chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ގޮނޑި ގެއްލޭ ހުކުމަށް ފާޑުކިޔުންތަކާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އިންޒާރު!

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިންތިހާބު ކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔަމުން ދަނިކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރޭ ހުކުމްތަކަށް އިހުތިރާމް ކުޑަވާނެ ގޮތަށް އަމަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ނެރުން އަމުރެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ގާނޫން އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ އިރު ކޯޓުތަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އަމަލާއި ބަސްމަގު ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އަމަލުން އެއްކިބާވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ތަކުރާރުކޮށް އަންގަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ގޮތަށް ކޯޓުތަކަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަޔާން ދިނުމާއި މީޑިއާގެ ވަސިލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޝާއިއުކުރަމުންދާ ކަން ފާހަަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

"ގާނޫން އަސާސީ މާނަ ކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރު އެ ނިންމުންތަކާ މެދު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޖަދަލެއް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުދޭ،" އަމުރުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. "ނަމަވެސް އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާނަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ގަވައިދުގެ ދަށުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަން އެނގަމޭ،"

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ގެންދާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް ބަލަން ޖެހޭނީ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ތިބެގެން ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ އެއީ ކުރިން އެ ކޯޓުގައި ހަތް ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭތީ ކަމަަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ފަސް ފަނޑިޔާރުން ތިބޭތީ ތިން ފަޑިޔާރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން އެފަދަ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ކަމަށް މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އެކޯޓުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އަަލީ

  ޤާނޫނު އަސާސީ ގެ 74 ވަނަމާއްދާބައްލާ ސިޔާސީ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ތައް އެކަނިއަޑުއަހާފަ ރަށްޔިތުން ގޮތްނުނިންވމަވާ 108 މެންބަންވެރުންވެގެން ލިޔެފައިވާ 1 ޤާނޫނު އަސާސީ ގެ 14 ބާބު ގައި ވާ 301 މާއްދާ ބައްލަވާފައި ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ. އިންސާނުންނަށް ބުއްދި ދެއްވާ އިންސާނުންމާތްކުރެއްވީ ބުއްދީގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް

  2
  CLOSE
 • ޖޮއްބެ

  ގާނޫނު އަސާސީގެ ބަނޑޭރިގަނޑުވެސް ދެކެފައިނުވާ ބަޔަކު ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ގޮންޖަހާ ފާޑުކިޔާތީ ދެން ވަރަށް ޖޯކުދޯ! ކީއްކުރާނީ ރިޝްވަތުގެ ކަޅުފައިސާ ބަހައިގެން ގަންނަން އުޅުނު ގަނޑު ތޮއްޑު ދަށުންގޮސް ކީހާޅެން ފަރިއްސައްވީމާ ތިޔަހެންވާނެ.

  4
  7
  CLOSE
 • ސްޕްރިމް

  ޚިޔަާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތް މި ޤައުމުގަ، އަދުލުއިންސާފު އޮތީ ވެއްޔާ މޮޑެވެފަ.. ސާބަހޭ ސްޕްރިމް ޖަޖް!!

  8
  2
  CLOSE
 • މީޙާ

  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީއޭ ކިޔައިފައި ފެންވެސް ނުވަރައި ތިބެންވީ؟ ތިހެން ހަދައިގެން ކޯރޓުތަކުގެ ބާރުތައް ކެނޑުންނޫން ކަމެއް ނުވާނެ.

  6
  1
  CLOSE
 • ޢަހުލާޟް

  މީވާ ފަނޑިޔާރީ ބެންޗެއް! ހަނދާންބަހަައްޓަވާ މިނޫންދުވަހެއްވެސް އޮތްކަން

  8
  4
  CLOSE
 • ޙަކީމް

  ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ހުކުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އާއި އިދިކޮޅަށް ވަކި މަޤްސަދެއްގައި ނެރުނު އެއްޗެއްކަން ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ކޮންމެ މީހަކު ދަންނާނެ. ދެރައީ އެނގިތިބެ މަގާމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން ޤާނޫނު އަސާސީ މުގުރާލީމަ. އަދި ގާނޫނު ތިބޭފުޅުންނާއި އަރާ ހަމަކުރާނެ.

  34
  9
  CLOSE
 • ލެރީ ކިންގު

  ދެން ގާނޫނުގައި އެބުނާ މާޢްދާ ބާޠިލު ނުކޮއް މައްސަލަ ކުރިޔައް ގެންދިޔައީ ކީޢްވެތޯ ސުވާލު އުފެދޭ

  31
  6
  CLOSE
 • ابرحم

  ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާ ބަޔަކަށް މިހާރު އިނގޭނެ ރައީސް ނަޝީދު ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ރަނގަޅަށް ކަމަށް... ބޯހަލާކު.،،! ياالله މިހާރު މިރާއްޖެ މިދެކޭ މުސީބާތުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި..أمن يربلعلمن

  41
  5
  CLOSE
 • ެެޔޔޖޖ

  ހަމަ އަޅުވަން ޖެހޭ ތަޅެއްކަން އެޅުވީ މިިހިރަ ފެންނަނީ .. ސާފް އިރުފަދައިން ... އަނދި ރި މީހުންނަށް ނުފެންނާނެ ކިތަންމެ އަލިގަދަ ނޫރެއްވެސް.

  1
  CLOSE
 • ބޯހަލާކު

  ޢެހެންވެ ދޯ ސުޕްރީމް ކޯޓްގަައި ބޮޑު ތަޅު އެޅުވީ... ބޯހަލާކު

  1
  3
  CLOSE
 • މަމީމަ

  ދަންނަވަންތޯ ބޭފުޅުންނޭ! ގާނޫނު އަސާސީއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއް. ސްޕްރީމް ކޯޓަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއް. އެތަންތާ ތިބީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭތިއްބި ބައެއް. އޭގައި އޮތީ އޭރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތް. މިހާރު އެގޮތް ބޭނުން ނޫނިއްޔާ ވެސް އެކަމާ އުޅޭނީ އެބައިމީހުން. އަދި ކަންކަން ބަދަލުކުރާނީ ވެސް އެބައިމީހުން. ބާރާ މަގާމާއި ނުފޫޒަކީ އަމާނާތެއް. ވަރަށް ސަލާން

  35
  3
  CLOSE
 • ޞަނަަ

  ޕިސްޕިސް މިއޮތް ކަމެއްދޯ

  21
  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު