ދިވެހި ސިނަމާ

ފައްތާހު ފިލްމީ ދާއިރާ އާ ދުރަށް!

ރާއްޖޭގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދު ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އަބްދުލް ފައްތާހަކީ މަގުބޫލު ފަރާތެކެވެ. ދިވެހި ފިލްމު އޯޑިއަންސް އެ މީހަކަށް އިތުބާރު ކުރާ ފަރާތެކެވެ. މިހާތަނަށް ފައްތާހު ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުން މީހުންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދި އެވެ.

މި އަހަރުވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެއް ގެނެސްދީ އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ހައުސްފުލް ގިނަ ޝޯތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށްފަހު ރޭ ފައްތާހު މިވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާ އާ ދުރަށް ދިޔަކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލު ހޯދަން ފައްތާހުއަށް ގުޅާލުމުން ބުނީ ފިލްމީ ދާއިރާއިން ވަކިވާން ނިންމީ ވަކި ހާއްސަ ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

"ވަކި ކަމެއް ވެގެންނެއް ނޫން، ހަމަ އެއްކޮށް ދާއިރާއަށް ދުރަށް ދާން މި ނިންމީއެއް، އެއީ އެންމެ ބޭނުންވި ގޮތް،" ފައްތާހު ބުންޏެވެ.

ފައްތާހު މި އަހަރު ނެރުނު "ހައްދު" ގެ 17 ހައުސް ފުލް ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކިއިރު އަތޮޅުތަކާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ޖުމްލަ 138 ޝޯ ދެއްކި އެވެ.

ފައްތާހު ފިލްމީ ދާއިރާއާ ދުރަށް ދިޔަކަށް އިއުލާނު ކުރި އިރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އާ ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. ފައްތާހު މި އަހަރު ނެރުނު "ހައްދު"ގެ ލީޑު ތަރި އަހްމަދު ޝިބާން އަދި ނަހުލާ ގެނެސްދިން "ބޮސް"ގެ ލީޑު ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާން އާ ދެތަރިންގެ ލުކް އަދި ފިޒީކްއަށް ފައްތާހު ފާޑު ކީ އިރު އޭގެ ރައްދެއް ގޮތުން ނަހުލާ ވަނީ ފިލްމުގައި މުހިންމީ އިމޯޝަންސް ނުވަތަ ޖަޒުބާތު ކަމަށްބުނެ ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފައްތާހު ހަރަކާތްތެރިވާތާ 20 އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. ދިވެހި ސިނަމާގައި އޭނާ އަށް ނުލިބޭ ފަހުރެއް އަދި މީހުން މުނިފޫހިފިލުވައިދީގެން ނުލިބޭ ޝަރަފެއް މިއަދަކު ނެތެވެ. ޝަރަފްވެރި ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް އިން ފެށިގެން ގޮސް ރައީސުން ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް ވެސް އޭނާ ވަނީ ހާސިލުކޮށްފަ އެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފައްތާހު ވަނީ ރީތި ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތައް ގެނެސްދީފަ އެވެ. ޖުމްލަ 21 ފީޗާ ފިލްމު އޭނާ ގެނެސްދިނެވެ.