chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ސިންގަޕޫރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ގާސިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

ގާސިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާއަށް ތައާވަލުކޮށްފި- ފޮޓޯ: އަވަސް ފައިލް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ސިއްހީ ފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ދިޔުމުން ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ވާތީ އެމަނިކުފާނަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު "އަވަސް"އަށް ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ޑޮކްޓަރުން އެދެނީ އަވަސް ފަރުވާއަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތުމަށް މިރޭ 7:00 ހާއިރު އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓި ކަމަށެވެ.

"މިހާރު ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ގާނޫން އޮންނަ ގޮތުން މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުރިން ކުރީބައިގަ އެ މީހަކަށް އެކަން އަނގަން ވެސް ޖެހޭ. ނަމަވެސް މިފަދަ ކަމެއް ވެސް ކުރައްވާފައި ނެތް. ސަރުކާރުން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް،" ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަމީރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާސިމް މިހާރު ވަނީ އެނބުރި މާލެ ގެނެސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރައްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ގާސިމްގެ ހާލަތާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފްސީލް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހާލު ދެރަ ކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. ގާސިމް މިއަދު މެންދުރު މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޑް ކުރީ ކާރުގައި އިންނަވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނު ބޯ އަނބުރާ ގަނެ ހޮޑުލަވަން ފެށުމުން އެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތެއް ނުވުމުން ގާސިމް މިހާރު ވަނީ، މާލެ ގެނެސް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދޭން ފަށާފައި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް މެންދުރު 2:00 އަށް ތާވަލްކުރި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެޑްމިޓްކުރުމާ އެކު އެ ޝަރީއަތް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ.

ގާސިމްގެ މައްޗައް ކުރާ ދައުވާތަކަކީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ހުށަހެޅިކަމުގެ ދައުވާ އާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުން އަދި ވޯޓް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުރާ ދައުވާ އެވެ. ޕީޖީގެ ވަކީލުން ހާޒިރުނުވެގެން އެ ދައުވާތައް ވަނީ މީގެ ކުރިން ކޯޓުން ބޭރުކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އަސްދަނޑި

  މީތޯފަސްނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާލީޑަރުން އުޅުއްވާގޮތަކީ..؟ބަލިވެ އިނދަ ޖެހުނީމަަ ގައުމު ދޫކޮށް ބެޗޭތޯ ބަލަނީ !!!!!!!

  11
  13
  CLOSE
 • ނާޒިމް

  ކަލޯ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް މި ދިޔައީ،،،، މަގުމައްޗަށް ނުނުކުމެ މިހަން ހައްލު ނުވާނެހެން ހީވަނީ،،،،،

  10
  18
  CLOSE
 • އާދެބަލަ

  މަގު މައްޗަށް ނިކުތީ އުފުރާލީ. މަހަށްދޭ ބަލަ ޓްވިޓަރޭ. ކުޅަދާނަ އެއް ނޫން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަށް ރާޢްޖެ އަންނަން. އަޅެ ކެރެންނާ އާދެބަލަ.

  11
  6
  CLOSE
 • ރިހާނާ

  ޤާސިމް ބުނީ މެމްބަރުން ހޮވައިދޭނަމޭ. ޔާމީނު ބުނީ ތިމަން މަނިކުފާނުގެ ފައިސާއޭ އަދީބު އެބަހަނީ. މިތަނުން ރިޝްވަތު ބެހީ ކާކުކަން ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް އެނގޭނެ.

  15
  7
  CLOSE
 • ނުރަބޯ

  ކެރަފާނަޝީދު ކައްވާލި 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާޔޯ....؟ ޖީއެމްއާރަށް އެއަރޕޯރޓް ދީގެން ކައްވާލި ލާރިގަނޑޯ.....؟ ސާރކްސަމިޓްގެ ތެރޭގައި ކައްވާލި ލާރިގަނޑޯ....؟ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ތެރޭން ކައްވާލި ލާރިގަނޑޯ....؟ އަސްލަންޓޭގެ ފޯނުބިލަށް ދުއްވާލި ލާރިގަނޑޯ.....؟ ބޭސްގަންނަން އެފްޓެކް އާއި ހަވާލުކުރި ލާރިގަނޑޯ.....؟ މިސަރުކާރަށް ފައިސާގެ ތުހުމަތު ކުރާއިރު ކަލޭމެންގެ ހާލުމާބޮޑެއްނު؟ އެހެންވީމާ އަމިއްލައަށް އޮރިޔާން ނުވެ މަޑުން ހުރިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ.....!

  CLOSE
 • މަހަށްދޭބަލަ

  އޭއި ޓްވިޓަރޭ މަހަށްދޭބަލަ. މަހަށް މަހަށް މަހަށްދޭބަލަ

  7
  11
  CLOSE
 • ޖައްސާތި

  ސިންގަޕޫރަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް ރެޑޭގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން ޕިންކީން އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސްގެ މެމްބަރުން ތަކަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ކުރާ ދައުވާ އަޑުއެހުން މިއަދަށް ތާވަލް ކޮށްފައިވަނި ކޮށް ކުއްލި އަކަށް ބަލިވެގެން ކަމަށް ހަދައިގެން އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ގޮސް އެތަނަށް ވެސް ސުޕާރީ ދީގެން ތިޔާ ޖެއްސި ފޭކް ގޭމް އަކީ އެއީ މިރޭ ފުރައިގެން ރައްކާވާން ވެގެން ރޭވި ރޭވުމެއް ނޫންތޭ. ނުދެވޭނެ ހިފަހައްޓާ ހިފަހައްޓާ ހިފަހައްޓާ ޕާރސްޕޯރޓް. އަދި 30 އަހަރުގެ ބޮޑޭގެ ވެސް ހިފަހައްޓާ ޕާރސްޕޯރޓް. ކޯއްޗެއް ހަދާނަމޭ ހިތާތޭ ތިޔާ އުޅެނީ މިއެއްޗެހިތައް. ދެން ޕީޕީއެމް ގައި ތިބެފައި 10 އެމްޕީއަކު ރިޝްވަތު ނަގައިގެން އެޒާތަށް މާލެ ތެރޭގައި އިންޓަވިއު ދެމުން ދާތީވެ އެމެންގެ ވެސް ޕާރސްޕޯރޓް ހިފަހައްޓާ އަވަހަށް ކޯޓް އަމުރުު ނެރެ އެމެންގެ ޝަރީއަތް ވެސް ފަށާ މިރާއްޖޭގެ ޕޮލިޓިކަލް ހައުސް ކްލީން ކުރަންވީއޭ. އަޔަން ފިސްޓް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ޕްރޮޕަރ ޓައިމް ގައި ޖެހޭނެއޭ ބަހައްޓަން އެނޫން ނަަމަ އެމެން މިގައުމު ދެވަނަ ޕާކިސްތާނަށް ބަދަލު ކޮށްލާނެއޭ. ކޮން ޑިމޮކްރަސީ އެއް ތޭ. ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނޭ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ.

  12
  11
  CLOSE
 • ކީޕްއޮން

  ގާސިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި، ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވިއޭ. އެހެންތޭ. ދެން ދަގަ އައިޖީއެމްއެޗަށް. ތަމެން ބޭނުން ކޮންމެ ފެންވަރުގެ ޑޮކްޓަރަކު ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެނެވޭނެއޭ ތަމެން ދަގަ ފުރަތަމަ އައިޖީއެމްއެޗަށް. އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރަކު ލިޔުމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ތަމެން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަން. އެއީ މަމެން ޕްރޫވް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. އެ ޕްރޮސީޖަރ ފުރިހަމަ ކުރޭ ތަމެން ހަމަ މިހާރު. ކީޕް އޮން ދިސްވޭ

  10
  7
  CLOSE
 • ހަރުގޮލާ

  ތަމެންކިޔާތަންދައްކާލާނަން އިންސާﷲ

  9
  3
  CLOSE
 • ދޭ

  ޖޭޕީގެ ބޮޑޭ ޕާރސްޕޯރޓް ހިފަހައްޓާ. ހިފަހައްޓާ. ހިފަހައްޓާ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ތިޔާ ކަލޭގެ މިފަހަރު މާލެ އަށް އަނބުރާ އައީ ލީގަލް ބްރާންޗް ގެ އެންމެ މަތީ ކުދިންނަށް ސުޕާރީ ދީގެން އޭނާ ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުކުމް ނެެރެވޭނެ ކަމަށް ހީކޮށް އެވެ. މަމެންނަށް ނޭގޭ ކަމެެއް ނޫނޭ އެއީ އެއް. އެކަން ފަޅާ އެރުމުން ފޭކް ގޭމް ޖައްސައިގެން މިހާރު އެކަނޑާލަން އުޅެނީ ސިންގަޕޯރ އަށް ދޯ. ހަމަ ހިލާ ދިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެެވެ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ރައްޔިތުން ނުދިނުމުން ދެން ގަދަ ކަމުން ވެރިކަން ފޭރިގަންނަން ވެގެންނޭ އޭނާ އާއި ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އެއުޅެނީ. އޫމް އޫމް އޫމް ބާއު ބާއު ބާއު. ސިޗުއޭޝަން ގޯހުން ގޯހަށް ދުއްވާލާ ރާއްޖެ ރޮޓެން ކަންޓްރީ އަކަށް ބަދަލު ކޮށްލަން ބޮޑު ސޭޓް އާއި އަދި ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތް ތަކަށް އެޅެން އޮތް ހުރިހާ ހުރަހެއް އަޅާ އަޔަން ފިސްޓް ބަހައްޓަންވީއޭ. އޫމް އޫމް ބާއު ބާއު ބާއު. އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ އިޒް ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް. ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް. އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް. އަރާ އެެސް އެސް ޓޭބަލް މައްޗަށް އަރާ އަރާ އަރާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ އުފުރާލާ އުފުރާލާ އުފުރާލާ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ އިޒް ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެެއަރ އެބައުޓް އަސް. ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް..

  9
  8
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު