chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

އެމްޓީސީސީން ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް އިންގިލާބެއް

 • ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރަށް ހިއްސާ ވިއްކާނެ
 • ހިއްސާ ވިއްކާނީ 19 އޮކްޓޯބަރުން 3 ޑިސެމްބަރަށް
 • ހިއްސާއެއްގެ އަގަކީ 62 ރުފިޔާ
އެމްޓީސީސީއަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި ބާޖާއި ޓަގް: ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް އަލުން ހިއްސާ ވިއްކަން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްސާ ވިއްކި ކުންފުނި އެމްޓީސީސީއިން، އަނެއްކާވެސް ޙިއްޞާގެ ބާޒާރަށް އިންގިލާބެއް ގެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީން ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްސާ ވިއްކީ 1980 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އަދި 1984 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ފަހަރަށް ހިއްސާ ވިއްކި އެވެ.

އެމްޓީސީސީން މިހާރު ތައްޔާރުވެފައި ވަނީ ރައިޓްސް އިޝޫއެއްގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރަށް ހިއްސާ ވިއްކާ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށް ވުމަށެވެ. އެ ގޮތުން މިދިއަ އޮގަސްޓް މަހު ބޭއްވި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވަނީ ކޮންމެ ހިއްސާއެއް 10 ހިއްސާއަށް ސްޕްލިޓް ކުރުމަށްފަހު ހިއްސާއަކަށް ހިއްސާއެއްގެ މަގުން ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރަށް ގަތުމަށް ދައުވަތެއް ދީފަ އެވެ.

ރައިޓްސް އިޝޫގެ ދަށުުން ހިއްސާ ގަނެވޭނީ 9 އޮކްޓޫބަރު 2017 އިގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށް ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ހިއްސާދާރަކު އިހުތިޔާރުކުރާ ގޮތަކަށް އެ ހިއްސާދާރެއްގެ ހިއްސާ ގަތުމުގެ ހައްގު ދެވިފައިވާ އެހެން ފަރާތަކަށެވެ. ހިއްސާ ވިއްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ 19 އޮކްޓޯބަރު 2017 އިން ފެށިގެން 3 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ހިއްސާއެއް 62ރ. އަށެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ފަސް ޕަސެންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮންމެ ހިއްސާދާރަކަށް ވެސް ހިއްސާ މިލްކު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީއަކީ 1980 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެވެ. ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީއާއި އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެެއް އަދާކުރާ ކުންފުންޏެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ 36 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާ އާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ނީ

  އިންގިލާބެއް ނޫން ލާރި ނެތިގެން ކުންފުނި ބިކަވެ މުސާރަދެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތީމަ ލާރިކޮޅެއް ހަދާލަނި

  10
  9
  CLOSE
 • ރިދަމް

  އެމްޓީސީސީން ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް އިންގިލާބެއް ގެންނަ ނަމަ އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ރައްޔިތުން ގަތުމަކީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާ އެއް ވެގެން ދާނެ ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ އެމްޓީސީސީން އެއުޅެނީ އަނެއްކާ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފައްދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ފުންމިނުން ވެލި ނެގޭ މަހާ ޖައްރާފު މާލެ އަށް ގެންނަން އޭ. އެއިރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިލަފުށި އާއި ގުޅި ފަޅު ހިއްކައިގެން އެބިންތައް އެމްޓީސީސީ އަށް ދިނުމުން އެމްޓީސީސީން އެބިން ތައް ކުއްޔަށް ދީގެން މަހަކު 1 ބިލިއަން އަކަފޫޓް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ނަގާ ގޮތަށް މާލެ ސަރަހައްދުން 100 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިން ތައް ދޫކުރާނެއޭ އެއިރުން ދެން އެމްޓީސީސީ އަކީ ފޯރބްސް މެގެޒިން އިން އެއްވަނަ ޖާގަ ހޯދާނެ އެންމެ މުއްސަނދި ޕަބްލިކް ކުންފުނި ކަމުގައި ވެގެން ދާނެއެވެ. އެމްޓީސީސީ އަކީ އެއީ ހުރިހާ ކުދިންގެ ވެސް ހިތުގެ ރިދަމް ހިތުގެ ރިދަމް ހިތުގެ ރިދަމް އެވެ. ވީއާރ ޑާންސިންގް ތްރޫ ދަ ނައިޓް ޑާންސް ތްރޫ ދަ ނައިޓް. ޖަސްޓް ކޫލްޑް..

  11
  4
  CLOSE
 • އަމީން

  މިޤަވްމުގެ ސަރުކާރައްނިސްބަތްވާ ކުންފުނިންހިއްސާ ގަތުމައްވުރެ އެފައިސާ ސަދަޤާތްކުރުންމާރަގަޅު

  17
  7
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު