chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ލައިފްސްޓައިލް

މަގުތަކުގައި ދުއްވާ "ކޮފީ މޭޒު"

މާލޭގެ މަގެއްމަތީ ޒުވާނުންތަކެއް ސައިކަލް ދުއްވަނީ - އަވަސް ފޮޓޯ

މިދައްކަނީ ކޮންމެވެސް ފަރަންޖީ ގައުމެއްގައި ކުރި މޮޅު އީޖާދެއްގެ ވާހަކަ އެއް ނޫނެވެ. ތިޔަ ހީކުރާ ކަހަލަ ފުރޮޅުލީ މޭޒެއްގެ ވާހަކަ އެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމަށް ހީކޮށް މި ލިޔުން ކިޔަން ފެށްޓެވި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދެމެވެ.

ފާހަގަކޮށްލަން މިއުޅެނީ މާލެއަށް ހާއްސަ ދުއްވޭ ކޮފީ މޭޒުތަކެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މި މޭޒުތައް އެކި ގަޑިތަކުގައި މާލޭގެ އެކި މަގުތަކުން ފެންނާނެ އެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މި "މޭޒު" ގެ ޖާގަ އަކީ ހަތަރު ބޭފުޅުންނެވެ. ނަމަވެސް ހަ ޖާގައިގެ "މޭޒެއް" ފެނުމުގެ ނަސީބު ވެސް މަދުން ނަމަވެސް ލިބެ އެވެ

މަޖާޒީ ފެށުމަކުން މިދައްކަން އުޅެނީ ދެ ސައިކަލު ނޫނީ ބައެއް ފަހަރު ތިން ސައިކަލު މަގު ހުރަސްކޮށް ސަފު ހަދާލައިގެން އޮލަ ވާހަކާގައި މުޅި މަގު ހިސޯރުކޮށްގެން ދުއްވާ މީހުންގެ ވާހަކަ އެވެ. ހަގީގަތުގައި ވެސް ކޮފީ މޭޒެއްގެ ދޮށުގައި ތިބޭ ކަހަލަ އެވެ. މަޖާ ނެގުމާއި، ސީރިއަސް ޓޯކްސްތަކާއި، ކޮނޑުގައި ޖެހުމާއެކު ފަޅާލާ ހިނިގަނޑު ގަނޑެވެ. ވެހިކަލްތަކާއި ހިނގާ މީހުންނާއި އެކު ފިތި ބާރުވެފައިވާ ހަނި މަގުތަކުން، މުޅި މަގު ބްލޮކް ކޮށްގެން މި ވެރިން ދާނެ އެވެ. ފަހަތުން އަންނަ އެހެން ދުއްވާ އެއްޗަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. ތާކަށް ދާން ގަޑި ޖެހޭ އިރުވެސް މީގެ "ކޮފީ މޭޒެއްގެ" ފަހަތުގައި ތާށިވެފައި އިންނަން ޖެހިދާނެ އެވެ. މަގުގެ އަނެއް ފަޅިން އަންނަ ވެހިކަލްތަކާއި ހެދި މި މޭޒުތަކުގެ އަރިމަތިން އަރައިގެން ދެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯވެ އެވެ. ތަނެއް ވެސް ނުދައްކާނެ އެވެ. އެއްވެސް ހިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތީމަ ވާނީ ވެސް އެހެންތާ އެވެ.

މީގަ އަދި އެހެން ކަމެއް ވެސް ފާހަގަ ވާނެ އެވެ. ފަހަތުން އަންނަ މީހާ ލަސްވެގެން، އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން ތަންކޮޅެއް ދޭށޭ ބުނުމުގެ އިޝާރާތެއްގެ ގޮތުން ބަރުގޮނު އެޅިޔަސް ގޯސް ވާނީ އެ މީހާ އެވެ. ކޮފީ މޭޒެއްގެ ދޮށުގައި ތިބޭ އިރު ނުދަންނަ މީހަކު އައިސް އެ މޭޒުގައި އިށީނުމާއި އެއް ދަރަޖަ އެވެ. ގިނަ ފަހަރު ޖެއްސުމަށް ބުނާ އެއްޗެއް އަޑު އަހާލަންވެސް ޖެހެ އެވެ. ބަރުގޮނު އެޅީތީ ކޯފާ ވީ އެވެ. އެމީހުންގެ އޮލަ ވާހަކަ ގަނޑު މެދު ކެނޑުނީމަ އެވެ.

މިގޮތަށް މުޅި މަގު ހިފައިގެން ދުއްވުމަކީ ޓްރެފިކް ގަވައިދަކާއި ހިލާފުވާ ކަމަކަށް ނުވެ ދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ޔަގީނުންވެސް މިކަމަކީ ރައްކާތެރިކަމެކޭ ބުނެވޭނެ ޖާގަ އެއް ނެތެވެ. ހުދު ތިމާ މެންނަށާއި ފަހަތުން އަންނަ ވެހިކަލްތަކަށް ވެސް މެ އެވެ. މަގުތަކަކީ އެންމެންގެ އެއްޗެކެވެ. އެއް ބަޔަކު ހަވީރު ފިންޏަށް ދުއްވަން ނިކުންނަ އިރު، އަނެއް ބަޔަކު ގަޑިޔަށް ތަނަކަން ދާންވެސް ބޭނުން ކުރަން އޮތީ ހަމަ އެއް މަގުތަކެއް ކަން ހަނދާން ބެހެއްޓުން މުހިންމެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ފޭކު

  ޓުރެފިކް ފޮލިހުންވެސް ތިބެނީ ފިނި ކޮޓަރީގަ.... ނިކަން ކެރިގެން މަގުމަތީ 24/7 ޑޮއުޓީގަ ހުރެބަލަ... ވެރިން އެހާ ގޯސް ދެންކިހިނެއް އެހެންމީހުންގެ ވާހަކަވެސް ދެއްކޭނީ..

  7
  3
  CLOSE
 • ޙހހ

  މަ ބިޓު ސޮރުވެސް މަ ފަހަތައް ލައިގެންވެސް އެކަހަލަ މޭޒައް އަރާނެ. އައްސު ކަޑަ ކަމެއް..

  10
  1
  CLOSE
 • ކިޔުންތެރިއެއް

  ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް. މީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެއް. މަގުމަތީ އަޚްލާގް ގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނުހުންނަ ބައެއް ޒުވާނުންނާ ދިމާވޭ. ގްރޫޕް ހަދާފަ އަޑުގަދަކުރަމުން ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރަމުން ބާރުބާރަށް ދުއްވާއިރު، ހަމަ އެމަގުން ބައްޕަޔާ ދަރިޔާ ނުވަތަ މަންމަ ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުން އެކީގައި ދާނެކަމާ އެމީހުންނަށް އެބަހުރުވަ އަޑުއަހަން ފަސޭހަ ނުވާނެކަމަކަށް ނުވިސްނާ. މީގެ ހައެއްކަރޭ ކުރީން ރަށްދެބައިމަގުން ދިމާވި ކަމެއް ހިއްސާކޮށްލާނަން. މަގުމަތީ ވަރަށް ދުއްވާއެއްޗެހިގިނަ. ކުރިއަށްދެވެނީ ވަރަށް މަޑުން. ދެތިން ސައިކަލެއްގެ ކުރީގައި އިން، ފަހަތު ލައިޓްނެތް ނަންބަރޕްލެޓްގެވެސް އެއްބައި ނެތް ސައިކަލެއްގެ ފަހަތުގައި ވަރަށް ލަދުރަކިގޮތަކަށް އިން ކުއްޖާ ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ކުރުކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެބޭނުމެއްނެތް. ޢެމަގުންދިޔަ ގިނަމީހުން ބަލަން ފެށުމުން ސައިކަލް ދުއްވަން އިން ޒުވާނާގެ އަނގައިން ވަރަށް މަޑުން އެކަމު މަގުންދިޔަ އެންމެން ސިހޭވަރަށް ބުނެލީ ތި...ާ ...ަ...ަ....ޮ...ިގެންހޭ ތިބަލަނީ. ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑާ އެއްހަމައެއްގައި މަޑުކޮށްގެން އިން ސައިކަލުގައި ތިބީ ބައްޕަޔާ އަންހެން ދަރި ނޫނީ ބޭބެކޮއްކޮ ކަން އެދެމީހުނަށް ވީގޮތުން އެނގޭ. ކޮންމެއަކަސް އެވިދާޅުވި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފަ ސައިކް ރޭސްކޮށް ބާރަށްދާން އުޅެން ފެށުމުން، ދެވަނަފަހަރަށް އެފަދަ އަޑެއް އިވިދާނެކަމުގެ ބިރަށް ނަމަވެސް އެސޮރު ދާން ޖާގަ ދީފޮނުވާލައިފި.

  12
  CLOSE
 • ޙަޒަބް

  ދެ ސައިކަލަށް ވުރެ ގިނައިން އެއްހަމައިގައި ދުއްވުމާއި މަގަށް ދަތިކުރުން އެއީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެކެވެ. ޢެކަމަކު "ސްޓިކާ ދާރުން" ނަށް މިތަން ނުފެނުނީމާ ކުރާނީ ކީއްހެވެ! ގައުމުގެ ދަށް، ދެރަ ހާލަތެވެ.

  20
  3
  CLOSE
 • ވަރަނގު

  100% ތެދު!

  10
  CLOSE
 • ނަޖްވާ

  މި ފަހަރު ތި ބުނީ ހަމަ ތެދެކޭ ބުނެލެވޭނީ!

  21
  CLOSE
 • ރަންނަމާރި

  ނުބެހޭކަށް ކަމެއްވެސް ނޯވޭދޯ ދެން

  2
  34
  CLOSE
 • ބެހޭނެ

  މިޤައުމުގައި ހިނގާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ޚިލާފުކަންތަކާއި ބެހި ފާޑުކިޔުމަާ އަދި މަނާކުރުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް.

  21
  2
  CLOSE
 • ސާބީ

  ވަރަށް ބޮޑު ތެދުވާހަކައެއް. ނުވިސްނާނެ މިހާރު އުޅޭ އެއްޗެހި އެހެން މީހަކަށް.

  23
  1
  CLOSE
 • ސުައްކަތުރާ

  އެއީ ޤައުމުގެ ޒުވާނުން ، މުސްތަޤްބަލް

  12
  4
  CLOSE
 • ބޯގޯސް

  މިރާއްޖެ ނޫނީ ތަހްޒީބު ޒުވާނުން ދުނިޔޭގެ ނޫޅޭނެ. އަދި ސްޕާރީ، ޗްވިންގގަމް ކަހަލަ އެއްޗެތި ކައިފަ މަގުމައްޗަށް ކަރުދާސް ގަނޑާއި ކިރުގަނޑު އުކާލުން ވެސް މި ތަހްޒީބު އަމަލް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ.

  21
  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު