chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

މޫދު އަޑީގެ ހޮޓަލާއެކު ކުރެދިވަރު ރިސޯޓު ނިމެނީ

ކުރެދިވަރު ރިސޯޓުގައި ހަދާ ހޮޓަލުގެ ކުރެހުމެއް--

މި ފަދަ މަންޒަރެއް އާއްމުކޮށް ފެންނާނީ ހިޔާލީ ފިލްމްތަކުންނެވެ. ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މޫދު އަޑި އަށް ގެންދިއުމާއިބިލްޑިން މައްޗަށް އެރުމެވެ. ނަމަވެސް މި ހިޔާލު ރާއްޖޭގައި މިއޮށް ހަގީގަތަކަށް ވަނީ އެވެ. އެ ފަދަ ތަނެއް ރާއްޖޭގައި ވެސް ދަނީ ހަދަމުންމެވެ. އެއީ ނ. ކުރެދިވަރުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާ ހޮޓަލެވެ.

ޕޮލެންޑުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޑީޕްއޯޝަން ޓެކްލޮޖީސް އިން ރާއްޖޭގެ ޒެން ރިސޯޓު އެޓް ކުރެދިވަރުގައި ހަދާ ހޮޓަލަކީ މޫދު އަޑީގައި މި ގޮތަށް ދުނިޔޭގައި ވެސް ހަދާ ފުރަތަމަ ހޮޓަލަށްވާނެ އެވެ. މި ހޮޓަލުގެ މަތީގައި އަޅާ ބައި މިހާރު ވަނީ ހަރުކޮށްފަ އެވެ.

މި ހޮޓަލުގެ އަގު އެކަނި ވެސް 50 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ. މި ރިސޯޓު ހިންގާނީ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން މޫންއެންޕިކް ކުންފުނިން އަންނަ އަހަރު އެވެ.

ކުރެދިވަރު ރިސޯޓުގެ ހޮޓާ އަދި ހޮޓަލުގެ ތެރެއިން މޫދު ފެންނަ ގޮތް--

ޓޫރިޒަމް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ވެބްސައިޓްތަކުގައިވާ ގޮތުން ކުރެދިވަރުގައި ތަރައްގީކުރާ މޫދު އަޑީގެ މި ހޮޓަލުގައި 22 ކޮޓަރި ހުރެ އެވެ. މޫދުގެ ހަ މީޓަރު އަޑީގައި ހަދާ މި ހޮޓާ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ހޮޓަލުގެ މެދުގައި ސިޑި އާއި ލިފްޓް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ކޮޓަރިގައި އިންނަ މީހާ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އަޑިއަށްދެވޭ ގޮތަށް މިތައް ފަރުމާކޮށްފައިވެ އެވެ. މި ހޮޓާ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން އަންނަ ހެލިކޮޕްޓަރު ހޮޓަލުގެ މައްޗަށް ތިރިކޮށްލެވޭ ގޮތަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އެއްމަނޑި

  ހަގީގަތުގަ ސިންގަޕޫރޭ އެކިޔާ ފުލެޓު ތަރައްގީ ހެޔޮ މިތަނަށް ނުގެނަޔަސް.އަތޮޅުތަކުގަ ރަނގަޅު ސިއްހިީ ތައުލީމީ،ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ހިލޭ ބޯހިޔާވަހިކަމުގަ މިފަދަ ރިސޯޓުފަހަރުގެ ނަފާ ހޯދުމަކީ ދިވެހިވަންތަ ތަރައްގީއަކީ.

  5
  CLOSE
 • ޞުކުން

  މޫދު އަޑީ ގައި ކޮޓަރީ އެއް ނަޅަނެއް ރަގަޅަ ދިރާސާ ކޮލަބަލަ ވަރަށް އިގޭތީ މިބުނީ

  6
  2
  CLOSE
 • ދދ

  މޫދު މަތީގަވެސް ކޮޓަރި މޫދު އަޑީގަވެސް ހަމަ ކޮޓަރި ކިހާސަޅި!

  7
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު