chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އިދާރީ ފީ އަނެއްކާވެސް ކުޑަ ކުރަނީ

  • ކުޑަވުމުން މެންބަރުންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ
  • އަންނަ އަހަރު ނަގާނީ 0.6 ޕަސެންޓް
  • އަހަރުން އަހަރަށް ބަދަލު ގެންނަ ފީއެއް
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެމްޕީއޭއޯ) އާއި އެމްއައިބީ ދެމެދުގައި މިއަދުވި އެއްބަސްވުމަށް ފަހު ލިޔުން ބަދަލު ކުރަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ނަގަމުން ގެންދާ، އިދާރީ ފީ އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަން ޕެންޝަން އޮފީހުން ނިންމައިިފި އެވެ.

ޕެންޝަލް އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ގެ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނަމުން ގެންދިޔަ 0.8 ޕަސެންޓް، 0.6 ޕަސެންޓަށް ކުޑަ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީއަކީ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް (އެމްއާރުޕީއެސް) އާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމް ހިންގުމުގެ ހަރަދުތަކާއި ޕެންޝަން ސްކީމްތައް ހިންގަން ނަގަމުން ދިޔަ ފީ އެވެ.

ފީއަށް ބަދަލު ގެނައުން ކުރުކޮށް

* 2010-2014 އަށް އެއް ޕަސެންޓް
* 2015-2016 އަށް 0.9 ޕަސެންޓް
* 2017، 0.8 ޕަސެންޓް
* 2018، 0.6 ޕަސެންޓް

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ކުޑަ ކުރުމަކީ މެންބަރުންނަށް ލިބޭނެ ހެޔޮ ފައިދާއެއް ކަމަށެވެ.

"މިއީ މެންބަރުންގެ އަތުން ފަންޑު ހިންގަން ނެގޭ އެއްޗެއް. އެހެންވެ މި ފީ ކުޑަވެގެން ދިއުމަކީ ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ތިބި މެންބަރުންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއް،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ފީއަކީ އަހަރުން އަހަރަށް މުރާޖައާކުރާ ފީއަކަށްވުމާއެކު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ބަދަލު ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • އައްޓަމަސް

    ތިޔަފީ ކުޑަކުރުމަކުން އެމް.ޕީ.އޭ.އޯއަށް ލިބޭވަރުން އެންމެ ސެންޓެއްވެސް އުނިނުވާނެ! 1000ރ މަހަކު ޖަމަވާ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް އަހަރަކު ޖަމާވާނީ 12000ރ %0.8 އަށްވަނީ 96ރ 2ވަނަ އަހަރު އެއެކައުންޓްގައި 24000ރ ހުރިއްޔާ %0،6 ނެގީމަވެސް އެމް.ޕީ.އޭ.އޯއަށް 144ރ އެއެކައުންޓުން ލިބޭނެ! އަހަރެމެންގެބޮލަށް (މޮޓޯސައިކަލްގެއިންޝުއަރެންސްހެން) މެހިމަޅިއެއް މީ އެއިންޝުއަރެންސްއިން ވެސް ފައިދާވަނީ ހަމއެކަނި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ކަމެއްނެތި އަހަރަކު އެކުންފުނިތަކަށް ވަންނަވަރު ބަލާ! ސިޔާސީޕާޓީތައް ހިންގަން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ % އެއް ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ! އެކަމަކު ޕެންޝަންފަންޑުގައި ބައިވެރިވާން އަހަރެމެންނަށް މަޖުބޫރުކޮއްފައިޕެންޝަންއޮފީސްގެ ހުރިހާޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހެނީ އަހަރެމެން!؟ މީމެންބަރުން އަހަރެމެން ބޮލުގައި އެޅުވި ތެތްގޯންޏެއް، ޚާއްސަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންރާއްޖޭގެ ނިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވަގޮތުން މީބޭކާރު ކަމެއް އެހެނީ ފައިސާ ޖަމާނުކުރާމީހާއަށްވެސް 65 އަހަރުވީމައި 5000ރ ލިބޭ އަހަރެމްން ޖަމަކުރަމީހުންނަސްވެސް ހަމަވާނީ މިވަރު. މީއަސްލު ސަރުކާރުން ކުރިކަމެއްނޫން މީ މަޖިލިސްގައި ތިތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަހަރެމެންގެ ބޮލަށް ވައްޓާލި ބޮމެއް އެކަމަކު ގާނޫނަކުން އަހަރެމެން ބައިވެރިވާން މަޖުބޫރުކޮއްފައިވާ ޕެންޝަންފަންޑްގެ އިދާރީޚަރަދުތައް އެނަގަނީ އަހަރެމެން އަތުން މީ މެންބަރުން އަހަރެމެން ބޮލުގައި އެޅުވި ތެތްގޯންޏެއް، ޚާއްސަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން އަދި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައްކާކަމަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާކުންފުނިން އަހަރެމެން އަތުން %7ފައިސާނަގާފައި ކުންފުނިން %7 ޖުމުލަ %14 ލާންޖެހެނީ ކުންފުނިން މިކަންކުރުން ލަޒިމުވަނީ ކުންފުނި އެކަމަކު ފައިސާ ނެދެއްކި ލަސްވެއްޖެނަމަ "ލޭޓް ކޮންޓުރިބިއުޝަން ފީ" އޭކިޔާފައި ޖުރިމަނާވަނީ އަހަރެމެން ޔައުނީ އެހެންމީހަކު ކުރާކުށުގެ ޝަޒާލިބެނީ އަހަރެމެންނަށޭ މިކަހަލަ "މޮޅެތި" ގާނޫނު ހެދުމަށް އެކިގޮތްގޮތުން "ވަރަށްބުރަކޮށް" މަސައްކަތްކުރެއްވެވި އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ! އެމް.އޭ.ޕީ.އޭ.އޯ އަށް ވެދުން

    1
    CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު