chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ސްކޫލްތަކުގައި ލެކްޗާ ދިނުން އުގެއިލަށް މަނައެއް ނުކުރޭ: އެޑިއުކޭޝަން

ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް. --

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ލެކްޗަރުތައް ދިނުން ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް އަށް މަނާ ނުކުރާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަންޓް ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލްއަށް ސްކޫލްތަކުގައި ލެކްޗަރު ދެއްވުން މަނާކޮށް އެއްވެސް އެންގުމެއް ނާންގާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް އަޖައިބުވެފައި މިހިރީ ތި ކަަހަލަ ހަބަރުތަކެއް އުޅޭތީ، ސްކޫލްތަކުގައި ލެކްޗަރު ދިނުން މަނާކޮށް ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލްއަށް އެއްވެސް އެންގުމެއް އަންގާފައެއް ނުވާނެ،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެެވެ.

ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ސްކޫލްތަކުގައި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ދަރިވަރުންނަށް ލެކްޗަރު ދެއްވަ އެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުގެއިން ވަނީ ސްކޫލްތަކުގައި ލެކްޗަރު ދެއްވުން އުގެއިލް އަށް މަނާކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޑިއުކޭޝަނުން ރަސްމީކޮށް އެފަދަ އެއްޗެއް އަންގާފައިވާ ކަމަކަށް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް އަކީ ސައިންސްގެ ރޮނގުން ޕްރޮފެސަރުކަން ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް އަންނަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބްރެޑްފާޑް ޔުނިވާސިޓީގައި ވިޝުއަލް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ އިން ސިނިއާ ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަގާމު ފުރުއްވަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އިބޫ

  ތިމާ އިލްމެއް ލިބިފާވާތީ އެކަމާ ބޮޑާވެގެންފިނަމަ އިސާހިތަކު ހެއްދެވި ފަރަތުން އެކަން ގެންދަވާފާނެ

  3
  1
  CLOSE
 • މޮގާބެ

  ހަމަ ހިނިއަންނަނީ...ދުވަސް ކާރިވާ ވަރަކަށް މިކަހަލަ ކަންކަން އާމުވާނެ...ޕްރޮފެސަރ އުގައިލް އަށް ސާބަސް...މިފަހަރު މަގޭ ވޯޓެއް ކިންގް ޕިންކީ...ފްރޮމް ދަ ހައުސް އޮފް ކިބި...ލޯޑް އޮފް ކޮރަޕްޝަން ....މޭކަރ އޮފް ބްރިޖު އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓަރ އޮފް ގޭންގްސް އަކަށް ނެތް ...ވަރަށް ސަލާމް

  1
  CLOSE
 • ފާތުން

  އުގައިލް ސިޔާސީ މީހުންގެ ކެޓެގަރީ އަށް ފެތެމުން ތިޔަ ދަނީ. ސިޔާސީ ވެއްޖެ މީހަކު ހައްދަވައިގެން ތެދެއް ނުހަދާނެ

  6
  3
  CLOSE
 • އަންނާނެކަމެއް ނެތް

  ޠަބީޢަތުގައި ވެސް ފޮނިގޮތް ހުންނަ، ޢުގެއިލް މިތަނަށް ފޮނިކަނޑަން އަންނާނެކަމެއް ނެތެވެ. ލެކްޗަރ ދޭނެ މީހުން ނުވެގެނެއް ނޫޅެމެވެ. ދިވެހިންނަށް ތިހާ ހެޔޮއެދެންޏާ ނިކަން، ޢުގެއިލް ފަރިތަ ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކުން ދިވެހި މޮޅެތި ކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ އާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދީބަލާށެވެ.

  8
  11
  CLOSE
 • ސސ

  ބަޔެއް ސިޔާސީ ޕުރިންސިޕަލުން ސުކޫލް ތަކުގައި އުޅޭނެ، އެމީހުންގެ ކަމަކަށް ތިވާނީ!

  14
  7
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު