chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

އަވަހާ ފާސްކުރި ބޮޑު ނިންމުމަށް ބޮޑެތި ޝައްކުތައް!

އިދިކޮޅު މެންބަރުންތަކެއް: އަލީ ހުސެއިން އަން ވަކީލަކު ހަމަ ނުޖެހުމުން އަޑު އެހުން އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްފި - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކުރަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން އަވަސް އަވަހަށް ރުހުން ދިނުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މެންބަރުން ޝައްކުތައް އުފައްދައިފި އެވެ. އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ، ޗައިނާގެ "އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް" ދިޔައީ ކަމަށް ތުހުމަތު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމަށް އިއްޔެ މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވި އެވެ. އެ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު އެއްވެސް މެންބަރަކު ބައިވެރިވަޑައިނުގަންނަވަ އެވެ. އެ މެންބަރުން ވިދާޅުވަނީ، ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް ފޮނުވީ ޖަލްސާ ފެށުނު ވެސް ފަހުން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރު މެންބަރުން ބައިވެރިވަޑައިގަތް އެ ޖަލްސާއަށް އެކަން ހުށަހަޅައި، ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވި އެވެ. އެ ބޮޑު އެއްބަސްވުން ދިރާސާކުރުމަށް ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީއަށް ނެގީ މަދު ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ފުރިހަމަ ދިރާސާކުރި ކަމަށް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ވިދާޅުވެ އެވެ. އެކަމަކު އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވަނީ އެކަން ދޮގު ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، އެއްބަސްވުމަށް ރުހުންދޭން ފާސްކުރީ އެއްބަސްވުން ނުހޯދާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީއަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވަޑައިގަތް އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތެއް ނުދެއްވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅު ނިމުމާ އެކު މައްސަލައަށް ކޮމިޓީގައި ވޯޓަށް އަހާ މައްސަލަ ފާސްކުރީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވުމުން ރާއްޖެއަށް އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިއްޔެއަކީ ތާރީހީ ނިންމުމެއް ނިމިގެން ދިޔަ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފަ އެވެ. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު އުސްމާން ވިދާޅުވީ 300 އެތަށް ބާވަތެއްގެ މަހުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ޗައިނާގައި ވިއްކޭނެ ގޮތް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާގައި އޮފީސްތައް ހަދާ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިޕޮސިޓަކާ ނުލާ ވިޔަފާރިތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ވެސް ހަމަޖެހިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ޖަމީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަމުގައި ތަފްސީލް ނުހޯދައި، އެހާ އަވަސް އަވަހަށް އެކަން ފާސްކޮށްލުމުން ޝައްކުތައް އުފައްދާ ބޭފުޅުން ވަނީ ގިނަވެފަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، 1000 ސަފުހާގެ އެއްބަސްވުން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މެންބަރުން އެއްބަސްވުމެއް ދައްކާލުމެއް ވެސް ނެތި ކަމަށެވެ. ކޮމެޓީގައި 10 މިނެޓް، ތަޅުމުގައި ވޯޓު ނެގުމަށް 10 މިނެޓް ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ބަހުސެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ވޯޓުގެ ސައްހަކަމާއެކު ސީރިއަސް ސުވާލުތަކެއް ވެސް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މަޖިލިސް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްގެން ޗައިނާއަށް ފާސްކޮށްދޭ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓްއަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާ މަސް ކަނޑުތައް ހިސޯރުކޮށްލުމަށް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލު ހަލާކުކޮށްލާ ސިޔާސީ އެޖެންޑާއެއް، 1000 ސަފުހާގެ އެގްރިމެންޓް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްލީ އެންމެ 10 މިނެޓުން،" ތިމަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައުދު ހުސެއިން ވިދާޅުވީ، ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކޮށާއި ކުދިކޮށް ހިންގާ ޖަރީމާތައް ގާނޫނީ ހަމަތަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް މަޖިލީހުން ނިންމައި ނިންމުންތައް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ތަންފީޒުކުރުމަކީ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވުން ކަމަށެވެ.

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވީ "ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް ސަރުކާރުން ސިއްރުކޮށް، މަޖިލިސް މެންބަރުން ކިޔުމަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ފާޑުކިޔުމާއި ޝައްކުތައް އަމާޒުވި ނަމަވެސް ތިން އަހަރު ދުވަހަށް ދިގުލައިގެން ދިޔަ މަޝްވަރާތަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން އޮތީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްދު ސައީދު ވިދާޅުވީ، މިއީ ދުނިޔޭގައި ވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް ގާއިމްކުރާ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމަށް ވެދާނެ ކަަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ އެއްބަަސްވުން ގާއިމް ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއަށް، ވަކީން ހާއްސަކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ އެއްބަސްވުން ގާއިމް ކުރާނީ ޗައިނާއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖެއަށް ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތަކަށް ކަަމަށެވެ.

ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ރާއްޖޭން ފެށީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ދެގައުމުން މިހައިތަނަށް ހަތް ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމް ކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށީ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފަައިވާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިވެ، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޑިއުޓީ ދައްކަން ޖެހުމުން ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 15 އަދި 16 ގައި ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުންތަކަކަށް ފަހުގަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ބޮގާ

  ކަލޭމެންކަހަލަ ކޮހުންނާ ސޮހޮލުނެއްނޫން މިސަރުކާރުގަތިބީ. ނުވެސް ޖެހޭ ކޮންމެހެން ކަލޭމެންބުންނީ ކީކޭތޯ ބަލާކަށްވެސް.

  6
  1
  CLOSE
 • ބަލާތި

  ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އަކީ އެއީ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ބުނާއިރު އެއީ ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމެއް ނޫނޭ ބުނީ ކާކުތޭ. ސިޔާސީ ގޮތުން ނޫންތޭ ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާއި ގުޅިފައި އޮތީ. އެހެންވީއިރުން ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުން ސިޔާސީ އެއްބަސްވުމަކަށް ނުވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު އެއްބަސްވުމެކެވެ. ދެން ކޮންމެހެން މާ ބޮޑު ގާނޫނެއް ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް މާ ބަލާ ބޮޑު ކުރަން. ދެ ސޮފްހާގެ ގާނޫނެއް ހަދާ އަވަހަށް އެގާނޫނު ވެސް އެމެން އެމްޑީޕީ އެއްޗެހި ތައް ޗުއްޓީ ގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެނި ކޮށް އަވަހަށް ގާނޫނެއް ފާސް ކޮށްލަންވީއެވެ. އެއިރުން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށެވެ. އެމްޑީޕީ އަށް ނޭގޭނެ އިގްތިސާދީ ކަންކަމުގެ އަލިފުބާ ވެސް. އެހެންވެ ދޯ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަބަހައްދަވެފައި ހުރި ގަޑިއެއްގައި ޑޮލަރު އަގު ބޮޑު ކުރީވެސް. އެމެން އެއީ ކަނޑުކޮހުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

  6
  CLOSE
 • ދަވޭ

  ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުން ގެއްލުން ލިބޭނީ ރާއްޖެ އަށް ކަމަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބުނި ނަމަވެސް އޭނާ މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި 3 އަހަރު އޭނާ އަށް މަހަކު 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޓެއް ލިބޭނެ އުސޫލުން އޭނާ އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް ވިއްކާލި އެއާރޕޯރޓް އިން މިގައުމަށް އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނުކޮށް އެންމެ ފަހުން އޭޑީސީ އިންޑިއާ ޖީއެމްއާރަށް ނުނެގުނީމާ ޖެހުނީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ނޫންތޭ ޖީއެމްއާރަށް ފައިސާ ދޭން. މިއަށް ވުރެން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިވެހިންނަށް ދިން ވެރިއަކު މިރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަން ނުކުރެއޭ އެކަން ކުރީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އޭ. އޭނާ އެކަން ކުރީ އެއީ އޭނާގެ ފެމިލީ ދަރާ އޮތް ދެރުން ގަނޑުން ފިލުވާލާ އޭނާގެ އާއިލާ އަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ކުންފުންނަށް ވާން ވެގެންނޭ އޭނާ ވެރިކަމަށް އައުމުން ކުއްލި އަކަށް ކެނެރީގެ ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ހެދުނީ އެއީ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކޭ. މީ ވިސްނާލަން ޖެހޭނެ ކަންކަމޭ މަމެންނަށް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް.

  8
  1
  CLOSE
 • މަހަށްދޭބަލަ

  އަވަހާ ފާސްކުރި ބޮޑު ނިންމުމަށް ބޮޑެތި ޝައްކުތައް ތަމެންގެ ހުއްޓަސް ޖީވަނޭ މެންނަށް ނޭގޭނެއޭ އެންމެ ޕޭޖެއްގައި ވެސް ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ތަމެން ތިޔާއީ ކިއްލި ތަޅާ ކިޔަވައިގެން އައިސް މާ މޮޅެތި އާލާތުން ކަމަށް ހެދިގެން ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނަށް ތަމެން ތީ މާ މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން ކަމަށް ދެއްކެން އުޅޭ މީހުންނޭ މަމެން ގާތު ތަމެން ތިޔާއީ ޗިޕްސް އޭ. ތަމެން ކިޔެވި ރޮގުން މަމެން ޕީއެޗްޑީ ހަދާނަމޭ ގޭގެ ސޯފާ ސެޓް ގައި އޮށޯވެ އޮވެގެން. ދެން ތަމެންނަށް އިނގޭނެ ވިޔަފާރި އެއް ނުހުންނާނެއޭ އެހެން ނަމަ ޖީވަން ލާމު ގަމުން ނަގާ ފައިވާ ބިމުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހެދީ އެއް ނޫންތޭ. ޖީވަން މެން ނަކީ ރައީސް އޮފީސް ތެރޭގައި ތިބެގެން ރައީސް ވިދާޅުވިއޭ ކިޔާ ކަޓް ނެގި އާލާތް ގަނޑު ނޫންތޭ ނުޖެހޭނެއޭ ތަމެން ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން. ތަމެން ހީކުރަނީ މަކަރާއި ހީލަތުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ތަމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ތޭ ނުވާނެ ތިކަމެއް އައްޑޫ މީހުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ޕާރޓީ އެއް އެމްޑީޕީ އަކީ. ޓްވިޓަރޭ މެން ތަމެން ނޮޅައިގެން ރޮލާ ކާލާނެއޭ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތަމެން ދެން ނެރެފިނަމަ ޕްރޯ ފައި ވިއްދާފައި ހުއްޓާ ތިޔާ ކަން ނުވާނެއޭ ޖީވަނޭ މެންނަށް. ކޮންމެ ގޮތެއް ވި ނަމަވެސް ޕްރޯ އަކީ އަދި ނޮން ކޮރަޕްޓް މީހެއް ކަމަށް މަމެން ގަބޫލުކުރަމޭ އަދި ޕްރޯ މެ ފޭސް އެކްސްޕްރެޝަން އިން ވެސް އަންގާދެއޭ ޕްރޯ މެން ތަމެން ގޮތަށް ޑާރޓީ ކޮރަޕްޓް ނުވާނެއޭ ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން.

  3
  CLOSE
 • ގިވްއިން

  މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާ އާއި އެކު ސޮއި ކުރުމުން ދެން މިހާރު އެމްޑީޕީ އެއްޗެހި ތައް އެމެން އިށީނދެގެން ތިބި ގޮނޑިން އަނގަވަތަށް ވެއްޓިއްޖެއޭ މަމެން ޕިންކީން މިވަނީ މަޖްލީސް ނިންމާލި ދުވަހު ވެސް އެމެންނަށް ރަނގަޅު ކާރޑެއް ތްރެޑް ކާރޑް ޕްރިންޓް ކުރާ މެޝިނުން ޕްރިންޓް ކޮށް ނިންމާ ދީފައޭ. އެކާރޑް ފެނިފައި އެމެން ވެސް ހޭނެތުނީ އިންޑިއާ ވެސް ހޭނެތުނީ ލަންކާ ވެސް ހޭނެތުނީ އެމެރިކާ ވެސް ހޭނެތުނީ ޔޫކޭ ވެސް ހޭނެތުނީއޭ. މީ އޭ މަމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ދެން ދުނިޔޭގައި ޔޫރަޕް ޑޮމިނޭޓް ކޮށްގެން އުޅޭ އިގްތިސާދު ނިމުމަމަކަށް އަންނަނީއޭ 2020 ގައި. އެކަމާއި އޭ އިނގިރޭސި ބީރު ބޮލު ބޮޑު ވަޒީރު ތެޅި ބާލަނީ މިހާރު ގަލްފް ގެ މުއްސަނދި ގައުމު ތަކަށް ގޮސް ސަލާމް ޖަހައިގެން. އެމެންނަށް ނުވާނެއޭ އެއްވެސް ކަމެއް ދެން މުޅި ޔޫރަޕް ހަލާކު ވެފައި އެއޮތީ ޓެކްސް ރެޖީމެއް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ސަބަބުންނޭ. ޔޫރަޕް ގައި ދެން އިންވެސްޓް ކުރާނެ މީހަކު ނުވާނެއޭ. ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް. ޓޭކް މީ ހަޔަރ. ގިވް އިން ޓު މީ

  6
  CLOSE
 • ރީދޫހުން ނުޖެހޭ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ދިވެއްސެއް

  މި ރީދޫހުންޖެހިފައިވާ ބައިވަރުތަކާހެދި. އެކައްޗެއްނޭގުނަސްފެލޭތި އެއޮތީ ފާސްކޮއްފައި ދެން ނަގޫ އަގަޔަށްލައިގެން ތިބޭ ކުރާނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ ތިޔަބައިގަޑުން ރާއްޖެސަލާމްތްވުމަށް ދެންއޮތީ މަދުދުވަސްކޮޅެއް އަބުދުއްލާ ޝާހިދަކީ ނާޖާއިޒު އެތައްފައިސާއެއް ކާމީހެއް މީނާގެ ޚަބަރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ތިލަކޮއްލާނަން ދެން ލަލަލާ!!!

  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު