chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

އެފްޓީއޭއިން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ބައެއް ފައިދާ

ޗައިނާ-ރާއްޖެ މިިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ވާހަކަތައް ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ ފައިލް ބްރިކްސް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ- ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ނުވަތަ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ދާން ނިންމީ، 2014 ޑިސެމްބަރު މަހު ޗައިނާގަ އެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ ފީޒިބަލް ތަކެއް ދޯ ބަލަން ދެ ގައުމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން މޭޒު ދޮށަށް އައީ 4، ފެބްރުއަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އަދި ފަސް ބުރު ދެ ގައުމުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކަށްފަހު، މި ވާހަކަތައް ނިންމާލާފައިވަނީ 18، ސެޕްޓެމްބަރު 2017 ގަ އެވެ. ދެން މިއޮތީ ރަސްމީކޮށް ސޮއިކުުރުމެވެ. ސޮއިކުރުމުގެ ރަތް ބޮކި، ކެބިނެޓުން ދިއްލުމާއެކު، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން މިވަނީ ބައި ގަޑިއިރުތެރޭގައި ރުހުން ވެސް ދީފަ އެވެ. މިކަން ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގައި މުޅިންއާ ސޮފުހާއެއްގެ ފެށުމަށެވެ.

ތިރީގައި އެ ވަނީ ޗައިނާ-ރާއްޖެ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) އިން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ފައިދާ ތަކެވެ.

1- ދިވެހި މަހަށް ޑިއުޓީ ނުނެގުން

ޗައިނާ-ރާއްޖެ ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމަށް ދާން ފީޒިބަލްތޯ ބަލަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: ހަވީރު

އެފްޓީއޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދިޔައިރު، ދެ ގައުމުން ވެސް ވާން ކުރި އެވެ. ބައެއް ފަހަރު މަޝްވަރާތައް ހޫނުވެސް ވިއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލީ، މަސްވެރިންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ޗައިނާ އަށް އެތެރެކުރާ ދިވެހި މަހަށް ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑައިލުމަކީ ޝަރުތެއް ކަމަށްވި އެވެ.

2- އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވުން

އެފްޓީއޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ދެ ގައުމުގެ ވަފުދު--

ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ހާއްސަ ބައިތަކެއް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ގައި ހިމަނަން ރާއްޖޭން ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ. މީގެތެރޭގައި މުދާ ތައްޔާރު ކުރާއިރު 30-40 ޕަސެންޓުގެ މިންވަރަކަށް ރާއްޖޭގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްފައި ވާނަމަ މި ބާވަތްތަކުގައި ހިމެނޭ މަހާއި ސީފުޑްގެ ބާވަތްތަކުން ވެސް ޓެކްސް ނުނެގުމެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ބުނާނަމަ އިންޑިޔާ ނުވަތަ ލަންކާއިން ޑިނގާ ރާއްޖެ ގެނެސް ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްގެން ޗައިނާގެ ބާޒާރަށް ވިއްކުން ފަދަ މަސައްކަތް ހިމެނެ އެވެ.

3- މުދާ އެތެރެ ކުރަން ލުއި ތަކެއް

ރާއްޖެއަކީ އެކްސްޕޯޓަށް ބަރޯސާ ވެފައިވާ ގައުމެކެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ޗައިނާއަކީ ރާއްޖެއަށް ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކުރާ ގައުމެވެ. އެ ގައުމުން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެކަނިވެސް 344.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވެ އެވެ. އެފްޓީއޭގެ ސަބަބުން މުދާ އެތެރެކުރާ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

4- ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ކުރުން

ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި- ފޮޓޯ: ޗައިނާ މޯނިންގް ޕޯސްޓް

ޗައިނާ މާކެޓަކީ ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ މާކެޓު ކަމަށްވީނަމަވެސް، އެ ގައުމުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވަމުންދާތާ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ވަނީ ވެފަ އެވެ. މިގޮތުން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޗައިނާ އިން 265,417 މީހުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި އަދަދަކީ މިދިޔަ އަހަރު އައި 289,123 މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު 8.2 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާ ގައުމެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ޗައިނާގެ 122 މިލިއަން މީހުން ގައުމުން ބޭރުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި އެވެ. އަދި މި މީހުން 106 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރި އެވެ. އެހެންވެ މި މާކެޓުން ބައެއް ރާއްޖެއަށް ހޯދުމަށް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) އެހީވެދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ކުދި ވިޔަފާރިއާއި ބޭންކިން ސެކްޓަރަށްވެސް މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެ އެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އެފްޓީއޭއިން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ފައިދާތަކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ދެންހެވޭ

  ޖީއެމް އާރު އެގްރީމަންޓް ގޯސްކޮއް ދިޔަ ބީދައިން ތި އެގްރިމަންޓްވެސް ދިޔަީ ރަގަޅަކަށޭ ނުބނެވޭނެއެވެ. ޢެއަރޕޯޓްއ އެގްރީމަންޓް އެއީ ރައްޖެއަށް ވަރަށް ގެއްލުންބޮޑު އެގްރީމަންޓް އެއް. ޗައިނާ އެގްރިންޓް ގައި ހުރިބައިތައް އަދި މުޅިޔަކުން ނޭގޭ. ޢެކަމަުވެސް ކަންކަން ކުރާ އުސޫލުން ބޭރުން ގެންދިޔުމުން ގޯސްތަކެއް ވާކަމަށް ގަބޫލް ކުރުމުގެ ފުރުސތު އެބަލަބޭ....

  1
  2
  CLOSE
 • ބަލާތި

  ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމުން ސަރަހައްދީ ގައުމު ތަކާއި މިކަމާއި ގުޅުން ހުންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ. މިގައުމަކީ އެއީ މިނިވަން ގައުމެކެވެ. މަމެން ނުޖެހޭނެ އިންޑިއާ ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން އަދި އިންޑިއާ އެދޭ ގައުމަކާއި ނޫން މަމެން ގުޅުން ގަދަ އަށް ގާއިމް ކުރަން ޖެހޭނީ. މަމެންގެ ގައުމުގެ ތަރައްގީ އަށް ޗައިނާ އިން ބްރިޖް އަޅާދީ އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފްލެޓްސް ތައް އަޅާދޭނަމަ އެއީ ދެން މަމެންނާއި އެންމެ ގާތް އެކުވެރި ގައުމެވެ. ޗައިނާ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު އޮވެއްޖެނަމަ ދެން ދުވަހަކު ވެސް މަމެންގެ ވެރިކަން ނުވެއްޓޭނެއެވެ. މަމެންނަށް ޔަގީން މިހާރު ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފްލެޓްސް ޓަވަރު ތައް އަޅަން ޗައިނާ ކުންފުނި ތަކުން ޝައުގު ވެރިކަން ފާޅު ކޮށް ޗައިނާގެ ބޭންކްސް ތަކުގެ އެހީގައި މިފްލެޓްސް ޓަވަރު ތައް އެޅިގެން ދާނެ ކަމަށް. އެއިރުން ލަންކާ ގައި މިހާރު އޮތް 15 ހާހުގެ އާބާދީ ރާއްޖެ މާލެ ސަރަހައްދަށް ގެނެވޭނެއެވެ. އެއީ ފައިދާދޯ.

  CLOSE
 • ސާލިހު

  ޑޮކްޓަރު އުގޭލު މިކަން ދިރާސަކޮށްލާފަ ނަތީޖާ ނެރެންވެއްޖެއެވެ. އުގޭލުއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އާދެވިއްޖެނަމަ އެކަންވާނީ ކުދިޖަޒީރާ ގައުމަކަށް ޕްރެޕެސަރު އިންތިހާބު ވާ ފުރަތަމަ ޕްރޮފެސަރު ގޮތުގައެވެ. އެމެރިކާގައި އުޅޭ ޕްރޮޕެސަރުން އެގައުމުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތި ނުލަނީ އެގައުމު ބޮޑުވެފައި ސިކުޑިގޮވާފާނެކަމުގެ ބިރުންނެވެ. މަސްލޭއާއިލާގެ ދަރިންނަށް ވިސްނުން ވަރުގަދައީއެވެ.

  3
  1
  CLOSE
 • ދަވޭ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ނޭގޭނެ ޗައިނާގެ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން. ދެން އެމްޑީޕީ އަކު ނުހުންނާނެ ދޯ މިކަމަށް ކޮލިފައިވާ އެކަކު ވެސް. ގދ.ގައްދޫ ގޮލައަކު އެހެލާން ތެހެލާން ކިޔަމުން ގޮސް ކިއްލި ތަޅާ އިން އިކޮނޮމިކްސް ކިޔަަވައިގެން އައުމުން އެ ކަނޑުކޮސް އެއީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަކަށް ހެދީ އެއީ ތަމެން އެމްޑީޕީން ނޫންތޭ. އެކަނޑުކޮހަކީ އެއީ އުމުރުގައި ވެސް ދުވަހަކު ވެއސް ވިޔަފާރި އެއް ކުރި މީހެއް ނޫނޭ އަދި ވަޒީފާ އެއްގައި ވެސް ދުވަހަކު ވެސް ތަނެއް ގައި އުޅެވުނު އެއްޗެއް ނޫނޭ ދެން މިވަރުގެ ޑަމްބް ކަންޓްރީ ސައިޑޭ މެންނަށް އިކޮނޮމިކްސް އިނގޭ ކަމަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ ދެން އޭނާ އަށް ބިޒްނެސް ސައެންސްގެ އިލްމް އެއްގޮތަަކަށް ވެސް ނޭގޭނެ ކަމަށް މަމެން ލިޔެ ސޮއި ކޮށް ފިންގަރޕ ޕްރިންޓް ޖަހާފައި ދޭނަމޭ. އޭނާ އަކީ އެއީ ދުވަހަކު ވެސް އަމިއްލަ އަތުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅުނު މީހެއް ނޫނޭ އުމުރުގައި ދުވަހަކުވެސް. އެއީ މީހުންނެއް ނޫން އެއީ ކޮހުން

  3
  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު