chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

އަންހެން ކުއްޖާގެ ހިތްވަރަށް ތައުރީފާއި ސާބަސް!

އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕެއިނެއްގެ ތެރެއިން

ރޭޕް ފަދަ ބޮޑެތި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މަގުމަތިން ދެތިން މީހުންނާ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުން ވެސް އާންމުކޮށް އަންހެން ބުނީ، "ތިޔަ ކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާ" ކަމަށެވެ.

މިފަދަ "ލަދު" ވާހަކައެއް އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު އެ ހިތްދަތި ހާލާ ކުރިމަތިވި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު މީޑިއާއާ ކުރިމަތިލައި އެކަން ހާމަކުރުން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އޭނާގެ ހިތްވަރަށާއި ކެރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފްކޮށް، ސާބަސް ދޭން މަޖުބޫރުވި ކަމެކެވެ. އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން ގިނަ މީހުންނަށް ނޭނގުނު ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާއަށް ހިތްވަރު ނުދޭ މީހަކު މަދެވެ.

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާ އައިމިނަތު ނާދިރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރޭޕްގެ ވާހަކަ ދައްކަން ކެރުނު އެ ކުއްޖާއަކީ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އޭނާއަށް އިންސާފު ލިބެން މަޖުބޫރެ ވެ.

އޭނާއަށް ކުރިމަތިވި ކަމަށް ބުނާ ހާދިސާ ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން ވެސް ކުށްވެރި ކުރަމުން ދިޔުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުން ކަމެއް ކަމަށް ނާދިރާ ވިދާޅުވި އެވެ. މުޖުތަމައުގައި ހިނގާ ރޭޕް ފަދަ މައްސަލަތަކަކީ އަންހެނުން އެކަނި އެއާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާ މީހުން އަދިވެސް އުޅެ އެވެ.

"އަންހެން ކުއްޖާގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް، އެގޮތަށް އަޑު ނޫފުލިނަމަ މި މައްސަލައަކީ ވެސް ބޮޑު ފޮށީގައި އޮވެ އިންސާފެއް ނުލިބި އޮބިގެންދާނެ މައްސަލައަކަށް ވީސް،" ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރި މީހަކު ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީޑިއާ އާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަންހެން ކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ ވާހަކަ އާއި އޭގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަސަން ފާއިޒްގެ ވާހަކަ ހުއްޓުމެއް ނެތި ދެކެވުން ވެގެން ދިޔައީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އޭނާގެ އުފަން ރަށް ގދ. ތިނަދޫއަށް ގޮސް ހުރި ހަސަން ހައްޔަރު ކުރަން މެދުވެރިވި ސަބަބަށެވެ. ހާދިސާ ހިނގިތާ ތިންވަނަ ދުވަހު އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ މީޑިއާގެ ޕްރެޝަރާއި ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުން ވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވަމުން ގެންދަނިކޮށެވެ.

ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން ހަސަން ވަނީ އަންހެން ކުއްޖާ އޭނާއަށް ކުރާ ހުރިހާ ތުހުމަތެއް ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. އަދި، އޭނާގެ ކުށެއް ނެތްކަން ސާބިތުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަންހެން ކުއްޖާއަށް ތަފާތު ތުހުމަތެއް ހަސަން ކުރިއިރު، އޭނާ އެ ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް ކަމަށް ކިޔައިދިން ގޮތް ތަފާތެވެ.

އަންހެން ކުއްޖާ ވެސް ވަނީ ހަސަންގެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. އަދި، ހަސަން ކުށެއް ނުކުރާނަމަ ކުއްލި ގޮތަކަށް ތިނަދޫއަށް ގޮސް، "ފިލައިގެން" އުޅެންވީ ސަބަބަކާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް އެ ކުއްޖާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެކަން އެނގިހުރެ، އަންހެން ކުއްޖާ މީޑިއާގެ ކުރި މައްޗަށް ނުކުތީ ވަރަށް ބޮޑު އަޒުމަކާއެކު އެވެ. އޭނާގެ އަޒުމާއެކު، އެތައް ބަޔަކަށް އާ ހިތްވަރެއް ވެސް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ. ތައުރީފާއި ސާބަސް ރައްދުވަމުން ދަނީ އެހެންވެ އެވެ.

"މުޖުތަމައުގައި އޮތް ރޭޕް ކަލްޗާ ބަދަލުކުރަން ވެސް ކޮންމެވެސް މީހަކު އަޑު އުފުލަން އެބަޖެހޭ، އޭނާ ކުރި ކަމުގެ އަދަބު އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭނެ، އަހަރެން އަނގަ ބަންދު ކޮށްގެން ނުހުންނާނަން، އޭނާ އަހަރެންގެ އިއްފަތް ފޭރިގަތީ، އަހަރެން އިންސާފު ބޭނުންވޭ، އަހަރެން މި އަޑު އުފުލަނީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި އަނގަ ބަންދު ކޮށްފައިވާ އެހެން އަންހެން ކުދިންގެ ވެސް ހައްގުގައި، އޭނާއަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނުފޫޒު އޮތް މީހެއް ނަމަވެސް ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ފިލައިގެން ނުދެވޭނެ،" 19 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ނިސްބަތުން ގިނަ މައްސަލަތަކެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި ވެސް ފުލުހަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ 417 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި އެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ތިން މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ައަލީ

  ކިހިނެއްތަ 19 އަހަރުވެފަ ހުރި ބޮޑު އަންހެނަކު ނިކަމެތި ކޮށްހުރި ފިރިހެންސޮރަކު އެކަނި ރޭޕް ކުރާނީ. ރޭޕަކީ ކޮބައިތަ؟. ތިހާވަރު ކަމެއް ކުރިއްޔާ އަންހެންމަންޖެގެ ވެސް ރުހުމެއްނެތި ތިކަން ވާނެބާ!!!!!!

  3
  14
  CLOSE
 • ޣައްޒަ

  ތީބޮޑު ފޭކެއް ހެން ބޮޑަށް ހީވަނީ.

  14
  24
  CLOSE
 • މުޙައްމަދު

  މަގުމަތީގައި ނިވާކަންކުޑަ ހެދުން ލައިގެން ހިނގަމުންދާއިރު އެކަމަށް އަޑުއުފުލާނެ އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް ނުހުރޭ. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު މިކަމަށްވެސް އަޑުއުފުލަން އެބަޖެހޭ

  84
  23
  CLOSE
 • ޙދ

  މަގުމަތީ ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން އެޅުމަކީ ގޮސް ގަޔަށް އަރައިގަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއްނޫން. ޢެހެނެއްކަމަކު ހެދުން އަޅަންޖެހޭނީވެސް އިސްލާމީޝCރީޢަތާ އެއްގޮތަށް

  65
  5
  CLOSE
 • ސަަލާމް އަލީ

  ޒިންމާދާރުކުޑަ ނޫސްވެރިން ތި ރޭޕްކޭސް އެއްނޫން %100 ކަމުގެ ދެކޮޅު ބަލާފަ ލިޔޭ އަަންހެނަކަަށްވީތީ ހާދަ ތައުރީފެއް ތިކުރަނީ

  40
  27
  CLOSE
 • އެމެންނޭ

  ފުރަތަމަ ކަމަކީ ތިޔާ ރޭޕް ކޮށްގެން އުޅެނީ އެއީ އަންހެން ކުއްޖެއް ނޫނޭ އެއީ ބޮޑު އަންހެނެކޭ އޭނާގެ އުމުރަކީ އެއީ 19 އަހަރެއްވެސް ނޫނޭ އޭނާގެ އުމުރަކީ އެއީ 25 އަހަރު. ދެން ތިޔާ ބުނާ އަންހެން މީހާ އަކީ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާރޓީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް އެމެން ޓްވިޓަރޭ މެން މަޅި ޖަހަން ގެންގުޅޭ ދޫންޏެއް ގޮތަށް ގެންގުޅޭ. ތިޔާ އަންހެން މީހާގެ ޓްރެކް ރިކޯރޑްސް ތަކަށް ބަލާއިރު އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އެއްގައި ވެސް ހަރުނުލާ އެކަމަކު ލަގްޒަރީ ލައިފެއްގައި މާލޭގައި އެންމެ އަގު ބޮޑެތި އެޕާރޓްމެންޓްސް ހިފައިގެން އުޅެވޭނީ އެއީ ކިހިނެއްތޭ އެއީ މަމެން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ. ތިޔާ ފިރިހެން ގޮލާ އަކީ އެއީ ބަތްކާ އުސޫލުން ފެގް ކައި އަދި އެނަރޖީ ޑްރިންކް ވެންޑިންގް މެޝިނަކަށް އަޅާ ގޮތަށް އަޅަމުން ދާ ތިނަދޫ މީހެއް. ތިޔާ ދެ މީހުން ނަކީ ވެސް އެއް ޓައިޕެއްގެ ދެމީހުން. ތިޔާ ދެމީހުންގެ ފްރޮފައިލް މަމެންގެ މެޓްރިކްސް އިން އެދަނީ ޑިސްޕްލޭވަމުން. އަންޑަރވޯލްޑް މެމްބަރުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ތިޔާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ސްޓީލިންގް ޕެރެޑައިސް ތައްޔާރު ކުރި ގޮތަށް އެމެން ފޯރމް ކޮށްގެން އުޅޭ ދަ ހޯކްސް ސްޓޯރީ އެއްގެ ވަސް މަމެންނަށް އެބަދުވާ ވަރަށް ދުރުން.

  26
  50
  CLOSE
 • ޞނ

  މާ ބޮޑައް ތިއޮތޭ އެނގެފާ!

  15
  3
  CLOSE
 • ދަވޭ

  މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން މިރޭޕް ކޭސް އެއް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިއަންހެން މީހާ އަކީ 20 އަހަރުގެ އަންހެނެއް. އަދި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް. ތިޔާ ފިރިހެން މީހާ އަކީ އެއީ ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑެއްގެ ތިމާގެ މީހެއް. އެހެން ކަމުން ތިޔާ ކަން ތިޔާ އަންހެން ކުއްޖާ ގެ ބްލެކް މެއިލްގެ މަޅި އަށް ފިރިހެން ގޮލާ ބޭނިފައި އޮތީ އަބަދު ފެގް ބޮއި ބޮއި މީހާގައި ގައި ނެތް ފެންވަރު ދައްކަން އުޅެން ހަދައިގެންނޭ. ތިޔާ ދެމީހުން ނަކީ ވެސް ތިޔާއީ އެއް ޓައިޕެއްގެ ދެމީހުން. މީގައި ތިޔާ ރޭޕް ކޭހަކަށް ތިޔާ އަންހެން މީހާ ބަދަލު ކޮށްލީ 10 ހާސް ރުފިޔާ އަށް ޑިމާންޑް ކޮށްގެން އެފައިސާ ނުދެއްކީމަ އެއް ނޫންތޭ. މިރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުޅޭނީ ޓޮޕް ޗާރޓް ގައި މުޅިން ވެސް ކިއްލި ތަޅާ ކިޔަވައިގެން ތިބި އަންޑަރވޯލްޑް ވިޔަފާރި ކުރާ އެއްޗެހި މީ މިކަމުގެ ހަގީގަތަކީ.

  22
  37
  CLOSE
 • ޙަމީދު ކޑ

  އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ތައުރީފާއި ސާބަސް ޙައްްުކަމުގައި ނިންމޭނީ ޑރ ރިޕޯރޓްން އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ ތެދުނަަމަ. ޢަސްލު މީޑިޔާ މިކަހަލަ ކަންތަކުގެ ނަފާނަގަނީ. ދެކޮޅުގެ ވާހަކަ ތަފާތު. ޢަންހެންކުއްޖާއަށް ރިޕޯރޓް ނުދެއްކޭ. ޤައުމުގެ ގިނަ ޒުވާނުންގެ ޙާލަށް ބަލާއިރު މިޒަމާނުގައި މީހެއް ބަދުނާމު ކޮށްލަވެސްފާނެ. ޢަދި އޭނަ ރޭޕް ކޮށްވެސްފާނެ. ކަމުގެ ހަޤީޤަތް ނުބަލާ މިފަދަ މައްސަލަތައް އާކޮށް ކޮށްފަ ސުރުޚީ ހަދަައިގެން ލިޔުން ޛިންމާދާރު ކަމަކަށް ނުދެކެން

  61
  10
  CLOSE
 • ޭަަ111

  ޙައްގު އަދަބުލިބެން ޖެހެެެނެ.

  20
  4
  CLOSE
 • ސްޓޯރީ

  ރާއްޖޭގައި ރޭޕް ފަދަ އަދި ވައްކަން ކުރުން މީހުންނަށް މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުން އިންޑިއާ އަށް ގޮސް ބަނޑު ދޮވުން މީ އާންމު ކަމަކަށް ވެގެން މިއުޅެނީ މީ މިރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޖީލު ލަންކާ އަށް ގޮސް ލަންކާގައި ކިޔަވާތީއެވެ. މިކަން އެބަޖެހޭ ބަދަލު ކުރަން. މިކަން ބަދަލު ކުރެވޭނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިން ތަކެއް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ސިންގަޕޯރ އަށް ޗައިނާ އަށް އަދި ޖަޕާން އަށް ފޮނުވައިގެން އެމެން ޖަޕާނުގައި މެދު ނުކެނޑި ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް 5 އަހަރު ބައިތިއްބައިގެން ކިޔަވާ ދީގެންނޭ އެނޫން ނަމަ ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިއޮތް ކްރުއަލް މައިންޑް ގެންގުޅޭ ކޮޕީ ކެޓް ޔާރާ ދިލް ދާރާ އުސޫލު ގެންގުޅޭ ޒުވާން ޖީލު ރަނގަޅެއް ނުވާނެއޭ. މިކަން ކަން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ދަނެގަންނަންވީ. ކާންޓް ޔޫ ސީ އައި އޭމް ދަ ވަން ހޫ އަންޑަރސްޓޭންޑްސް އިންސައިޑް ބްލެކް ސްޓޯރީ އޮފް ދެމް. އައި ނޯ ދެއަރ ސްޓޯރީ ލައިކް ދޭ ޑޫ.

  9
  16
  CLOSE
 • އެހެންތޭ

  ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔާން ކުރާ ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރު ކުރި އިރު އެ ކޭސް ގައި ހިމެނޭ އަންހެން މީހާ އާއި ސުވާލެއް ވެސް ކޮށް ނުލާ އެ އަންހެން މީހާ ރާއްޖޭން ފުރައިގެން ލަންކާ އަށް ދާން އިމިގްރޭޝަން އިން ހުއްދަ ދީފައި އޮތްވާ ދެން ފެންނާނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މީ ބްލެކް މެއިލް އަކާއި ވަރަށް ވައްތަރޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމުދޯ.

  19
  10
  CLOSE
 • ޝަހިންދާ

  މިރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުދިން ރޭޕްކުރަންޖެހޭތަ. ކޮއްޓާލާއިރަށް ލިބިފަ އޮންނަނީ. ތިފިރިހެންގޮލާ ހާދާ ކަޑައޭ ދޯ. ގަދަކަމުން ދެން ބެހޭ އެއްޗެއްނޫނެއްނު. ފިރިހެނުންނަށްވެސް ހުތުރު

  31
  7
  CLOSE
 • ޒިމް

  ދެރައީ ތިކަހަލަކަންކަމުންވެސް ނާޖާއިޒްފައިދާ ނަގާނެ ކުދިން މުސްތަޤްބަލުގަ ގިނަވާނެތީ.. ވަރަށް ސަމާލުވާންއެބަޖެހޭ.. ޖެނުއިން މައްސަލަތަކުގަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން އެބަޖެހޭ..

  20
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު