮތް ގުޅުމަކީ ޕާކިސްތާން ދެކޭ ގޮތުގައި، ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރަން މާލީ އެހިތެރިކަމަށް ތަނަވަސް މަގެކެވެ. މި ވިސްނުމުގައި ސީޕެކުން ހިންގާ އިގުތިސާދީ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ޕާކިސްތާން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެ އެވެ.

ޕާކިސްތާނަށް އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަކީވެސް ބޮޑުވަޒީރު މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމެކެވެ.

ސީޕެކް ކުޑައިގެ ދަށުން ހަކަތަ އިންވެސްޓްކުރާ 33 ބިލިއަން ޑޮލަރުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ޕާކިސްތާނަށް މުގޫހިފުމާ މެދު ވެސް ބޮޑުވަޒީރު މަޝްވަރާކުރައްވާނެ އެވެ.