chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

އެންމެ ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ފްލައިޓަކުން ފައިބަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް

ހުރިހާ ގައުމުތައް ފަހަތަށްލުމަށް ފަހު، ޑެސްޓިނޭޝަން ސެޓިސްފިކޭޝަން އިންޑެކްސް (ޑީއެސްއައި) ގެ އެންމެ މަގުބޫލު އަދި އެންމެ ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރާ ގައުމުތަކުގައި ހުންނަން އެންމެ ބޭނުންވާ 20 ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި "ނޮސްޓެޓް" އިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާ އިން ދެއްކި ގޮތުގައި ދިރާސާގައި ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖެ އޮތީ 8.8 ދަރަޖައިގަ އެވެ.

ދިރާސާގައި ބަލާފައިވާ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި އެ މަންޒިލެއްގައި ރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެ އެވެ.

ޑީއެސްއައިގައި ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތުން މާކްސް ލިބުނު މޮންޓަނީގްރޯ އަށް ލިބުނީ 8.5 ދަރަޖަ އެވެ. އަދި އޮސްޓްރިއާ އާއި ސްލޮވާކިޔާ އަށް ލިބިފައިވަނީ 8.4 ދަރަޖަ އެވެ. އަދި އެމެރިކާ ބައްރުން މި ދިރާސާގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ބަހާމަސް އަށް ލިބުނީ 8.7 ދަރަޖަ އެވެ.

ޑީއެސްއައިގައި އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ

* ޖުމްލަ ދަރަޖަ 8.8
* ރައްކާތެރި މަންޒިލުގެ ބައި 8.5
* އެކޮމޮޑޭޝަން ބައި 9.4
* ރެޕިއުޓޭޝަން 77

ދިރާސާ އިން ދެއްކި ގޮތުގައި ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރި މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ބައިގައި ރާއްޖެއާ ކައިރި ކުރެވޭ އެހެން ގައުމެއް ނެތެވެ. މި ބައިން ރާއްޖެ އަށް 9.4 ދަރަޖަ ލިބުނުއިރު، އޮސްޓްރިއާ އަށް ލިބުނީ 8.9 ދަރަޖަ އެވެ. އަދި ޓޫރިސްޓުންނަށް ދޭ އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ބައިގައި ވެސް ރާއްޖެ އޮތީ ކުރީގަ އެވެ. މި ބައިން ރާއްޖެ އަށް 9.4 ދަރަޖަ ލިބުނުއިރު، އަބޫދާބީ އަށް ލިބުނީ 9.2 ދަރަޖަ އެވެ. އަދި ބަހާމަސް އަށް ނުވައެއް ލިބުނުއިރު، ސައިޕްރަސްއަސް 8.7 ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި ތުރުކީ އާއި ޕޯޗްގަލް އަދި އޮސްޓްރިއާ އޮތީ 8.6 ދަރަޖާގަ އެވެ.

ޑީއެސްއައި އިންޑެކްސް ދައްކާ ގޮތުގައި ބީޗް ހޮލިޑޭގެ ބައިން ވެސް ރާއްޖެވަނީ ކުރި ހޯދާފަ އެވެ. ރާއްޖެ މި އިންޑެކްސްގައި 9.5 ދަރަޖަ ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި މި ދިރާސާ އިން ކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުންދާ ރާއްޖެވަނީ 100 އިން 77 ޕަސެންޓް ލިބިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޭރަޝާދު

  އެކަމު ތި ލިޔުމުން ވެސް ރައްކާތެރި ބައިން ފެންނަން އެ އޮތީ 8.5 ދަރަޖަ ...

  1
  CLOSE
 • ށ.ކޮމް

  ރަންރީދުލޭމެން ދެންވެސްއަތްޖަހާ ބަލަ. ރާއްޖެބަދުނާމު ނުކޮއް

  3
  2
  CLOSE
 • ޙަސަނުު

  ޢެކަމަކު އެމްޑީޕީ އާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ދިރާސާތަކުން ބުނަނީ މި ރާއްޖެ އަކީ މިނިކާ ރަޢްޖެ އާއި އެއްވަރު ތަނެކޯ. ރާެްޖޭގެ ދޮންވެލި ގޮޑުދޮށް ކަޅިވެފައިވަނީ އިންސާނުންގެ ލެއިންކަމަށް ބުނެ ޔޫރަޕްގައި އަޑު ފަތުރަން އެމްޑީޕީ މީހުން މަސައްކަތް ކުރޭ

  3
  CLOSE
 • ހސނ

  ރަންރީދުލޭމެން ވަރަށް ދެރަވާނެ

  10
  8
  CLOSE
 • ޔާމިން މައި ފުޓް

  އަވަސް އިން ކޮމެންޓް ޕޯސްޓް ކޮށްފައި މިއޮތީ މޮންމެންޓްގެ އެއްބައި ކާލާފަ! ޔާމީން ގެ ނަން ކޮންމެންޓް އިން އުނިކުރާކަށް ނުޖެހޭ! މީހަކު ނުަބައި ނުަލަފާ ވެއްޖެޔާ އެވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ. ޔާމިން އަކީ ހަމަ ނުބައި ކަމުގައި އަރައިހުރި މީހެއް. ޔާމިން މައި ފުޓް! ކެރެންޔާ މި ކޮމެންޓް ޖަހާލާތި.

  2
  CLOSE
 • ޔާގުންޑާ މައި ފުޓް

  Nattaa

  ރައްކާތެރިކަމުން ރޭގައިވެސް މާރާމާރީ ހިނގީ! މިތާ ވެރިކަން ކުރަނީ މިހާރު ރަންރީދުލޭމެންތަ ނޫނީ ޕިންކީޒްތަ؟ އޭނަގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ގިނަ މާރާމާރީ އާއި މަރު ވެސް ގިނަވެފައި މިއޮތީ! އަދިވެސް އަނގަ އޭ ކިޔާފައި އަނގަ ހުޅުވައްޗޭ. ބޮޑުވެއްޖެ ދުއްޕާނެއް މީ ދެން.

  1
  4
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު