chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

ސާދަ ބުރީގެ 25 ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުން ބުދަދުވަހުގެ ރޭ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ: ހިޔާ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި-- ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އަޅާ 14 ބުރީގެ 25 ޓަވަރުގެ ބިންގާ ބުދަ ދުވަހުރޭ އަޅަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

"އަވަސް" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި "ހިޔާ" ފްލެޓުތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ފްލެޓުތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާތަކަށް ހާއްސަކޮށް އަޅާ ފްލެޓުތަކެވެ. ނަމަވެސް، މި މަޝްރޫއާ ބެހޭ ގޮތުން، ހުޅުމާލެ ތަރައްގީކުރާ ހައުސިން ޑިވްލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

އެޗްޑީސީއިން ދަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފްލެޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފަށަން ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. މި މަޝްރޫއު ފެށުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ސާމާނާއި މުވައްޒަފުން ތިބޭ އިމާރާތްތައް ވެސް ވަނީ އަޅާފަ އެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރު 7،000 ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރު 8،000 ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ހަގީގަތަކީ

  މިތަން ސިންގަޕޯރ އާ އެއްދަރަޖައަކަށް ގެންދާނަމޭ ކިޔައިގެން އުޅެނީ ހަމަ ރަންގަޅަށެވެ. ސިންގަޕޯރ އަކީ މުއްސަނދި ގައުމަކަށް ވިޔަސް އެތާ ރައްޔިތުން ސަވައިވް ވަނީ ވަރަށް ބުރަަ މަސައްކތް ކޮއްގެންނެވެ. އާދައިގެ ރައްޔިތުން އުޅެނީ ވަރަށް ހާލުގައެވެ. ބޮޑުން މުއްސަނދި ކަމުގެ ހުރިހާ މޭވާއެއް ކަނީ، ފްލެޓްސްވެސް ސަހަލުއަގެއްގަ ނުލިބޭ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަނގަވެސް ނުހުޅުވެ، މައްޝޫރު ޖުރޮންގް ޕޯޓްގަވެސް ގިނަ ވާނީ އިންޑިޔާ މުވައްޒިފުން ވަޒީފާ ދެނީވެސް ގިނައިން ބަންގާޅިންނަށާ އިންޑިޔާ މީހުން ނަށް ކުޑަ މުސާރައަށް، ސިންގަޕޯރ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކާ ދިމަލެއް ނުވޭ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ނޫން މީހަކާ، އެމީހުން ބުނަނީ ބިދޭސީންގެ މާ ބާރުގަދައޭ އަހަރުމެނަށް ވުރެ، އަދި ކިޔަވައިގެން ނިކުންނަ ޒުވާން ކުދިންނަށް ވަޒީފާއެއް ނުލިބެއޭ، މިތާ ސަވައިވް މިވަނީ ހާދަ މަސައްކަތެއް 24ގަޑިއިރު ކޮއްގެންނޭ، އިންފްލޭޝަން މައްޗޭ، މައްޝޫރު މުސްތޮފާ ޝޮޕިންގް ސެންޓަރު ކައިރީގަ މަޑުކޮއްލީމަ ފެންނާނެ އެތާ ބަންގާޅިން އޮތް ވަރު، ސިންގަޕޯރ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންނަށް ދޭ ކުޑަ މުސަަރައަށް މަސައްކަތް ކޮއްގެން ސަވައިވެއް ނުވެއޭ، އަދި ބިދޭސިން މަދުކުރަން ސަރުކާރުން އެއްވެސް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ނާޅާ، އަހަންނަށް އެތައް ފަހަރަކު ފެނިފަ ހުރި މަންޒަރު ތަކުން މިހެން މި ބުނީ، އެހެންވީމަ ރާއްޖެ ސިންގަޕޯރއާ އެއްދަރަޖައަށް ގެންދަނިއްޔޭ ގޮވީމަ މިހެން މިބުނީ، އުމްރާނީ ގޮތުން ތަރައްގީ ވިޔަސް ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ނުވާނަމަ އެއީ ގައުމެއް ތަރައްގީ ވުމެއް ނޫން

  14
  7
  CLOSE
 • އަހައްމަދު

  7000 ފުލެޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކޮބައިތޯ ؟ ލަންކާގެ ކޮރަލް ކުންފުނި މަސައްކަތް ބަރަވެލި ސްޕީޑްގައި ވެސް ނުދެއެވެ. ޢެހެންކަމުން 2018 ވަނަ އަހަރު ދޭންބުނި ފުލެޓް ވެސް އަދި ފައުންޑޭޝަން ވެސް އެއުޅެނީ ނޭޅިގެންނެވެ.

  1
  5
  CLOSE
 • ބޭރުމީހާ

  ފްލެޓް އެބައަޅާ. ކޮންމެ ފަހަރަކު.ކޮންމެވެސް މިންގަނޑެއް ބަދަލުވެގެން ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ދޭްން ޖެހިގެން ލިބޭގޮތެއްނުވޭ. އެއްފަހަރު ސިފައިންނަށް ނަގާނެ. އަނެއްކާ ސިވިލް ސަރވިސް ފްލެޓް ތައްވެސް ވަކި.ކެޓަގަރީއަކަަަށޯ ދެނީ.މިވެސް ނިމުނޯķķ ހ

  3
  4
  CLOSE
 • އަވަށުބަޑި

  ދަރީންގެ ދަރީންނަށް ދާންދެން ދަރަނި. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން.

  13
  19
  CLOSE
 • ބަލާތި

  ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމަކީ މީއޭ ވެރިކަމަކީ މިފެންވަރުގެ ބިއުޓިފުލް ވެރިކަމެއް ނުފެންނާނެއޭ ދެން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް. މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ އެންމެން ވެސް. މިކަމޭ މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ. މިކަން ކަން ބަލައިނުގަނެވޭ މީހުން ލަންކާ އަށް ކަނޑާލަންވީއޭ ބިކޮޒް މިހާރު ދެކެމުން މިދާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ މިލްކިއްޔަތެކޭ. މިކަމާއި ދެކޮޅު ވާ ބަޔަކު ތިބި ނަމަ އެބަޔަކު ޖެހޭނެ ސައިޒުން ކެނޑި ތިރިވާން. މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް. މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއެވެ. އެނިމުނީއޭ.

  8
  15
  CLOSE
 • ޙަސަން

  25 ފލޓ އަޅަން ދާޙަރަދު 25 އަތޮޅު ތަރައްގީ ކުރަން މާރަނގަޅުވާނެ

  13
  21
  CLOSE
 • ޢަލީ

  25 އަތޮޅު ތަރައްޤީކުރީމަ ދަނީ ކޮންބައެއް އެންމެންވެސް އަންނަނީ މާލެ ސަރަހައްދަށް. އެހެންވީމާ މި ސަރަހައްދު ތަރައްޤޫކުރަންވީ،

  35
  15
  CLOSE
 • ޢާދަންބެ

  . ސަރުކާރުން ބޭނުން ގޮތަކަށް އެޗްޑީސީ ތެރެޔައް އަތްބާނާ ހުސްކުރަމުން އެދަނީ އެޗްޑީސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފުލެޓްދިނަނުދީ މުވައްޒަފުން ބިކާރީ ކޮށްލާފަ ސަރުކާރު އެހެން ކުންފުނި ތަކުގެ މީހުންނަށް ފުލެޓް ބަހަމުން އެދަނީ މީއިންސާފުތޯ އެހެންވެ މަ އަބަދުވެސް ބުނަނީ މިގައުމުގަ މިހާރު އިންސާފެތްނެތޭ

  13
  19
  CLOSE
 • ފަތުހީ

  މިގައުމުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ހުޅުމާލެތޯ؟؟؟

  28
  16
  CLOSE
 • ޢަހާނަމަ

  Vaanuvaa

  ޢަޅުގަނޑު މިހާރު ގަބޫލްކުރަން މިރައީސަށް ތިކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް... އެކަމު ސުވާލަކީ އެކަން ކުރާނެބާއޭ... ކިޔާތީ އަޑުއިވޭ ފިޔަފާރިވެރިން ވިއްކަން އެޅި މިޑްލް އަދި ހައިއެންޑް ފްލެޓްތަޢް ނުވިކޭތީވެ ސޯސަލް ހައުސިންތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްކުރާވާހަކަ.... ޓެކްނިކަލީ މީތި މިހެންވުންވެސް އެކަށީގެންވޭ..... ދެން ބަލަމާ

  11
  7
  CLOSE
 • ރާޅު

  ކަލޭނޭ ދިވެހިންނަށް އޮތީ އުމުރުދުވަހު ކުލިދައްކައިގެން ބިމުން މަތީގެ ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް. ދިވެހިންނަށް އެހެން އެއްޗެއް މި ޤައުމަކުން ނުލިބޭނެ. ތިޔަފަދަ ފުރުޞަތު މިހާރު ކޮލޮމްބޯއިން ވެސް ލިބޭނެ. ހުޅުމާލޭކޭ ކޮލޮމްބޯއެކޭ ދިވެހިންނަށް މާކަބޮޑު ތަފާތެއްނެތް. ސަބަބަކީ ބިންކޮޅެއް ދިވެއްސަކަށް ލިބޭނެހަމަ އެއްގޮތެއްވެސްނެތީތީ. ބިންވެރި ނުވެ ދިވެހިން ބާރުވެރިވާނެއެއްވެސްގޮތެއްނެތް. އެހެންވީމާ ހީނުކުރާތި ތިޔަކަމުން މާ އުފާއުފަލުން އުޅޭނޭ.

  33
  12
  CLOSE
 • ސސ

  14 ބުރީގެ 25 ޓަވަރުގައި 3 ތިން ލައްކަ މީހުނަށް ދަތިކަމެއްނެތި 200 އަހަރަށް ދިރިއުޅެވިދާނެ!

  24
  5
  CLOSE
 • އައްބެ

  ލާހި ފުރޭނެބާ!!!

  5
  1
  CLOSE
 • 123

  ކުރިޔަށްއޮތް 200 އަހަރުވެސް 3 ލައްކަތަ އާބާދީ އަކީ؟

  14
  3
  CLOSE
 • ބަލާތި

  ސާދަ ބުރީގެ 25 ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުން ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އޮންނަ ކަން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅެން ސާދަ ބުރީގެ 25 ޓަވަރު އަޅާނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް 14 ބުރީގެ 50 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ހުޅުމާލޭގައި. އެއިރަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީވެ އަދި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެއްފަސް ވާނީ. މިކަން މިމަގުން ކުރެވޭތޯ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ބައްލަވަންވީއެވެ.

  9
  13
  CLOSE
 • ސާބަސް

  އަވަސްކުރޭ އަވަސްކުރޭ ދައުރު ނިމެނީ.

  6
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު