chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

އެފްޓީއޭގައި ރާއްޖެއިން 64 ދާއިރާ، ޗައިނާއިން 98 ދާއިރާއެއް ހުޅުވާލާ

ޗައިނާ-ރާއްޖެ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު އެގްރިމަންޓް ބަދަލު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ- ރާއްޖެ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން (އެފްޓީއޭ) ގައި ރާއްޖޭން 64 ދާއިރާއެއް ހުޅުވާލާއިރު، ޗައިނާ އިން 98 ދާއިރާއެއް ހުޅުވާލަން ދެ ގައުމުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

ދެ ގައުމަށް ވެސް ފައިދާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެފްޓީއޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން، ރާއްޖޭން ހުޅުވާލާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް އެޖެންޓުންނާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ދާއިރާތައް އަދި މާކެޓިން އަދި ސޭލްސް ފަދަ ދާއިރާތައް ހިމެނެ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ރާއްޖޭގައި ބޭރު މީހުންނަށް ވިޔަފާރި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ދާއިރާތައްވެސް އެފްޓީއޭއާއެކު ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވުމެވެ. މިގޮތުން ހުޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހޮޓެލް އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް ދާއިރާ އާއި ލިވަބޯޑް ހިންގުމާއި އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރެވަލް ރިލޭޝަން ސާވިސަސްގެ ދާއިރާ އާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ އަދި ކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާ ހިމެނެ އެވެ.

ރާއްޖޭން ހުޅުވާލާ ބައެއް ދާއިރާތައް

- ޓެކްސް އެޖެންޓުން
- އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ
- ހޮޓެލް އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުން
- ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ހިންގުން
- ޑައިވް ސެންޓަރު ހިންގުން
- ޔޮޓްމެރީނާ ހިންގުން

މީގެ އިތުރުން ޓޫރިސްޓު ގައިޑުންގެ ހިދުމަތް ދިނުމާއި ޑައިވް ސެންޓަރު ހިންގުން އަދި ލޮޖިން އާއެކު ޔޮޓް މެރީނާ ސާވިސަސް ހިންގުން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ހިމެނެ އެވެ.

ޗައިނާ އިން ހުޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނީ ދާއިރާ އާއި އެކައުންޓިން އަދި އޮޑިޓިން ދާއިރާގެ އިތުރުން ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި ފޮޓޯގްރަފީ ދާއިރާ އަދި ޕެކޭޖިންގެ ހިދުމަތް ދިނުމާއި ރެންޓަލް އެންޑް ލީޒިން ހިދުމަތްތައް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިނަމާ އާއި ތިއޭޓަރުގެ ހިދުމަތުގެ އިތުރުން ފްރެންޗައިޒިންގެ ހިދުމަތް އަދި ބޭންކިންއާ ގުޅުންހުރި ހިދުމަތްތައް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް އަދި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ދާއިރާ އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިން އާއި ރެސްޓޯރެންޓް ހެދުމާއެކު، އެއާ ޓްރާންސްޕޯޓް ހިދުމަތް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ޕެސެންޖާ ސާވިސަސް ހިމެނެ އެވެ.

ޗައިނާއިން ހުޅުވާލާ ބައެއް ދާއިރާތައް

- ފޮޓޯގްރަފީ ދާއިރާ
- ޗައިނާގައި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ހިންގުން
- ޕެކޭޖިން ދާއިރާ
- ރިއަލްއެސްޓޭޓް
- ފްރެންޗައިޒިން
- އޮޑިޓިން އެންޑް ފައިނޭންސް

އެފްޓީއޭ- އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ހުރިހާ ސީފުޑް ބާވަތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑިއުޓީ ނުނަގައި ޗައިނާއަށް އެތެރެ ކުރަން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ. އަދި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ ޓެރިފް ޝެޑިއުލްގައި ހިމެނޭ މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ސީފުޑްގައި ހިމެނޭ 27 ބާވަތެއްގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި ޗައިނާއަށް އެތެރެ ކުރުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖުމުލަ 296 މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ސީފުޑްގެ ބާވަތްތައް ޑިއުޓީ ނުނަގައި ޗައިނާއަށް އެތެރެ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ފަހިވާނެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ގިވްއިން

  ޗައިނާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީން ޕްރިޓީ ލިޓިލް އެމައުންޓް އޮފް ޑޮލަރު ކޮޅެއް މަދުވިނަމަވެސް ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ޗައިނާގެ މުދާ ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ވިއްކޭނެއެވެ. އެއީ ހެޔޮ ފާލެކެވެ. މީގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ އަށް ވުރެން އަގު ހެޔޮ ކޮށް ކޮމޯޑިޓީސް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރި ވެރިން އަތުން ގަންނަން ލިބުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މުޅި ސާރކްގެ ވިޔަފާރި ޑޮމިނޭޓް ކޮށް ސާރކްގެ ވިޔަފާރީގެ ކެޕިޓަލް އަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދު ކަމަށް ބަދަލު ވެގެން ދިއުމެވެ. ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް. ގިވް އިޓް ވެން ވީ ވޯންޓް އިޓް. ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން...

  4
  4
  CLOSE
 • ދަވޭ

  އެފްޓީއޭއާއެކު އަންނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ އަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީންނެވެ. އެކަން އެގޮތަށް އޮތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލުގައި ޗައިނާގެ މުދާތަަކުން ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ އުނި ކޮށްލުމުން ސީދާ ޗައިނާ އިން ކާރގޯ ޝިޕްސް ތައް އެކްސްޕްރެސް ކޮށް މާލެ އަށް އަންނާނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ނުލާ ޗައިނާ އިން މުދާ ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވާނަމަ އަގު ހެޔޮ ވާނެއެވެ. ނަތީޖާ އަކީ ސެލިންގް ޕަވަރ އިތުރު ސެލިންގް ޑިމާންޑް ރޭޝިއޯ މަތި ވުމެވެ. ސެލިންގް ޑިމާންޑް ރޭޝިއޯ މަތިވާނަމަ ލިބޭ ޖީއެސްޓީ އާއި އަދި ބީޕީޓީ ވެސް އިތުރު ވާނެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ މުޅި ޕްރޮސެސް ނިމޭއިރު ދައުލަތަށް ލިބޭ ޖީއެސްޓީ އިތުރުވެ އަދި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެެރިން އަތުން ލިބޭ ބީޕީޓީ ވެސް އިތުރު ވެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ދަށް ވެ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ މާރކެޓްގައި ހިމެނޭ ކޮމޯޑިޓީސް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުމެއް އަންނާނެއެވެ. މީ ގައުމަށް ފައިދާގެ މައްޗަށް ފައިދާވާނެ އެގްރިމެންޓް އެކެވެ.

  3
  9
  CLOSE
 • ރުޅި

  ކަލޯ ދިވެހިންގެ ދުވަސްގޮއްސި. ބަތްތައްޓެއްކާން ދެމީހުން އެއްބަސްވީ ކިނބިހިންޏާއި ބޮޑު އޮޅުދޫވަލު އެތެއް. އެ ހިންޏަށް އެތާވާދަކޮށް ކެވޭނީ ކިހާވަރެއްކަން ދެން ތިބި މީހުންނަށް ވެސް ވިސްނެންވާނެ،

  9
  4
  CLOSE
 • ޢަބުދުﷲ

  ސާބަސް ސާބަސް އަދި މަރުހަބާ ދިވެހިންގެ ކުރިމަގު އަދި ކުރިއެރުން އަދިވެސް ސާބަސް

  10
  8
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު