chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ކުޑަ ރަށެއް ނޫން! ބޮޑު އުންމީދެއް!

 • ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ހަތްހާސް ފްލެޓު
 • މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ނިންމާލާނެ
 • މަސައްކަތް ފަށަން އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީ
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ 7،000 ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ތިބެން ހަދާފައިވާ ގެތަށް- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް

ވ. އަތޮޅުގެ މުޅި އާބާދީއަކީ ދެހާހާހެންހާ މީހުންނެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން މިހާރު މި ހުރި ސަރަހައްދުގައި އަޅާ ގެތަކުގައި އެއް ފަހަރާ ދެހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އުޅެވޭނެ އެވެ. އެމީހުން ކެއިން ބުއިމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މި ތަނުން ފުއްދޭނެ އެވެ. މިއީ ހުޅުމާލެ، ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް އަންނަން ތައްޔާރުވާ ހަތްހާސް ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ "ގެތަކެވެ" އުންމީދުގެ ސަހަރުގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ހަތްހާސް ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގައިގެންފި އެވެ. މިހާރު މިއީ ކުޑަ ރަށެއް ނޫން!، ބޮޑު އުންމީދެކެވެ.

"ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ލޭބަރުން [މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން] ތިބެން ހަދާ ސަރަހައްދު. އެއް ފަހަރާ ދެހާސް ފައްސަތޭކަ މީހުންނަށް މި ތަނުގައި ތިބެވޭނެ. ކުރި އަށް އޮތް މަހެއް ދެ މަސް ތެރޭގައި މި ތަން ނިންމާލާނެ،" ހުޅުމާލެ ޑިވްލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަތްހާސް ފްލެޓަށް ތައްޔާރުކޮށް އަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ގެތަކުގައި އެމީހުންގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ބަރާބަރަށް ދަނީ ފައްކާ ކުރަމުންނެވެ. ނިދުމާއި ކެއުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ގޮތާއި ބޭސް ފަރުވާ އަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް ވެސް ހުންނާނެ އެވެ. މިތަނުގައި ދެހާސް ފައްސަތޭކަ މީހުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު މި ހުރިހާ މީހުން ސައުވީސް ގަޑިއިރު ހަތަރު ދަންފަޅި އަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ.

ހަތްހާސް ފްލެޓަށް ކޮން ތައްޔާރެއް؟

ހަތްހާސް ފްލެޓުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ފެށިފަ އެވެ. އަހަރެން މިހާރު މިހުރި ތަން ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު މިވަނީ "ހާސްބައި" ތަފާތުވެފަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު އެއް ތަފާތަކީ ހަތްހާސް ފްލެޓަށް ގެނެސްފައިވާ ސާމާނެވެ. މި ފްލެޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ހިލަ އާއި ވެލީގެ ބޮޑު ބައެއް ގެނެސްފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތް ބަލައި، އިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ތަހުލީލު ކުރަން ހަދާ ލެބޯޓެރީގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިމިއްޖެ އެވެ. އަދި މިތަނުގައި ބޮޑު މާސިންގަހަ ދެ ބެޗިން ޕްލާންޓު ދަނީ ބަހައްޓަމުންނެވެ. ދެން އެންމެ އަވަހަށް މި ތަނަށް ގެނެސް އަޅާލާނީ 50،000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ހިލަވެއްޔެވެ.

އެޗްޑީސީ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ހުޅުމާލޭގައި "އެންމެ ގާބުރިއެއް ވެސް" އެއް ކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނޫނީ ނުބަހައްޓާ ގޮތަށް ފުރިހަމަ އަށް ފާރަވެރިވެގެންނެވެ. އެކަމަށް އެ ކުންފުނި ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ.

"ކުރިން ކަންތައް ވެފައިވާ ގޮތުން އިބުރަތް ހާސިލްކޮށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް މިދަނީ. ކުރީގެ ސަރުކާރު ތަކުން އެބަހުރި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ނުބެލެހެއްޓުމުން ކޮލިޓީގައި މައްސަލަ ޖެހިފަ. އެހެންވެ އެކަމަށް ބަލައި މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 80 މުވައްޒަފުން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާނެ،" ސައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަތްހާސް ފްލެޓުގެ ހާއްސަ ކަމަކީ؟

ހުޅުމާލޭގައި ބައިވަރު ފްލެޓު އެބަ އަޅަ އެވެ. މި ފްލެޓުތަކުގައި މުޅިންވެސް ހިމެނެނީ މެދު ފަންތި އާއި އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ފްލެޓު ތަކެވެ. މި ފްލެޓުތަކުގައި އަގު އުޅެނީ އާއްމުކޮށް 3-5 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގަ އެވެ. މަހުން މަހަށް ބަހާލާނަމަ އެއީ ގާތްހަނޑަކަށް 22،000ރ. އާއި 40،000ރ. ވަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ހަތް ހާސް ފްލެޓު މި ތަންތަނާ ތަފާތު ވާނެ ކަމަށް އެޗުޑީސީން ބުނެ އެވެ. ސުވާލަކީ ތަފާތަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ސައިމަން ވިދާޅުވީ ހަތްހާސް ފްލެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ އަގު ކަމަށާއި، މި ފްލެޓުތަކަކީ އިޖުތިމާއި ބޯހިޔާވަހި ކަމަށްހާއްސް "ސޯޝަލް ހައުސިން" ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ސައިމަން އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް

"ފްލެޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ވެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. ބޭންކުތަކާއެކު މިދަނީ ސޮއިކުރަމުން. ލޯނުތައް ނަގަަމުން މިދަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ކޮންޑިޝަންގައި. އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ؟ ސޯޝަލް ހައުސިން މަޝްރޫއަކަށް ދާނީ،" ސައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރު ހުންނާނެ އެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ޗައިނާގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ (އައިސީބީސީ) ގެ ލޯނާއެކުގަ އެވެ. އެ މަޝްރޫއު ކުރިޔަށް ގެންދާ ޗައިނާ ސްޓޭޓް އިންޖިނިއަރިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެސްއީސީ) އިން މިހާރު އަންނަނީ އަމަލީ ބައެއް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާއިރު އެންމެ ހާއްސަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާނެ ހަތްހާސް ފްލެޓު ވެސް އަންނަ އަަހަރު ނިމޭނެ އެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރު މިތަނަށް މީހުން ވަދެވުން ވެވެގެންދާނީ ހަތްހާސް އާއިލާ އަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ޔަގީންވާން ހުޅުވޭނެ ދޮރަކަށެވެ. އެހެންވެ މިހާރު މއިީ ކުޑަ ރަށެއް ނޫން!، ބޮޑު އުންމީދެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ސަޅި

  އަތޮޅެއް ބަދަލު ކޮށްދޭނަމަ ވ.އަތޮޅު ބަދަލު ކޮށްލާ. ކިހާ ސަޅި ކަމަކަށް ވާނެ.

  1
  CLOSE
 • ނައީމާ

  ހައުސިންގ ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއް ދޭވޭ ބޭންކަކަށް ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމަށް އަލުން ޕެންޝަންގެ އިދާރީ ޤަވައިދުތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަންވީ.. ހާދަލާރި އެކޭ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މީހުން ލޯނު ދޫކޮށްގެން އެނަގަނީ .... އަދ ނުވިތާކަށް ހައުސިންގް ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ކުޑަކުރާކަށް ވެސް ނޫޅޭ

  8
  CLOSE
 • ހާސިމް

  ބޭންކް ގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކުރަންވީ، ޕެންޝަން އޮތޯރިޓީ ބޭންކްއަށް ހުށައަޅަންވީ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބުއުޝަން ދެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ޖަމާކުރާނީ ހައުންސިންގް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ލޯނެއް ތައާރަފް ކުރުމުން ، ފެންޝަން ފަންޑުގެ ލާރި ބޭނުންކޮށްގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 10 އަދި 18 ޕަސަންޓުގައި ލޯނު ދޫކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދާއިރު މިކަމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންވެސް އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ

  CLOSE
 • ޒެޑްސް

  ކިހިނެތް ޗައިނާއިން އަލާ ފްލެޓްތައް އެޗްޑީސީން ފާރަވެރިކޮށް ބަލާނީ؟ މިހާރުވެސް ހުޅުމާލޭގައި ޗައިނާ މީހުން އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓް އޭރިއާގައި ވަށައި ޓިނު ޖަހާ އެއޮތީ އެކަކަށް ވެސް ނުވަދެވޭގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައި. އެތާ އެތެރެއަށް ނުވަދެވޭ. ކުރާކަމެއް ނުދައްކާ. އިމާރާތްކުރަނީ ކޮން އެއްޗެއް އަޅައިގެން ކިހިނެތްކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. އެތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން ސުޕަވައިޒް ވެސް ނުކުރެވޭ. އެޗްޑީސީ އަށް ވެސް ނުވަދެވޭ. ދެނޯ؟ ދެން ތިއިން އިމާރާތެއް ވެއްޓި މީހުންތަކެއް ދަށުވީމަ ޗައިނާ އެއް ނޯންނާނެ ޒިއްމާވާކަށް

  2
  CLOSE
 • ދަވޭ

  ދިގުރާސްތާގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަކީ އަހަރަކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި 24 ހާސް ސޯޝަލް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް އަޅާ އެ ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ އެމްޓީސީސީ އަށް ހުޅުމާލޭން ބިން ތައް ދީގެން މާލެ ސަރަަހައްދުގައި އަހަރަކު 24 ހާސް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް އަޅަންވީއެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ކުރަންވީ ކަމަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ފަޅަކާއި ގިރި ތައް ކުއްޔަށް ދީގެން އެތަން ތަނުގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް އާއި އަދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯރޓްސް ތަކާއި އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކްސް ތައް ހަދަންވީއެވެ. ގުޅި ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ އެތަނުން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް 100 އަހަރު ވަން ދެން ލޯކަލް މީހުންނަށް ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓް ދިނުމަށް ފަހު ދެން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުނި ތަކަަށް ގުޅި ފަޅުން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް އެއިން ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް ދޭންވި 20 ހާސް އަކަފޫޓް 100 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. އެއިރަށް އެތަނުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އާއި އަދި ލޯކަލް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކް ތަރައްގީވެގެން ދިއުމުން ދެން ރާއްޖޭގެ ޑޮލަރުގެ ބާސްކެޓް ރަނގަޅު ވެގެން ދާނެއެވެ. މިގޮތުން ބިން ރާއްޖޭނޭ ބޭރުގެ ކުންފުނި ތަކަށް ދޭއިރު އިސްކަން ދޭނީ ސިންގަޕޯރ ކުންފުނި ތަކަށާއި އަދި ޖަޕާނު ކުންފުނި ތަކަށާއި އަދި ޗައިނާ ގެ ކުންފުނި ތަކަށާއި އަދި ސައުދީގެ ކުންފުނި ތަކަށެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަހަރަކު 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެެހީ އެއް ދެއްވަން ޖެހޭނެ އެވެ.

  4
  4
  CLOSE
 • ނައިންޓީ

  އިންސާނާއަށް ނަފްސީ މިނިވަންކަން ލިބުމުގެ އިހްސާސް ކުރެވެނީ އަމިއްލަ ގެދޮރުވެރިވީމައެވެ. އެހެންނޫނީ އެއީ އަޅެކެވެ. ދިވެހި ކިތައް އަޅުން އެބައުޅޭބާ؟ އެކަމާ ވިސްނާ ގޮތެއް އެބައޮތްބާ؟ ހެޔޮ އަގެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނޭ އެއްވެސް އުންމީދެއްނެތް. ހުޅުމާލެ ބަދަލުވަނީ އަބަދު ކުލިކައްކައިގެން އުޅެން މަޖުބޫރުކުރާ އަޅުމާލެއްކަށް.

  15
  5
  CLOSE
 • ކުލި އަޅުމީހާ

  ކުޑަ އަގެއް ނޫން! ހުވަފެނުންވެސް ނުދެކޭ ވަރު ބޮޑު އަގެއް! މަންމަގެ އުނގުން ފެށިގެން ކަށްވަޅަށް ދާނދެން ކުލީ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި. -ފަޙުރުވެރި ދިވެހިން-

  31
  6
  CLOSE
 • ޒައި

  ތިޔަ އުންމީދަކީ ކުލީގެ އަޅުން ގިނަކޮށް ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިޔާ ތޮއްޖެއްސުން.. ހަބަރު ކިޔާލިޔަސް މުޅިންވެސް ފެންނާނި މާލޭ ހުޅުމާލެ މާލޭ ބުރިޖު މާލޭ އެއަރޕޯޓް މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު މާލޭ 25 ބުރީގެ އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްްކަތް ބޮޑެތި ލޯނުތައްނަގާ ކުރާވާހަކަ.. އަތޮޅެއްގަ ވިއްޔާ ގުއި ހޮޅިއެއް ބަށި ކޯޓެއް ފުޓްސެލް ދަނޑެއް ދެން ކަާޑު ކަރަންޓު ފެން އަގު ބޮޑުކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެބައި ހަމަޖައްސާފަ ތަރައްޤީއޭ ކިޔާ ފަލަ ސުރުހީ ހަދާނި.. އަތޮޅުތަކުގަ އަޅަން ބުނި އެއަރޕޯޓް ތަކާ ހެވަންތައް ކޮބާ؟ ހިޕަމެއްވެސް ނެތް ސޮއިކޮށްކޮށްފަ ޕްލޭނު ހެދުން ނޫންކަމެއް ނުވޭ.. މިސަރުކާރުން އަތޮޅެއްގަ އެޅި ފުލެޓެއް އެއަރޕޯޓެއް ނޯންނާނެ.. ދިވެހިން ދެކެފި 3 އަހަރުން 5 އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށާ 2 ތަން މުޅިން ނިންމި ސަރުކާރެއްވެސް..

  19
  6
  CLOSE
 • އަންތަރީސް

  ތަރައްޤީ އަކީ ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅުންތަ؟ އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި އެންމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަލާކު، ލޯނުމައްޗައްލޯނު ނެގުން ނޫން ކަމެއްނުވާނެ. މިކަމުން މީހުން ބަލިވުންނޫންނ ކަމެއް ނުވާނެ. އޭމަޑުކުރޭ އެބުކާ ހޮސްޕިޓާތައް ފުރޭނީ/އަގުލިބޭނީ މީހުންބަލިކޮށްގެން. ރައްޔިތުން ގުމބޯހެދިފަ ތިބޭ. ވައްސަލާމް

  18
  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު