chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ރައީސް ސަޅި: އަތްޖަހާ، ދެން އެންމެން އަތްޖަހާ!

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފައިލް ފޮޓޯ

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޭރުގެ ރައީސް، މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބަލިވުމުން މިިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންތިހާބުން ރައީސް މައުމޫން ބަލިވާން ޖެހުނު މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކައި ފަތުރަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަށް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވަށައި ޖެހޭ ގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ރައްދު ނުދެވުމެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް އެކަން އެގޮތަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވޭއިރު މިހާރުވެސް މި ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެވެ. މި ސަރުކާބެހޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއަކުން އެކަށީގެންވާ ރައްދެއް ނުދެވެ އެވެ. ދޭކަށް ނުވެސް އުޅެ އެވެ.

ކަންކަމަށް ރައްދު ދީ، އެކަންކަން ސާފުކޮށް ނުދެވި އެ މަތިމައްޗަށް އެތައް ކަމެއް ފުށު އަރައި މުޅި ސަރުކާރު ކޮށި އަރާފައި ވަނިކޮށް ރައީސް ޔާމީން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ނޫސްވެރިން ބޭނުންވި ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާ ސާބިތުކަން ދައްކަވާފަ އެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ދެއްވި ވާހަކަފުޅުތައް އެނަލައިޒް ކޮށްލައިގެން އިިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެއްޗެއް ހާސިލު ނުވާނެ އެކޭއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެ ރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ "ސަޅިކޮށް" އެންމެން ސިއްސުވާލައި ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވެއްވައި މުޅި ރާއްޖެ ފޮޓޯގަނޑެއްހެން ހުއްޓުވައިލި މަންޒަރެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ފާޅުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް އެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަށް ފަހު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ރައީސް ޔާމީނުގެ ގަޓު އެބަހުރިކަން ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލު ކޮށްފީމޭ" އެވެ. އިދިކޮޅު އެހެން ބައެއް ކްރިޓިކުން ވެސް މިފަދަ އިބްރާތްތައް ދޫކޮށްލި އެވެ.

ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި އޮއްވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ދެއްކެވި ސާބިތުކަމުން މީހުން ހައިރާން ކޮށްލާފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހާބާ ވިދާޅުވެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުން އުތުރި އަރައިގަތް އިރު ހީވީ ދެން ހުރިހާ ކަމަކުން މިންޖުވީހެނެވެ.

އެއްބައި މީހުން އެހީ މިވަރުގެ "ކޫލް" ރައީސެއް ދުނިޔޭ ތާކުން ދުށީން ހެއްޔޭ އެވެ؟ އަނެއް ބަޔަކު ބުނީ މިއީ "ގަޓް ހުރި" ރައީސެކޭ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އެމީހަކަށް ކުރެވުނުހާ ތައުރީފެއް ކޮށްފައި ފޮޓޯ ހަދައިގެން އެކި ތަންތަނަށް ކޮއްޕީ އެވެ. ލަފާވާ ގޮތުން ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ޝުކުރު ތަހާނީއާ ހުރެ ރައީސްގެ ފޯނަށް ވަރަށް ބާރު ބޮޑުވާނެ އެވެ.

މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައީސް ނުކުންނަވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުން "ދެން އަތް ޖަހާ، ދެން އަތްޖާ، ދެން އަތްޖަހަ އެންމެން އަތްޖަހާ" އޭ ކިޔައިގެން ދުއްވައިގަތް އިރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް މިހާވަރު ވެގެން ދިޔައިރު އެންމެން ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނިޒާމެއްގައި އިދިކޮޅެއްގެ އެ މީހުންގެ ސުންނަތް އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުއްޓާ ނުލައި ކުރާނެ އެވެ. ނުކުރަންޏާ އެއީ އަނެއް މައްސަލަ އެވެ. އެކަންކަން ނިއުޅާލައި ބުނެދޭން މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މީހުން ކުރީ ކޮން މަސައްކަތެއް ހެއްޔެވެ؟

ހަގީގަތުގައި މިދިއަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރެއަކީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ތިބި ސިޔާސީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލަދު ގަންނާންޖެހޭނެ ރެއެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މީޑިއާގައި އިސްވެ ތިބި ފަރާތްތަކެވެ. އެކަމެއްގެ އަހުލުވެރީން ނޫން ބަޔަކު އެކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ ނަމަ ނުކުންނާނެ ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ އައިސްފައިވާތީ އެވެ. ކައްޓާއަށް ލައިގެން މަސް ކިރުވާ މީހަކު ޓީވީ ޗެނަލެއް ހިންގަން ދިމާކޮށްފިއްޔާ ވާނީ ކިހިނެއް ޔެވެ؟ އަދި ޓީވީ ހިނގާ މީހަކު މަސް ކިރުވާން ދިމާކޮށްފީވިއްޔާ ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މުޅި އެތި ހަރާބުވާނީ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ފަހު އައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މީޑިއާ ކަންކަން ވަރުގަދަ ވެދާނެ ކަމަށް ހީ ކުރެވުނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ރައީސް އޮފީހުގެ މީޑީއާގެ އޮފިޝަލަކު އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވައި އެއްސެވި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ މީޑީއާގެ ވައިބާ ގްރޫޕެއް ހެދުން ކިހިނެއް ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވުނީ ތިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކޭ އެވެ. އަސްތާ އެ ގްރޫޕެއް އުފެދި ފުރަތަމަ ދެތިން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހީވީ ވިލުތެރޭން އޮއިތެރެއަށް ލަނޑާ ދަމާލިހެނެވެ. ނޫސްވެރިންގަނޑު އެ ގްރޫޕްގެ ތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. ދެން އެ އެހަރަ އަންނަނީ ސުވާލުތަކެވެ. ބައިވަރެވެ!

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނުގެ ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ނޫސްވެރިން ފޯނުކޮށް ސުވާލު ކުރީމާ ވެސް ދެއްވާ ޖަވާބެވެ. "ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިސްވެ ދެއްވާން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެއް އެ ވަގުތެއް ޖެހުނީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެއްވާނެ އޭ" އެވެ. މީ ކޮންކަހަލަ އިސްޕޯކްސް ޕާސެނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިނޫނަސް އިސްޕޯކްސް ޕާސަނުން އުޅުއްވާފައި ވަޑައިގެންފި އެވެ. މިފަދަ ކަމަކާ އަދިއެއް ދިމައެއް ނުވެއެވެ. އެ އިސްޕޯކްސް ޕާސަން ނެތަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިސްވެ ދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއްވިއްޔާ އައީ އަބަދުވެސް ދެމުންނެވެ. އެ މަގާމެއް އުފައްދާފައި އެއޮތީ ކަމަކު އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ އެ ވައިބަރު ގްރޫޕްވީ ހުޅަނގު ވިނައަށެވެ. ހުުޅަނގު ވިނައަކީ، ހުޅަނގުގައި ރަށުގެ ހޭޅިން އަތިރިމައްޗަށް ހެދިގަންނަ ބޯ ވިނަގަނޑެކެވެ. މޫސުން ބަދަލުވުމާއެކު ބޮލެއް ތަލަވާހެން ހާވިއާ ވެލާފައި ހީނަރުވެ މަރުވެގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. ދެން ވިނަތަކުގެ ކަށި ތޮނަތައް ވާނީ ހިނގާ މީހުނަށް ނުފުރުއްޕާނަކަށެވެ. މި ގްރޫޕް ވެފައި އޮންނަނީ އެހެނޭ ބުނެފިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް ވުރެ ނުބައި މީހަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގައި އޮފީހުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޯކްސް ޕާސެނެއް ވެސް ހުންނަވަ އެވެ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ބޭފުޅެކެވެ. އިލްމުވެރި ކަމާއި މައުރިފާވެރި ކަމާމެދަކު ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތީ ޑިސެމްބަރު 20، 2015 ގަ އެވެ. ލައްކަ ދުވަސް ވެއްޖެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރެއްވުމުގައި އޭނާ ކުރެއްވީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ރިޓްވީޓް ކުރެއްވުން ހެއްޔެވެ؟

ކަމަކަށް ރައްދެއް ދެއްވައިގެން އެހެންނާ ބޭރު ނޫހަކަށް އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވައިގެން ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ތެޅިގަތްތަނެއް ނުފެނެ އެވެ. އިދިކޮޅުން ދެއްކި ވާހަކައެއްގެ އަސްލު ހިއްޕަވައިގެން ބޭރަށް ވަޑައިގެން ކަމެއް ކުރެއްވިތަނެއް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެމެވެ. އާދެ، އަޅުގަނޑަކަށް އަޑެއް ނީވެ އެވެ.

އެކަމަކު މަގާމަށް ވަޑައިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ އެވެ؟ މިއަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ނޫނީމެވެ. -- ސީރިއަސްލީ! -- ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އޮނިގަނޑުގައި އެއީ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ފަހަރުގައި ނުވެ ހިނގައިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ އޮފީހުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޯކްސް ޕާސަން އެއީ ސިޔާސީ މީހަކަށް ނުވަންޏާ އެ މަގާމުގެ އުރަ ދިއްކޮށްލާއިރަށް އެ އުރައިގައި ހިއްޕެވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ސާފުކޮށްދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓް" ގައި އޮޕް އެޑް ލިޔުއްވި އިރު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޯކްސް ޕާސަން ކުރެއްވި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ނުފެނުމުން އެއީ "އަންނަނީ ހިންޏޭ" ބުނަން މާ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އިރު ގިނަ ވަޒީރުން ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ "ގަޓް" ވެވަޑައިގެންނެވިއަސް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެކިޔާ ގޮތެއް ވިޔަސް ކޮންމެވެސް ވާހަކަފުޅެއް ދައްކަވާ ނޫން ހެއްޔެވެ؟
އެގޮތަށް ހަތަރު ފަސް އެމްޕީއަކު ވެސް އުޅުއްވާތީ ފެނެ އެވެ. ސަރުކާރެއްގެ ދިފާއުގައި ކުރަން ޖެހޭ ސީދާ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވުނަސް އެ ބޭފުޅުންގެ ފަހަތުން މިނިސްޓަރު ތޯރިގާއި މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ވެސް ދުވެވޭތޯ އުޅުއްވަ އެވެ.

އެކަމަކު އޭޖީ މުހައްމަދު އަނިލް ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ޖެންޑާ މިިނިސްޓަރު ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓަރު ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ސަރުކާރު ދިފާއުކޮށްދޭން ނައިބު ރައީސް ކޮށް ދެއްވަނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެޑިއުކޭޝަން މިސްޓަރު ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޓޫރިޒަމާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި މިދިއަ ދެތިން ހަފުތާއަކީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެ ދުވަސްތައްކަން ރޭކާ ލާނީ ހިސާބަކަށް ގައުމީ ތާރީހު ވެސް ބަލައިލައިގެން އުޅުއްވާނަމަ އެވެ. އަޅުގަނޑު ބަލައިލި އިރު ސަރުރުކާރު ދިފާއު ކުރަން އެއިން ބޭފުޅަކު ކުރެއްވި މާ ބޮޑު ކަމެއް ނުފެނެ އެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ފޭސްބުކު ބައްލަވާލައްވާށެވެ. ފެންނަނީ "ފީލިން ހެޕީ" އާއި "ފީލިން އީވްނިން ޓީ" މިޒާތުން ލިޔެލުމާއި އާދަމް ނަސީރުގެ ކޮންމެވެސް އިޝްގީ ޅެމަކަށް ލައިކް ޖަހާލުން ފަދަ ކަންކަން ކުރައްވާފައި ހުންނާތީ އެވެ. މިއިން ބޭފުޅަކަށް މި ރާއްޖެއަށް ކަމެއް ވެގެން އުޅޭހެން ހަރާން، ހީވެސް ނުވެއެވެ.

އަނެއްކާ މިހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މުހައްމަދާ ގުޅިގެނެވެ. މަސީހު އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަފުޅެއް ދެއްކެވިއްޔާ އަޅެ ފަހެ ވާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އިދިކޮޅު މީހުން މަސީހު ޖަހައިގަނެގެން ގެންދާން އުޅެނީއެއް ނޫންވިއްޔާ އެވެ.

ދެން ތިބީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުުޅުންނެވެ. ސަރުކާރު ދިފާއުކޮށްދޭން އެ މީހުން ކުރީ ކީއް ހެއްޔެވެ؟ ގިނަ ކޯޑިނޭޓަރުން ކުރައްވާ ކަންކަމުން ސަރުކާރަށް ލިބެނީ ގެއްލުމެވެ. ވަނީ ބަދުނާމެވެ. ކޯޑިނޭޓަރު ކަމޭ އެކިޔާ މަގާމާ ބައެއް އަބުރުވެރި ބޭފުޅުން ހަވާލުވާތީ ވެސް އަޅުގަނޑު ހުންނަނީ ހައިރާންވެފަ އެވެ.

މިދާދުވަހު "ހިނިއަންނީ" އޭ ކިޔައިގެން އެގަތް ގަނޑެއް ބަލައިބަލާށެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އެއްވެލާފައި އެ ހޭވި ހަޑިއެއް ބަލައިބަލާށެވެ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ނުވެސް އެނގޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ސިޔާސީ މީހުން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ދަސް ކުރާން އެބަޖެހެ އެވެ. އޯގަނައިޒްކޮށް ކަންކަން އެމްޑީޕީން ކުރާ ގޮތުން މިސާލު ހޯދައިގެން ދަސްކުރާން ޖެހެ އެވެ. މޮޅަން ކަން ކުރާ މީހަކު އެކަމެއް ކުރާ ގޮތެއް ބަލައި އެގޮތެއް އެޕްލައި ކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ އެންމެން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް، ކުރާން ނުވެސް އުޅެ، ހުރިހާ ކަމެއް ބޮއްސުންލައި ކޮށިއަރައިގެން ދިޔާމައި ރައީސް ނުކުންނަވާ އެކަންކަން ވަށައިޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމުން ދެން އަތް ޖެއްސެވިއަކަސް އެއަށް އިހުލާސްތެރިކަމޭ ކިޔާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެއް ކަލަ ދިހަ މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅުގައި ދެން ތިބި މީހުން އެކަންޏެއްނޫނެވެ. އެކަކު ވެސް ނުކިޔާނެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ސަލީމް

  މި ފަދަ އާރޓިކަލް ގެންނަންވީ... ކޮބައިތޯ ދައުލަތު ޓީވީ ޗެނަލް ... މި އާޓިކަލް ރައީސްއަށް ދައްކަވާ....

  4
  CLOSE
 • ކޫލް

  ސަޅި = ފޮނި ކެނޑުން ނުވަތަ ބޮޑާކަން އެހެންވީމަ މުޅިއަކުން ގޯހެެއްނޫން

  7
  2
  CLOSE
 • ފަތީި

  ވަރަށް ސަޅި ލިއުމެއް

  3
  3
  CLOSE
 • ޙެޔޮއެދޭ މީހާ

  މަސްކިރާވާހަކައާއި ޗެނަލްް ހިންގާ ވާހަކަތީ މިފްކޯގަ އުޅޭ އަދުލީ އާ އަބްލޯ ގެ ވާހަކަ ދޯ އަސްލު ތީހަމަ ތެދެއް މި ދެމީހުންނަކީ ރައީސް އަށް ހެޔޮއެދިގެން އުޅޭ ބައެއް ވައްތަރެއްނޫން މުޅި މެޑަމްގެ ޓީމްވެސް އެހަލާކުވަނީ މި2 މީހުނާހެދި މުޅި މިފްކޯވެސް ދަރުވާލައިފި އެކަމަކުވެސް އެމީހުންނަށް ކަމެއްނުވެ އެތިބެނީ އެމީހުން ހުރީ މެޑަމް އަށާ ރައީސް އަށް ސިހުރު ހަދާފަ މިކަން މެޑަމް އެގިގެން މިހާރު މުލީއާގެއަށް ފޮނިކާއެއްޗެހި ވެެއްދުން ވެސް އޮންނަނީ މަނާކޮށްފަ

  3
  2
  CLOSE
 • ސަމާސާ

  މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމަށްވެސް މިހާރު ރޭކާ ލާހެން އެބަހީވޭ!!! ހަގީގަތުގައިވެސް ސަރުކާރު ބަލިކަށިވީ އަދި ފެއިލްވީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ ދޯދދިޔާކަމުންކަން އަދިކިރިޔާ ތިޔަރޭކާ ލީތާއެވެ. ތިޔަވަރު ވީކަންވެސް ނަސީބެވެ. ހަގީގަތުގައި ސިޔާސީ ކުޅިއަކުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ މާކަބޮޑު ފައިދާއެއް ނޯންނާނެއެވެ. މިކަހަލަ ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމައަކަށް ބޭނުންވަނީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު ވެރިންގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އޯގާތެރި ޚިދުމަތެވެ. އެނޫން އެއްޗަކުން ދިވެހި ގައުމަށް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ރަނަގަޅު އެއްވެސް ސިފައެއް ޚަސީލަތުގައި ނެތް ބޭފުޅަކަށް ވީމަ އަރިހުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންވެސް ހިނގާން އޮންނާނީ އެމަގުންތާއެވެ. ޢެއީ ލަނޑަޔާވާނީ ލަނޑަޔާއޭ ބުނާ ބީދައިންނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއްހަގީގަތަކީ މުޅި ސަރުކާރުގެ މައިނާރުން ފެށިގެން ކުދިކުދި ނާރުތަކަށް ދާނދެން އޮތީ "ނުބައި" ކޮލެސްޓްރޯލްގެ އަސަރުން ބެދި ވަކަރުވެފައި ކަމެވެ. އޭގެ ސިއްރުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ބަޔާންކުރަން ލަދުވެތިވާޙާ ހަޑިވެފައި ހުތުރެވެ. މުންޑޫ ހަލީމެވެ.!!!! އަސަރަކާ އަދި ފޮނިކަމެއް އެކިބަސްބުނާއިރު މޫނުން ފެނުނަކަސް ، އެތެރެހަށީގައި ނެތްކަމެއް ގެނެވިދާނެހެން ހީވުމީ މޮޔަވިސްނުމުގެ ކުށެކޭ!!

  14
  12
  CLOSE
 • މީހެއް

  ނުރަބޯ!!! ކޮބާތަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ގެ ލާރިގަނޑު؟؟ ކާކުގެ އަންބޮނޑިއަށް ލައިގެން އުޅެނީ؟ ކެކެކެކެކެކެ ހަމަ ހިނި އަންނަނީ!!!

  3
  5
  CLOSE
 • ނުރަބޯ

  ރައީސް ޔާމީންގައިކޮޅުގައި ރަނގަޅު އެއްވެސް ސިފައެއް ނެތިގެން އޭނާ ކަލެއަށް ކުރީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަލެއަށް މިގައުމުގައި ލާހިކުގޮތަކަށް ދިރިއުޅެވޭތީ އަނގަޔާ އަތާ ދިމާވާތީ ކަންބޮޑުވީ ހެއްޔެވެ؟ މާބޮޑު ދަތިކަމަކާ ނުލާ ޔޫއެސް ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭތީ ކަންބޮޑުވީހެއްޔެވެ. ކަލޭ އެމީހެއްގެ ފަހަތުގައި ހުރި ޣައްދާރު ކެރަފާ ނަޝީދުހެން ގައުމުގެ މާލިއްޔަތު އަމިއްލަ އަންބޮނޑި އަށް ކަހާނުލާތީ ރުޅއައީ ހެއްޔެވެ؟ ގައުމުގެ އިގްތިޞާދު ރީނދޫ ސަރުކާރުން އިނދަޖައްސާލާފަ އޮއްވާ އެކަން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަޔަކަށް އަޅުވާލީމާ ހަޖަމު ނުވަނީހެއްޔެވެ. މިސަރުކާރު ގާއިމުވީއްސުރެ ގައުމުގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ ފިޔަވަޅުތައް ނުފެންނާން ކަލެއަކީ ލޯފަންމީހެއް ހެއްޔެވެ؟ގައުމުތަކުގެ ޖީބުތަކަށް ކެރަފާނަޝީދު ވެއްޓީ މިގައުމު އަޅުވެތިކޮށް ގައުމުގެ ދާޚިލީކަންކަން ބޭރުގައުމުތަކާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެނުފޫޒުން ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވީމާ ކަލެއަށް ގޯސްވީހެއްޔެވެ؟ ރައީސް ޔާމީނަކީ ޚަޞީލަތް ނުބައި ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ފަރާތެއް ނަމަ އޭނާ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މިހުރިހާ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އުޅުއްވީހީ ކެރަފާ ނަޝީދުހެން އަމިއްލަ އަންބޮނޑި ބޮޑުކުރެވޭތޯކަމެއް ކަލޭގެ ގަޅި ސިކުނޑި އަކަށް ނުވިސްނޭހެއްޔެވެ؟ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ޖާހިލުން ތަންތާ ތިބޭ އެކަމަކު ކަލޭކަހަލަ މީހަކު ރީނދޫ މަސްހުނި ބައިގަނޑު ތެރޭން ނޫނީ ނުދެކެމެވެ....!!!

  26
  15
  CLOSE
 • އައިޝާ

  މުންޑޫ މޮޅުވީމަ ޖޭވޭދޯ؟ ތީދެން ބޮޑުވަރު، ބަލަ އުފާ ކުރަންވީއޭ

  6
  9
  CLOSE
 • ނަގޫރޯޅި

  މީގެކުރީސަރުކާރުތަކުގަ، ވަޒީރެއްވިއަސް، މެންބަރެއްވިއަސް ސިޔާސީ. އިދިކޮޅުމީހުން މުޒާހަރާއެއްކުރިޔަސް އެކަންހުއްޓުވަން މޑޕ މީހުން ގުރޫޕްހަދަފަގޮސް މުޒާހަރާކުރާބަޔަކާކުރިމަތިލާނެ. ހުރިހާމިނިސްޓަރުންވެސް 24ގަޑިއިރު އުޅުނީ ސަރުކާރުދިފާއުކުރަން، އެހެންގޮސް އިސްތިއުފާދިނީ. އެކަމަކުމިސަރުކާރުގަ ކޮންމެހެންމަޖުބޫރެއްނޫން އެހެންއުޅޭކައް. އެކަމައްތިބޭނެ ވަކިބަޔަކު.

  11
  7
  CLOSE
 • ފަހުރު

  ދިވެއްސަކަށްވެ ފަހުރުވެރިވޭ ރައީސް އަކަށް ޔާމީން ސަޅިވީމަ، ލިޔުން ތެރިއަކަށް މުންޑޫ ސަޅިވީމަ، މުޅިލިޔުން އެއް ޖުމްލައިން، މެޑަމް، ޔާމީން ސަޅިއަކަސް ގަޓެއް ނެތް "ސަރުކާރާ"

  13
  19
  CLOSE
 • ނިންމާތި

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަންޑާރަ ނައިބް އަނިލް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް. އިލްހާމް މެންނަށް ދެން އަނެއް 32 މިލިއަން ނުލިބޭތީވެ ފަޔަށް ހިނިއަރައިގެން އުޅެނީ. މިރާއްޖެ އަބަދު ޕެނިކް ރޫމަށް މިވައްދަނީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ އެމެން ކަޓް ކާން ވެގެން އެމެން ކުރާ ކަމެއް ކަން މިއަދު މިދަނީ އެނގެމުންނެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިކަން ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ ދެން މަމެން ދާނީ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް މިހާރު ބަންޑާރަ ނައިބް ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ. ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓް ނަގާ ނިމެން ދެން މަޖްލީސް ބަންދުވާނެއެވެ. އެނިމުނީ އެވެ.

  12
  6
  CLOSE
 • ޝައި

  މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމް ބޭނުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންކަން އަނބުރާލުމުގެ ކުޅަދާނަކަށް އެނާ އަށް ލިބިފައވޭ. އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އަރަނީ މުންޑޫއަކީ ހަމަ ފައިސާގައި ޖެހޭނެ މީހެއް ނޫނޭ... ކީއްވެގެންބާވައޭ މިހާވަރެއް މި އަރުވާލީ

  8
  2
  CLOSE
 • ކްލޯސްޑް

  މެމްބަރުން ޝިކާރައަކަށް ހަދައި، ޑިމޮކްރަސީ "ކަތިނުލަން" އެދި އިލްހާމްގެ ސިޓީއެއް ބަންޑާރަ ނައިބަށް އެ ފޮނުވަނީ އެއީ ޑިމޮކްރަސީ ކަތިނުލާން ނޫނެވެ. ޑިމޮކްރަސީ އަކީ އެއީ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ވެސް ނޫނެވެ. ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި އޮންނަނީ އެއީ 1. ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޓައިޕް 2. އޮތޯރިޓޭރިއަން ޓައިޕް 3. ޓޯޓަލިޓޭރިއަން ޓައިޕް މިތިން ޓައިޕް ގެ ސަރުކާރެވެ. މި ތިން ޓައިޕް ކޮމްބައިން ކޮށްގެން ސަރުކާރެއް ހިންގޭނީ. ރާއްޖެ ފަދަ ނާތަހުޒީބީ ކޮރަޕްޓް ބޮޑު ސިޔާސީ ޖީލެއް އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ރައްޔިތުންގެ ބޭނުން ކޮށްގެން އެމެން ކަޓް ކާލައިގެން ބޮޑެތި މިލިއަނަރުންނަށް ވާން ވެގެން މުއްލާ އިން ދީން ޓޫލް އަކަށް ބޭނުން ކޮށްގެން އޮޅުވާލާ ފަދަ ގައުމަކަށް މިތިން ޓައިޕް ކޮމްބައިން ކުރަން ބޭނުން ވެއެވެ. ބިކޮޒް މި ވަގުތު ވެރިކަމުގައި މިތިބީ މަމެން ޕިންކީން ނެވެ. އޭޖީ ވެސް ނުޖެހޭނެ އިލްހާމް މެން ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން. އިލްހާމް އަކީ އެއީ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސްގެ އަލިފުބާ ވެސް އިނގޭނެ މީހެއް ކަމަށް އޭނާގެ ޕްރީވިއަސް ޓްރެކް ރިކޯރޑްސް ތަކުން ނުފެނެއެވެ. މިފަހަރު މަޖްލީހުގެ އެމްޕީން ނަށް ކަޓް ނުކެެވޭނެތީވެ އެމެން ރޯމަހެއް ތެޅޭ ގޮތަށް ދޯންނަށް ލުމުން ތެޅުނަސް އެއަކު ނޯންނާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއް ވެސް އަދި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް. މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެ ސަރުކާރުން ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތަށް. ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް.

  8
  8
  CLOSE
 • އަމާޒް ލަތީފް

  ރައީސް ޔާމީނަކީ ގަޓް ހުރި ބޭފުޅެއް. ކަންކަން ކުރައްވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. ދެން ތިބި ބައިގަނޑަށް 2018 ކީއްކުރަން 2023 ގަވެސް ވެރިކަމާ ކަިރިއަށްވެސް ޖެހިލަން ނުކެރޭނެ. ދެން ލަލަލާ ރީނދޫ ބައިގަނޑު

  26
  11
  CLOSE
 • ސަފީ

  ފައިސާ ބަހާ މޫސުމުގައި އަވަސް ނޫހަށްވެސް ފައިސާ ޖާޑިއެއް ލިބިގެން އުޅޭހެން ހާދަހީވެޔޭ

  24
  16
  CLOSE
 • ފީސަފީ

  ފައިސާގެ ގޮތެއް ނޭންގެ، އެކަމު ފައިސާ އަށް ލިޔެ ދެވޭ ވަރަށް ވުރެ އަގުހުރި ވާހަކަ އެއްމީ!

  12
  7
  CLOSE
 • ދޫނުދޭތި

  ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ގައުމުގައި ސްޓެބިލިޓީ މެއިންޓެއިން ކުރަން. އެގޮތުން ބަލާއިރު އިދިކޮޅުގައި ތިބި ސިޔާސީ ބޮޑުން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ 18 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދައްކާ އެފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ގަނެގެން ދެވަނަ ލީބިޔާ އަށް މިގައުމު ބަދަލު ކޮށްލަން އުޅުނަސް އެކަން ވިޔަދީގެން ނުވާނެ އެގޮތަށް. އެކަން އެކުރަނީ ބަންޑާރަ ނައިބް އަނިލް. އެއީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަކީ. މިފަހަރު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަންޑާރަ ނައިބް އެދުނު ގޮތަށް އެކަން ނުނިމިއްޖެ ނަމަ ދެން މަމެން ދާނީ އެމައްސަލައިގައި ރައްޔިތުން ނަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް. ދެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ. ސައުދީން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެންނާނީ މިޕްރޮސެސް ހިންގަން. އެއްގޮތަކަށް ވެސް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެން މިކަން އެހާ ފަސޭހައިން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތް ތަަކަށް ދުލެއް ނުކުރާނަމެވެ. ކުޑަ ވެސް ދުލެއް ނުދޭނަމެވެ.

  24
  15
  CLOSE
 • ޝުއައިބު

  މިވާހަކަ ދެއްކި މީހާއަށް ލީބިޔާ އިނގެނީ ކިހާވަރަކަށް ބާވައެވެ... ހަމަ އެކަނި ނަން އެނގުމަކުން ނުވާނެވެ. ލީބިޔާ އަކީ ފުދިގެން އުޅުނު ގައުމެކެވެ. މިތަން ލީބިޔާއަށް ވެގެން ދެރަވާނީ ތިކަހަލަ ދެތިން ޖާހިލުންނެވެ. ލީބިޔާގައި ކިޔެވުން ހިލޭ ފީއެޗްޑީ އަށް އެހެން ގައުމަކު ކިޔެވިޔަސް... ބޭސްފަރުވާ ހިލޭ.. އަލަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ދެހާހެއްހާ ޑޮލަރު ދޭ.... މީގެ ފަހުންވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާއިރު ކޮންމެސް ވަރަކަށް ބަލާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން..

  8
  4
  CLOSE
 • ދިވެއްސެއް

  ދެއްވީ ހޫނު އެއް ސްޕީޗް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިއްތަކުގަ ވެރިކަން ކުރަން ރައީސް ޔާމިން އަށް ފުރުސަތު އެންމެހާ ދިވެހީން ދެއްވި. ދެއްވި އަސަރު ގަދަ ބަސްކޮޅުން އިދިކޮޅު ފަރާތް ތައް ވީ ނިދިން މަހްރޫމް.

  33
  13
  CLOSE
 • ލުކްވެލް

  މެޖޯރިޓީ ނެތް މަޖިލިހަކާ އެކު މަސައްކަތްކުރައްވަން ރައީސް ޔާމީން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރޮޒޭނާ ބުނާނަމަ މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ނުދޭއިރު އެމެންނަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ކަމަށް އެމެން ބުނާނަމަ ސަރުކާރުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޖެހޭނެ އިއުލާން ކޮށްދެއްވަން ސްޕްރީމް ކޯޓް އިން ނެރޭ ގައިޑް ލައިން އިން ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ މެމްބަރުން ހޮވާފައިވާ އެމްޕީން ޕާރޓީ ބަަދަލު ކޮށްފިނަމަ އެ މީހަކު ހޮވިފައިވާ ގޮނޑިން ވެސް އެމީހަކު އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް. އެގޮތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ ދެން ދާން ޖެހޭނީ ޕާރޓީ ތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކަށެވެ. އެވޯޓް ލާން ޖެހޭނީ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މުޅި ރާއްޖޭގައެވެ. އެވޯޓް ލާންވީ މުޅި ރާއްޖޭގައި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް. ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަން ރާއްޖޭން ފިލުވާލަން ބޭނުން ނޫން ނަމަ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޕާރޓީ ނަމުގައި މީހުން ހޮވުމުން އެމެން އެ ގޮނޑި ވިއްކައިގެން މިލިއަނަރުންނަށް ބަދަލުވާން ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ އެއިރުން އެނގޭނެއެވެ. އެއީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ. އެވޯޓް ނިމެންދެން މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެނިމުނީ އެވެ. އެއިރުން މެޖޯރިޓީ ލިބުނީ ކޮން ބަޔަކަށް ކަން އިނގޭނީ. އެއީ އަދި ރޮޒޭނާ އަށް ނިންމޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

  14
  6
  CLOSE
 • މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

  މި ރައީސަކީ އަނގައިން ބަލިކުރެވޭނެ ރައީސެއްނޫން. މަންޒަރާއި، އަޑާއި އެކު ހަތަރެސްފައިގައި ހިފިޔަސް ބުނާނެ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަހުގީގުކުރަން ޤާނޫނުގަ ބަޔަކުވޭ، އެއައްފަހު ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވާ ބަޔަކު ޤާނޫނުގަވޭ، އެއަައްފަހު ސްޕްރީމް ކޯޓުންނޭ ފަހުބަސް ބުނާނީ. ދެން މިއައް ކީކޭތޯ ނޫސްވެރިޔާ ބުނާނީ؟؟؟ ދެން އެެވީ ރައީސު ގަޓު؟؟؟

  17
  14
  CLOSE
 • ހާދަ ޖޭ ވެޔޭ ދޯ؟

  ނޯންނާނެ ނޫސްވެރިޔާ ބުނާނެ އެއްޗެއް. އެއަށް ގަޓު ހުރުމޭ ކިޔަނީ. ނޫސްވެރިޔާ ކުރާނެ އިތުރު ސުވާލެއް ނެތް މިންވަރަށް ޖަވާބު ދެވުނީމަ އެއި ގަޓު ހުރުން ނޫން ދެން އެހެން ކޯޗެއް؟

  13
  3
  CLOSE
 • މަންޖެ

  މި ފަހަކައް އައިސް އެންމެ ކިޔާލާ ހިތުން ކިޔުން ސިޔާސީ އާރޓިކަލް މިއީ!

  24
  9
  CLOSE
 • ކަލޭފާނު

  އެންމެން އިދިކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެކަކު އެކަނި ހިފަހައްޓާލެވޭނީ އަސްލުވެސް ގަޓުހުރީމައެވެ. އެހެންނޫންނަމަ މިހާރު އިސްތިއުފާދީފައި ލަންޑަނަށް ފިލާނެތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ.

  39
  14
  CLOSE
 • ރޯންވީ

  އަތް ޖެހޭކަށް ނެތް ކައުންސިލް އިންތިހާބުންބަލިވެ މެންބަރުންތައް ގެއްލި އެންމެ ވާފަށަކުން ވެރިކަން ހިފެހެއްޓެނީ އެއީ ސޫޕްރީމް ކޯޓު.. ދެން ކޮން އަތެއް ޖަހާކަށް؟ ބޮޑާކަން

  20
  23
  CLOSE
 • ޑިމްޕަލް

  ރައީސް ޔާމީން އަކީ ހަމަ ގަޓު ހުރި ރައީސް އެއް!! މިހާރު ތިނޫސް ވެރިން ކަޑަވާނެ ރައީސް ގެ ގަޓު ފެނި ދެން ބުނެލަން އޮއި ވާހަކަ އަކީ އެމްޑީޕީ މީހުން ކުރާކަންތް ނަމޫނާ ޔަކަށް ޕީޕީއެމް މީހުން ބލާކަށް ނުޖެހޭނެޔޭ އެއީ ލާދީނީ ޖަމާޔަތް ގަނޑެކޭ

  31
  13
  CLOSE
 • ޅަގަނާ

  ޢެއްކަލަ އާދަނު. ފަޅި ބަދަލުވަނީ. ލިޔުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލުވަނީ. ތިޔަކުރަނީ ނޫސްވެރިކަން

  8
  9
  CLOSE
 • މުޙައްމާ

  ފަޅި ބަދަލުވީކީއެއްނޫން، ހަލީލްމެންތިބެގެން އެއްޗެއް ލިޔެލަނުދެނީ! މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ނެތީ!

  11
  8
  CLOSE
 • ކުރެވޭނެއޭ

  ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކަށް ނުވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ހުރޭތޯ ނުވަތަ ނުހުރޭތޯ އެވެސް ނިންމާނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ދެކޮޅުން ކާ ލޯޔަރޭ މެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ މާއްދާ އަކީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާ އެވެ. އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގައި އޮތް ހަމަ އެކަނި ނިއުކްލިއަރ ވޯރ ހެޑް އަކީ. އެވޯރ ހެޑް ބޭނުން ކޮށް ގެން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބަށް މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވާލާ އަދި މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީސް މެމްބަރުން މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު ނަގާ އެއްލާނުލެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ އެއީ ބަންޑާރަ ނައިބްގެ ޒިންމާ އެކެވެ. މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަދާ ހުރިހާ ނުބަޔެއް ހުރިހާ ކޮރަޕްޝަނެއް ހިންގަނީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ކަން އެއީ ފެންނާން ހުރި ހަގީގަތެވެ. މިއަދު މިކަން ސިއްރު ކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ. އެމެންނަށް ރައްޔިތުން އަތުން ވޯޓް ގަނެވެނީ އެއީ އެމެން ދައުލަތުން ނުސީދާ ކޮށް ނަގާ ކަޓް އާއި ކަމިޝަން އެވެ. އެއީ ހަމަ ވެނު މަސް ވެނަށް ކާން ދެނީ އެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަން ހުއްޓުވެން ޖެހޭނެ މިހާރު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ބަންޑާރަ ނައިބް ހުށައަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އިން. އެކަން ނިމެން ޖެހޭނެއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް މިކަން ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ ހަމަ ޔަގީން ކަމެކެވެ.

  15
  4
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު