chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން: ދަޅައެއް، މަޅިއެއް؟!

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުވަސްވަރަކީ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް މީހުންގެ ދޫމައްޗަށް ތިލަވެގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރެކެވެ. ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ގަދަވި ދުވަސްވަރެކެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ސަރުކާރަށް ފާޅުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެކެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ކުއްލިއަކަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއިން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރެއްގެ ދަށުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވާފަ އެވެ. ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރަން އުފެއްދެވީ އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނެކެވެ.

ފަަސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުފެއްދީ، ވަރަށް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށެވެ. މީގެ ކުރުން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހިޔާނާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ މި ކޮމިޝަނުން އަނބުރާ ހޯދާށެވެ. އެ ފައިސާ ހޯދުން އަވަަސްކުރަން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާށެވެ. ކޮމިޝަނަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުން ހުރި ލިއުންތައް ހޯދުމާއި އަންގަން ޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމުގެ ބާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބެ އެވެ. އަދި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރެވޭ އިރު ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާތަކާއި ގުޅޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނާއި ޕީޖީ މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބެ އެވެ.

"ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެތަށް މިލިއަނެއްހާ ފައިސާ ހުރި އިރު މި ކޮމިޝަން އިން މަސައްކަތް ކުރާނީ ވަރަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްގެން ފައިސާތައް ހޯދުން، އަދި މުއައްސަަސާތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުން، އެކަންވީ އެންމެ ބޮޑު މިނެއްގައި ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި އެކަން ކުރާނެ،" ކޮމިޝަން އުފެއްދެވި ދުވަހު، ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކޮމިޝަން އުފެއްދީ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މިހާރު ކޮމިޝަން އުފެއްދިތާ ތިން މަސް ވަނީ އެވެ. އެ ތިން މަހަކީ އެ ކޮމިޝަނަށް އޮތް އެންމެ ހާއްސަ ދުވަސްތަކެވެ. އެންމެ ބުރަ ވެސް ދުވަސްތަކެވެ. ކޮމިޝަނުން ބޮޑު ނަތީޖާ ނެރެން ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ އެއް އަހަރެވެ. ކޮމިޝަން އެކުލަވާލީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެކަމަކު އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެ ބޮޑު ނަތީޖާ ނުކުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތެއް އެބަ ކުރޭ ހެއްޔެވެ؟

މިހާތަނަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް މީޑިއާއަށް ތިލައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އެއްވެސް މީހަކާމެދު ނުވަތަ ކުންފުންޏާކަމާމެދު ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަ އެކަން ހާމަކުރީހެވެ. ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް އެންގުމެއް އެންގި ކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ ލިބުން ލަސްވެފައިވާ ފައިސާ ހޯދުން ވަކި އަވަހެއް ނުވާނެ ކަމެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މަގުސަދު ހާސިލުނުވާ ކަމެވެ.

މިހާ ހިސާބުން ސުވާލު އުފެދެނީ ކޮމިޝަނުގެ ނިޔަތާމެދު އެވެ. ކޮމިޝަން އުފައްދަވާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ޕޯޑިއަމަކަށް އަރައިވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ވަރަށް ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފަ އެވެ. ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތައް ނުދައްކާ ޕޯޑިއަމްތަކަށް އަރައި، ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރުތައް ދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޔާމީން، ގާސިމަށް ރައްދު ދެއްވި އެވެ. އޭރު ގާސިމަކީ "ސަލާމަތުން ހުންނެވި" އެންމެ ވަރުގަދަ އިދިކޮޅު ލީޑަރެވެ.

ގާސިމާއި ރައީސް ޔާމީން - ފޮޓޯ: ވީނިއުސް

އެ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒު ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ދެން އެމަނިކުފާނުގެ ހަމަލާ ރައްދު ކުރެއްވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށެވެ. އަދީބަށް ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭނީ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތައް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ފަހު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ރައީސް މުޅިން ވެސް ދެއްކެވީ ފައިސާގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭގެފަހުން އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް އަދީބު ގެންގުޅުއްވި ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ރައީސްގެ މި ވާހަކަފުޅާއި ރިޔާސީ ކޮމިޝަން އުފެއްދެވި ދަނޑިވަޅަށް ބަލާފައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އެ ކޮމިޝަނަކީ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންގެ ކަރަށް ހެޔޮވަރު ކުރި މަޅިއެއް ކަމަށެވެ.

ކުރިން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ތާއިދު ކުރައްވައި އެ ތާއިދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނެއްގެ ނަމުގައި ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދެވި އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ޖައްސާލުން ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމަކީ ބޭނުމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށްއޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތަށް ހިޔާނާތްތެރިވީ މީހުންނާއި ހިޔާނަތްތެރިވަމުންދާ މީހުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ވަރަށް ސާފުވާ ކަމަށާއި އެމީހުން ފަހަތުން ސަރުކާރުން ނުދުވާ ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސިޔާސީ ގޮތުން ސަރުކާރާ ހިޔާލު ތަފާތު، އިސް ބޭފުޅުންގެ ބޮލުގަ ނުހައްގުން ތުހުމަތު އަޅުވާ އެ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް އަމިއްލައަށް އީޖާދުކޮށްގެން ބަލައި ޝަރީއަތަށް ފޮނުވައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުހައްގުން ހުކުމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މި ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން،" އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީތު: - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

އަމީތު ވިދާޅުވީ، އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައިގެން ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހެނީ މި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން މިނިސްޓަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން ހިންގަވާފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންތައް ފެންނަން އޮތްކަން އަމީތު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ނުބަލާ ދެން އިތުރަށް އެހެން ބޭފުޅުންތަކެއް މައްސަލަަތައް ބަލަން ހުންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދައި، އެ ކޮމިޝަނަށް ފައިސާ އަނބުރާ ނުހޯދި ވަނިކޮށް ހިޔާނާތުން އަނެއްކާވެސް އެތައް ފައިސާތަކެއް ގެއްލިފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކުން ވަނީ ފަޅާ އަރާފަ އެވެ. އެއީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ހިންގާފައިވާ ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެކެވެ. އަތޮޅުތަކަށް ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ތެޔޮ ވިއްކުމާއި ޖަނަރޭޓަރު ގަތުމާއި އެހެން ވެސް ބައެއް މުއާމަލާތަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ދީފައިވާ ކަމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ ގެއްލުން ފެނަކައަށް ވެފައިވާކަން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ.

"އަމަލާ ބަހާ އެއްވެސް އިރަކު ދިމާވާ ބައެއް ނޫން ސަރުކާރުގަ މިތިބީ، ހާއްސަކޮށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ، އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަގެ ސަރުކާރުގަ ކޮރަޕްޝަންތައް މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް، އެ ގަބޫލު ކުރައްވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް، ގަބޫލު ކުރައްވާއިރު އެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކަމަކަށް ނުފެނޭ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް އަދި އެ ބޭފުޅުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ނަމަވެސް ނުއަގުގަ ފްލެޓްތައް ހަދިޔާކުރިއިރުގަ އެކަން ބަލާނެ މީހަކު ނެތް، އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި މިނިސްޓްރީތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ނުބަލާ، ބޮޑު ސިންގާ ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ކުރާ ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތް، އެއީ ހަމަ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ބިރު ދައްކަން ހެދި ކޮމިޝަނެއް،" އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފެނަކައިގެ ކުރީގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ނިމާލް - އަވަސް ފޮޓޯ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ހައްދަވައިގެން ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަންކަން ބެލުމަކީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ފާޑު ވެސް ވިދާޅުވި ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވައި މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ޖެއްސުންކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ސިފަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީން ވެސް ގަޔާވާ ނުވާ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަވައިގެން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެތޯ ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަން އުފެއްދި ނިޔަތާމެދު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ. ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވައި، ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން އެކަމަށް ބަޔަކު އަތް ޖަހަން ތިއްބައި، ރައްޔިތުން ދަނީ ސިއްސަ ސިއްސައިގެންނެވެ. ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި އަމަލުތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތިލަވަމުން ދަނީ އެވެ. އަދީބު ނޫން ބޭފުޅަކަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ނުފެނެ އެވެ. އަދީބާ ހަމައިން ކޮރަޕްޝަން މި ސަރުކާރަށް ހުއްޓެ އެވެ. ނޫނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަން ހިންގި ކަމަށް ބުނެ އެއީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ހަދާލަ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތަށްފަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިޔާނާތް ފެންމަތިވެގެން އައުމަކީ އެ އަމާޒަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ އެންމެ އަލިގަދަ ހެއްކެވެ. އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިޔާނާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ އޭރުގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ނިމާލް އަދިވެސް އަރިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމުން ދޭހަވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ނަމުގައި މައްސަލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ވެސް ހިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުންނާ މެދު ކަމެވެ. މިކަންކަން މިހެން ހުރިއިރު އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ މަގުސަދާމެދު އިތުރަށް ބުނާނެ ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޭނގެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ބަލާބަލަ

  އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އިން ޑެޑް ސީރިއަަސް ކޮށް ބަލަންވީ ނޫންތޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން 125 މިިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން ކަނޑު ފައްތާ ފިލްމް އެމެން ފަދަ ބަނޑު އަކިރިންނަށް ކުޅެވުނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކުޅުނު ކަނޑު ފައްތާ ފިލްމަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިސާ އިން ކުޅުނު ފިލްމެއް ނޫނެވެ، އޭނާ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލައިގެން ޓްވިޓަރޭ މެން މެދުވެރިކޮށް އެފައިސާ ގަނޑު ދަމާލައިގެން ކުޅުނު ފިލްމެކެވެ، ޓްވިޓަރޭ މެން އައްޑޫ އަށް ގޮސް 50 މަސް އޮޑި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކެމެރާ ކްރޫން ނާއި އެކު 20 ދުވަސް ވަން ދެން އެމެން ގޮރިއްލާ ގޭމްސް ކުޅުނުއިރު އެއަށް ދިޔަ ޚަރަދު ދިނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުންނެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މިކަން ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަމެން މިދެކެނީ. ޓްވިޓަރޭ މެންގެ މައިން ބަފައިން ދެއްކި ފައިސާ އެއް ނޫން ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ގައި ހުންނާނީ.

  4
  5
  CLOSE
 • ދެކުނު މީހާ

  ހެއޮވާހަކަތަކެއްތިޔައީ...ޔާންޓޭ އަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ކެރެނީ ހިޔާލްތަފާތުވާ މީހުނަށް...ކޮރަޕުސަން އެންމެބޮޑު ސަރުކާރަކީ މީ...އަދި އެންމެ އަނިުާވެރި ސަރުކާރަކީވެސްސްމީ...

  11
  10
  CLOSE
 • ސސ

  ތިމާޔަށް ތިމާގެ ދަރި ދޮންފުތުވާނެ!

  10
  4
  CLOSE
 • ބަލާތި

  ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ރަށުތެރޭ އުޅުނު ފަސްމާ މުލު ފަސް ވަގުންގެ ދަރިންނާއި ބޭސް ގަތުމަށް ހަވާލު ކުރި 60 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއްވެސް ދައުލަތަށް ނުލިބުނު އަދި ބޭހެއް ވެސް ނުލިބޭ. އެކަމަކު އެފައިސާ ގަނޑު ކާލި ޕްރިޕެއިޑޭ މެން އެބައުޅޭ ރަށުތެރޭގައި. އެމެން އެފައިސާ ބޭނުން ކުރި ގޮތް ނުބެލެންވީ އެއީ ކީއްވެ. އެފަދަ ބަނޑު އަކިރިން ކުންފުންނެއް ހެދި ނަމަވެސް އެ ފަދަ ކިއްލި ތަޅާއިން ތިބި ކުންފުންނަކަށް ފުރަތަމަ 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަވާލު ކުރީ އެއީ ކޮން ގޮތަކުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަލާފައި. މިކަން އެެއޮތީ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް އިން ފެންނާން. މިކަން ކީއްވެގެންތޯ ރިޔާސީ ކަމިޝަނުން ނުބަލަންވީ. ބެލެން ޖެހޭނެ މިކަން. ބެލެން ޖެހޭނެއެވެ.

  7
  11
  CLOSE
 • ހަމަތޯ

  ހަމަ އަޖައިބުވޭ މި ބަލާތިމެން ކަހަލަ ދިވެހިންގެ ވާހަކަ މިހުންނަ ގޮތުން. ނަސީދު އަކަސް ވަހީދު އަކަސް ޔާމީނަކަސް ކޮރަޕްޝަން ޖެހޭނެ ބެލެން. އަދި އިހުމާލުވާ ހުރިހާ އެއްމެނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން. ތި ސިޔާސީ ޑުރާމާގަ ނުޖެހި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ވެރިންތަކެއް ބޭނުންވާ ފަދައިން ހަމަ އަހު ރައްޔިތުންތަކެއް ވެސް ބޭނުންވޭ އެބަ މިހާރު

  9
  1
  CLOSE
 • ބަލާތި

  ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާގައި ގައި ހުރި ދަ ބަނޑު އަކިރި ކަން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް އެއާރޕޯރޓް ވިއްކާލާ ކަޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު އަތުން ދަމައިގަނެގެން އެފައިސާ އާއި އަދި ރައީސް އޮފީހުގައި ހުރި 190 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަވާލައިގެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި އައްޑޫ ހުޅުދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ކުޅުނީ ކަނޑު ފައްތާ ފިލްމް އެވެ. ޓްވިޓަރޭ މެން ލާނެ ޖަނގިޔަލާއި ބްރާ އަށް ދަންދެން ރައީސް އޮފީސް ބަޖެޓް ދަވާލައިގެން އެމެން ގެނައީ އެއީ ކަނޑު ފައްތާ ފިލްމް ކުޅެން. ކަން މިހެން ހުރުމުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ލޫޓުވާ ލައިގެން ބަޖެޓް ގައި ނެތް ކަމެއް ކަމަށް ވާ ކަނޑު ފައްތާ ފިލްމް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ކުޅުނީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ އަދި ކަނޑު ފައްތާ ފިލްމަށް ޚަރަދު ކުރީ އެއީ ކޮން ތާކުން ހޯދި ފައިސާ އަކުން ތޯ އެބަ ބަލަން ޖެހެއެވެ. މީ ފަސްމާމުލު ފަސްވަގުންނާއި ވެރިކަން ހަވާލު ކުރީމާ ވެފައިވާ ގޮތް ތޯ ވެސް ކަމިޝަނުން ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ.

  6
  7
  CLOSE
 • އަޅާތި

  އެސެޓް ރިކަވަރީ ކަމިޝަނުން ބަލަން ޖެހޭނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރޯމާ ދުވާލު ވައްކަން ކުރާ އުސޫލުން ކޮށްފައިވާ ވައްކަން ތަކެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު އައްޑޫ ޑީބީ މެން ފަދަ ގައުމަށް ގައްދާރު ވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ދީގެން އޭނާ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި 250 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންދިޔަ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. އެމައްސަލަ އޭސީސީން ޕީޖީ އަށް ފޮނުވާފައިވާއރިު ޕީޖީން އެމައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ނުފޮނުވާ އޮތީ އެއީ ކީއްވެތޭ ކަމިޝަނުން ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. އެމައްސަލަ އަވަސް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ކަމިޝަނުން މިމައްސަލަ ބެލެން ޖެހޭނެއެވެ. ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ އިން އެމެން ދަވާލި ފައިސާ ހޯދުމަށް ފަހު ދެން މިސަރުކާރުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ދަވާލި މީހުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭނެއެވެ.

  8
  6
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު