chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

ފިނޭންސްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ހަދަން ފަށައިފި

 • ޖުމުލަ 800 އަށްވުރެ ގިނަ ޕައިލް ޖަހާނެ
 • މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 • އަންނަ އަހަރު އިމާރާތް އެއްކޮށް ނިމޭނެ

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޕައިލް ޖަހައި، މަސައްކަތް ހަލުވި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަން ވިދާޅުވީ 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ވަރަަށް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި މި މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ބާރުމިނުގައި އުންމީދު ކުރެވޭ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ ކަމަށް،" ސައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސައިމަން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް އަޅަން ފެށުމުގެ ކުރިން 25 މީޓަރު އަޑިޔަށް 800 އަށްވުރެ ގިނަ ޕައިލް ޖަހާނެ އެވެ. މިގޮތުން މި ޕައިލްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު 230 ޕައިލް ވަނީ ޖަހާފަ އެވެ.

އެޗްޑީސީގެ އޮފިޝަލަކު "އަވަސް" އަށް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ޕައިލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިހާރު ޕައިލް ޖަހަމުން މިދަނީ ތިން މެޝިނުން. ނަމަވެސް މިހާރު އިތުރު ހަތް މެޝިން ގެނައުމުން މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަލުވި ވެގެންދާނެ،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ 122.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް މެލޭޝިއާގެ ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިންނެވެ. މިތަން ހަދަނީ ޕައިލިން މަސައްކަތް ނިމުމުން އިމާރާތުގެ ބައިތައް ގެނެސް ރާވާލާ ގޮތަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި އިމާރާތް ހެދުމަށް ނިންމީ މިިހާރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފުރަގަހުން އޮންނަ ހުސްބިމުގަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ބޮޑު އިމާރާތެއް މާލޭގައި ހެދުމަކީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާތީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ނިންމީ އެ އިމާރާތް އެޅުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލު ކުރުމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ހާމިދު

  ތަރައްގީގެ ކުލަވަރުތައް ހުރިހާ ދިމާއަކުން އުހައް އަރަމުންދަނީއެވެ. ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި ނަމަވެސް އެކަމަކާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑެއް ނުވެއެއެވެ. އެހެނީ، އެމީހުން ހައްޔަރު ވެގަނެގެން އަމިއްލެއަށް އަރުވައިލެވިގަނެގެން އެ އުޅުއްވަނީ އަމިއްލެއަށް ކުރި ކުއްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައެވެ. އަދި މިއަށްވުރެއް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ، ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީ ކުރާ 25 ބުރީ ގެ 3 ޓަވަރުގެ ވާހަކައެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާއިމާރާތް އަޅާ ފަރާތުން ތަރައްގީ ކުރާ އެ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ގެ ޑިސެމްބަރ ނުވަތަ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނެވަރީ ހިސާބުގައި ފަށާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. "ކޮރަލް ބޮލިގްވަރ" ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީ ކުރާ މި ތިން ޓަވަރު ހެދުމަށް ރާވާފައިވަނީ، ބީޖީ ދަނޑު ހުންނަ ހިސާބުގައާއި، ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ފުރަގަހުގައާއި، ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒްގެ އޯޕަން ކޯޓު ހުންނަ ސަރަހައްދުގައެވެ. އެތަނުގައި ހެޓެލް އަކާއި، އެޕާޓްމެންޓްސް ހުންނަ ލަގްޒަރީ ދެ ޓަވަރ ހުންނާނެއެވެ. މި ބޮޑު މަޝްރޫޢުގެ ވާހަކަވެސް ތިޔަ ނޫހުން ކަވަރު ކޮށްދިނިއްޔާ ރަނގަޅެވެ. 7378888 އިން މިހާރުވެސް ވަނީ އެތަނުން ވިއްކާ އެޕާޓްމެންތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭން ފަށާފައެވެ. މުޅި އެސަރަހައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕް މި ޕްރޮޖެކްޓުން ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ.

  5
  5
  CLOSE
 • އަލީ

  ތިތަން މާލޭގައި ހެދިނަމަ މާރަނގަޅު ވިސް. މާލޭގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ އިމާރާތަކަށް ތި އިމާރާތް ވާނެ. 2 އަހަރެއްހާ ދުވަހު އުނދަގުލުގައި އުޅެން ޖެހުނަސް މާލޭގެ މަލަމަތި ވަރަށް ރީތިވިސް ތި އިމާރާތް މާލޭގައި ހެދިނަމަ.

  2
  14
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު