chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

އެނދު އިތުރުވެއްޖެ! އެކަމަކު ޓޫރިސްޓުން އިތުރެއް ނުވޭ

 • ތިން އަހަރުން އެނދުގެ އަދަދު 74 އިތުރު
 • މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި 11 ރިސޯޓެއް ހުޅުވި
 • ރިސޯޓު ހުޅުވަން ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ މައާފުކުރި
ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓުގައި ހަދާފައިވާ މޫދު އަޑީގެ ސްޕާ- ފޮޓޯ: ހުވަފެންފުށި

ވޭތުވެދިޔަ ހައެއްކަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހުރީ ގާތް ގަނޑަކަށް އެއްވަރެއްގައޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. ބައެއް އަހަރުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އައިނަމަވެސް މުޅި އަހަރަށް ބަލާއިރު އުޅެނީ އެއް ހަމައެއްގަ އެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު "ހިފެހެއްޓިފައި" ހުރިނަމަވެސް އެނދުގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާ އަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މިކަމުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

"ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރާއި ހަމަ އަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި ކުރިއެރުމަށް ބަލާއިލިއިރު އެވްރެޖްކޮށް އިތުރުވެފައިވަނީ ހަހާސް ބެޑު. ނަމަވެސް ދަހާސް ނުވައަކުން ދެހާސް ތޭރައަށް 563 ބެޑު. ނަމަވެސް ދެހާސް ސާދަ އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 1،034 ބެޑު ވަނީ އިތުރުވެފަ،" ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ވިދާޅުވުން ރަނގަޅެވެ؛ ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ މާކެޓަށް އާ ރިސޯޓުތައް ގެންނަން ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކޮށްފިކަމެވެ. ނަތީޖާ ވެސް ގޯހެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި ވެސް 11 ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި އެވެ. އަދި މިކަން ފަހި ކުރުމަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން އެތެރެ ކުރާ މުދަލުން ވަނީ ޑިއުޓީ ވެސް މައާފުކޮށްދީފަ އެވެ. މިގޮތުން 2005 ވަނަ އަހަރު ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރަން 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެ ކުރިނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު މި އަދަދު ވަނީ ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. މީގެން، އެނގެނީ މި ދާއިރާ އިން ކުރެވުނު މަސައްކަތް ގިނަ ކަމެމެވެ.

މި އަހަރު ޖަރުމަނުގައި ބޭއްވި އައިޓީބީ ފެއާ ހުޅުވަނީ: ރާއްޖެއިން މި އަހަރު ދަނީ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އިޔާ ފާހަގަ ކުރަމުން.-އަވަސް ފޮޓޯ

މީގެ ނަތީޖާއަކީ ރިސޯޓުތަކުގެ އެނދުގެ އަދަދު އިންތިހާ އަށް އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ. މިގޮތުން ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކަށް ބެލިނަމަވެސް މި އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ 124 ރިސޯޓުގައި 27،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެނދު އެބަހުއްޓެވެ.

އެހެން ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލައިލަމާ ހެއްޔެވެ! ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޕަޓީ އިތުރު ވެގެން އައިސްފައިވާ ވަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިއޮތީ ފެންނާށެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުޅިރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީ ޖުމުލަ 28،770 އެނދެވެ. އަދި މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ދިޔައީ 106 ރިސޯޓެވެ. ނަމަވެސް 2014 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގައި ހުރި ޖުމްލަ އެނދުގެ އަދަދު ވަނީ 30،689 އަށް އުފުލިފަ އެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1،916 އެނދުގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މި އަހަރަށް ބަލާއިރު މުޅި ރާއްޖޭގައި އޭރު ޖުމުލަ 111 ރިސޯޓު އޮޕަރޭޝަންގައި ހުއްޓެވެ. މި އަދަދު ވަނީ ޖެހިގެން އައި އަހަރު 32،237 އަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު 32،837 އަށް އިތުރުވިއިރު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބަލާއިރު ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުރި ޓޫރިސްޓު އެނދުގެ އަދަދު އުޅެނީ 38،648 ގަ އެވެ. މާނައަކީ މި އަދަދަކީ 2013 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 9،878 އެނދު އިތުރުވުމެކެވެ.

ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ރާއްޖެ އަށް އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވަރެއްގައި "ހިފަހެއްޓިފައި" ހުރިއިރު އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުވުމުން ދިމާވާނީ ކޮން މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކޭ އެއް ހަމައެއްގައި ގެސްޓްހައުސް އެނދުގެ އަދަދު ވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި 6،000 އަށްވުރެ ގިނަ އެނދު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އޮކިއުޕެންސީ އަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް ބާ އެވެ؟

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މާހިރުން ދެކޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ގިނަވިނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް އެރަވައިވަލް އިތުރު ނުވާނަމަ ރިސޯޓުތައް ވިއްކުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ އެވެ.

"ހިއެެއް ނުވޭ ރާއްޖެއާ އެއްވަރަކަށް މި ސަރަހައްދުގައި ވެސް މިހާ ގިނަ އިން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޕަޓީ މާކެޓަށް ގެނެސްފައިވާ ދެވަނަ ގައުމެއް އޮތް އެހެނެއް. ނަމަވެސް މައްސަލަ ޖެހެނީ ޕްރޮމޯޝަންގައި. މިކަން ރަނގަޅު ކުރަނިކޮށް އެރައިވަލް އިތުރު ކުރެވޭނެ."

އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަށް ދައްކާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިސްފައިވަނީ 657,540 ޓޫރިސްޓުންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ޒިޔާރަތް ކުރި 619,921 ޓޫރިސްޓުންނާ އަޅާބަލާއިރު ހަ ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު އައިސްފައިވަނީ 1.2 މިލިއަން މީހުންނެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވެސް އައިސްފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ.

ރިސޯޓުތައް އިތުރުވުމަކީ ޓޫރިޒަމަށް އޮތް ހެޔޮފާލެކެވެ. އަދި މިހާރު އޮތީ މި ބަދަލުގެ ހެޔޮ ފައިދާ ހޯދުމަށް މާކެޓު ކުރުން ރަނގަޅު ކުރުމެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ނުރަބޯ

  ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ސަރުކާރާމެދު ޝައްކާ ވަހުމް އުފެދޭ މިކަހަލަ ބަޔާންތައް ނުޖެހުން ރަގަޅުވާނެ. މިސަރުކާރަކީ ކަލޭމެން ތިޔަ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުޅޭ ރީނދޫ ސަރުކާރު ކަހަލަ ސަރުކާރެއް ނޫން. މިސަރުކާރުން އެނދުގައި ނިދާނެމީހުން ނެތްވަރަކަށް އެނދެއް އިތުރެއް ނުކުރާނެ.

  1
  3
  CLOSE
 • ސސ

  އެނދު އިތުރުވެއްޖެ އެކަމަކު އެންދު މަތީގައި ނިދާލާނެ ބަޔަކު ނުވި!

  3
  2
  CLOSE
 • ދުމައިން ރުޝްދީ

  މިސަރުކާރަށް ތާއިދުކޮށް ދަމަހަށްޓަންވީ ސަބަބު މިއޮތީ ހާމަވާން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ބަލާއިރު "ބޮޓްލް ނެކް" އެއް އެބަފެނޭ. ފެންނަތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް. އެކަމަށް އަސްލު ޓެކުލް މިކުރީ މިސަރުކާރުން. އެއީ އެއާޕޯޓުގެ އެކްސްޕޭންޝަން ޕްލޭން. އެއާޕޯޓަށް އެންމެ ބޭނުންވެފަ އޮތް އިތުރު ރަންވޭއެއް (ކުޑަމިނުން ޓެކްސީވޭއެއް) ގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެދަނީ ބާރަށް. އެއާއެކު ޓަމިންލްއާ އެހެނިހެން ސަޕޯޓު ފެސިލިޓީސް. އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރެވިގެން ނޫނީ އިތުރު މަންޒިލްތަކުން އިތުރުބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓުކުރެވޭކަށްނެތް. ގިނަ ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓުކުރެވި ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ނުދެވި ޓޫރިސްޓުން އިތުރުކުރެވޭކަށްނެތް. އެއާޕޯޓު އެކްޕޭންޝަން ނިމޭއިރު ލިބޭނެކަމަށްބަލާ ޓޫރިސްޓު އެރައިވަލްސް އަށް ޙިދުމަތްދޭން އެވަރަށް އެނދު (ރިސޯޓު ކޮޓަރި) ނުއުފެއްދިއްޖެނަމަ އަނެއްކާ ދިމަވާނީ މަބިޑުމައްސަލައެއް. ލޯނުނަގައިގެން ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމާލާއިރު ކޮޓަރިނެތިގެން ތިސޯޓުތައް އޯވަބުކުވެ އަނެއްކާ އެރައިވަލް މިހާރުއޮތްވަރުގެ ހިފެހެއްޓި ފުލައިޓުތަކަށް ތޫރިސްޓުންނުލިބި އެއާޕޯޓަށް ޓްރެފިކް ނުލިބުން. މިހުރިހާ ކަމަކަށް އޮތް ހައްލަކީ ދެ ޑިވެލޮޕްމެންޓު އެކުއެކީ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މިހާރުމިފެންނަނީ އެމަންޒަރު. އެއާޕޯޓު ނިމެންވާއިރަށް ބެޑު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވި އިތުރު ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮޑަކްޓުތަށް އިތުރުކޮށް "މޯލްޑިވްސް" މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގަ އެއްކޮށް ޕުރޮމޯޓުކުރުން. ހުޅުމާލޭގެ މެރީނާ ޔާ ކުރޫޒްޓާމިނަލް އަދި ކޮންވެންޝަން ފެސިލިޓީއާއެއްކޮށް ވާނީ ތާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ޙިދުމަތުގެ ގޮތުން އިރުކުރެވޭ ތިންް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޑަކްޓަށް. ކުރިން އެ ތިން ޕްރަޑަކްޓްވެސް އޮތީ މާކެޓުފޯސް ގަ އަމިއްލަޒާތުގަ އުފެދި "ސާވިސް އޭޒް އަ ޕްރޮޑަކްޓް" އޭ ބުނެ ޕްރޮމޯޓުކުރެވޭވަރަށްވުރެ ބަލިކަށި، ވަސީލަތް މަދުކޮށް. ހުޅުމާލެ އާ އެއްކޮށް އެކަން އެދަނީ ބަދަލުވާން. ވިސްނަވަ !! މިއީ ހަގީގީ އިގުތިސާދީ ބުއްދި އަކީ!! މިސަރުކާރުން މިކަންކަން މިހެންގެންދާތީ "ގޯސް" ވެގެން މިއުޅެނީ. މިކަންކަމާ އެކު ދިވެހިރާއްޖެ އިގުތިސާދީ ބާރަކަށް ވާތަން ހަޖަމުނުވާ އަވަށްޓެރިގައުމުތަކުގެ އަވައިގައި ނުޖެހި ދިވެހިން ދާންވީ މިމަގުން ކުރިއަށް. ގައުމު ބިޑުވުމަކުން އެގައުމެއް އިގުތިސާދީބާރަކަށްނުވޭ. އެކަންވެސް އެނގެން އެބަޖެހޭ. މިސާލު: ސިންގަޕޫރު، ބުރުނާއި، ގަތަރު

  5
  4
  CLOSE
 • ނަގޫރޯޅި

  އޮކިކުޕަންސީ މަތިވުމައްވުރެ މަދުމީހުންއަތުން ރަގަޅުއަގެލިބެންޔާ ފައިދާބޮޑުވެފަ ރަގަޅު ހިދުމަތެއްދެވޭނެ. މަގޭ ހޮޓަލުގަ މިއަދުވެސް މީހުންތިބޭނޭކިޔާފަ 20ޑޮލަރައް ކޮޓަރިވިއްކައިގެން ގެސްޓުމީހާ ބޭނުންވާ ހިދުމަތްނުދެވި މުޅިރަށުގެ ތަސައްވަރުގެއްލޭގޮތައް ނުބައިރިވިއުއެް ގެސްޓުމީހާ ލިޔުނީމަ އެތައް އަހަރެއް ގެއްލިގެންދޭ އެތަންފޫބައްދަން.

  6
  2
  CLOSE
 • ފަޅުވެރިން

  އަވަސް ވެސް މިހާރު ވާތްފަރާތަށް އަރިއަޅާލައިގެން ގޮސް ކިޔޭ ނުކިޔޭ ނޭނގޭ ހިސާބަށް ތިޔަދަނީ! ނޫސްވެރިން ވާންޖެހޭ ވަޒަން ހަމަ ބަޔަކަށް. ތިޔަ ވާހަކައިގެ "އަނެއް" ފަރާތް ކޮބައިތޯ؟ އިދިކޮޅީން ކެނޑިނޭޅި ހިންގާ ބޮއިކޮޓް ކެމްޕޭންގެ ވާހަކަ ކޮބައިތޯ؟ އޭގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ކޮބައިތޯ؟ ބޮއިކޮޓް ކެމްޕޭންގެ ސަބަބުން އޮކިއުޕެންސީ އަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމުގެ އިތުރަށް، އެކަމަށް ރައްދު ކުރުމަށް މާރކެޓިންގ ބަޖެޓު އިތުރު ކުރަންޖެހޭ! ކުރިން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ހަމަޖެއްސޭ ކަމަށްވާނަމަ، މިއަދު އެބަޖެހޭ ދިހަބާރަ މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރަން. އެބޭކާރު ވެގެންދަނީ ބަނދަރު ހަދާނެ، ނުވަތަ ނަރުދަމާ އަޅާނެ، ނުވަތަ ހަސްފަތާލު ބިނާކުރާނެ ފައިސާ! މިއީ އިދިކޮޅީން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ގެއްލުން! މިއީ މައުމޫނާއި، ނަޝީދާއި، ޤާސިމް ރާއްޖެއަށް ދެމުންދާ ގެއްލުން!!

  18
  12
  CLOSE
 • ޒެޑްސް 1

  ޕްރޮމޯޝަން ބޮޑުކުރާކަށް ރެސޯޓް އޯނަރުން ބޭނުން ނުވަނީ ދޯ. އެމީހުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު މިހާރު ލިބޭ އާމްދަނީވެސް. ނުލާހިކު ބޮޑު ފައިދާ ވޭ ވިއްޔަ. އެހެންވީމަ އޮކިއުޕަންސީ ފުލްކުރަން މާކެޓިން ޖެއްސުމުގެ މުހިންމުކަން ކުޑަވަނީ. ދެން އަމިއްލަ އަސް ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެންނަން ހަދާފައި ހުންނަ އޭޖެންސީ ތަކުން ވެސް އެމީހުންގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދީފައި، ތަނުގެ ކުލި. ޚަރަދު ދައްކާފައި ގޭގެ ކުލި ދައްކާފައި ސޭވިންގް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްލަން 2 ހާސް ޑޮލަރު ވަރު ލިބެނިކޮށް އެ ނިމުނީ. މީހުން ގެނެސް ، ރާއްޖޭގެ މާކެޓް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުމަށް ވުރެ، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ލާރިކޮޅު މިހޯދަނީ.

  7
  CLOSE
 • ކާކު

  ހެޑިންގަ ޖަހާފައިހުރި ފޮޓޯ ރަގަޅުތަ

  10
  4
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު