chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

ސަން އައިލެންޑުގެ ޖީއެމްގެ މަގާމުން މައުސޫމް ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ސަން އައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ޖީއެމް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް- ފޮޓޯ: ވީނިއުސް

ސަން އައިލެންޑު ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ، ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުން، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަކިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

މައުސޫމް "އަވަސް" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ސަން އައިލެންޑުގެ ޖީއެމްގެ މަގާމު ވަކިވެވަޑައިގަތީ އަމިއްލަ މަސައްކަތަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މައުސޫމް ސަން އައިލެންޑުގެ ޖީއެމްގެ މަގާމު ހަތަރު އަހަރު ހިދުމަތް ކުރެއްވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުގެ ޖީއެމްގެ މަގާމަށް މައުސޫމް ވަޑައިގެން އެ ރިސޯޓަށް ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވާފަ އެވެ. މިގޮތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތުން މުވައްޒަފުންގެ މޯޓިވޭޝަން ރަނގަޅު ވެގެން ދިޔައިރު، ރިސޯޓުގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަނީ ބޮޑު ތަކުން މަތިކޮށްފަ އެވެ.

ޖީއެމްގެ މަގާމުން މައުސޫމް ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ފަހަކަށް އައިސް ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމް ތަކުން އޭނާ ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ކުނޫޒްގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަވާތަން ފެނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ގިނަ ތަޖުރިބާ ތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ މައުސޫމް ވަނީ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގައި 2004-2007 އަށް ހިދުމަތް ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ފަހުން، ހއ. ކެލާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ އާއި އެމްޓީސީސީ ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ވެސް ހިދުމަތް ކުރެއްވި އެވެ.

ވިލާ ގްރޫޕުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ސީނިޔަ މެނޭޖުމަންޓަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ. މި ގެނައި ބަދަލާއެކު ކުރިން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޖީއެމްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، ގައިސަރު ނަސީމް ވަނީ، ގްރޫޕް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ހަސަނު

  މައުސޫމުގެ ތާރަފު ގެނައި އިރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވިކަން ނޫސްވެރިޔާއަށް ނޭނގުމުން ދެރަ!

  CLOSE
 • ސްޓާފް ސަން އައިލަންޑް

  ޤާސިމް އިދަޖެހުމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަނީ. އެންމެ ރަނގަޅު ޖީއެމް ވެސް ދިޔައީ. ޥަރަށް ދެރަ

  14
  3
  CLOSE
 • މާމިގިލީ މީހާ

  ހަމަނޭވައެއް ސްޓާފުންނަށް ދެން ތިލެވުނީ.. މީނާއަކީ އެއްވެސް ތަނެކުން ވަޒީފާއެއް ދޭން ހެޔޮވާވަރު މީހެއްނޫން.

  26
  7
  CLOSE
 • އަބްރަހަމް

  މައުސޫމަކީ ފޭލިއާރއެއް. ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތޖުރިބާއެއްނެތް. ސަންއައިލެންޑް ހަތަރު އަހަރުފަހަތަށްދިޔައީ. މިހާރު މިހާރުއޮތްޙާލަތުން ނަގާކޮޅަށްޖަހަން ގިނަދުވަސްތަކެއްނަގާނެ. މައުސޫމަށް ކުރެވުނުހާވެސްކަމަކީ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުދުވަހު ސަރުކާރާއިދިކޮޅު ޙަރަކާތްތަކުގަބައިވެރިވެ ،

  15
  7
  CLOSE
 • ލިންކަން

  މިގައުމައްބޭނުންވަނީ ނުކިޔަވާ ސަންގޯރުން. އޭރުން މިކަހަލަ ކޮމެންޓުވެސް ގިނަވާނެ، އަތްޖަހާ މީހުންވެސް ގިަނަވާނެ. ލޮލް!

  6
  4
  CLOSE
 • ފެންނާނެއޭ

  މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު އަޅާ ކޭބަލް ޗައިނާ ގެ ކުންފުންނަކަށް ދޭން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމި ކަމަށް ޓަކައި މަމެން ވަރަށް އުފާ ކުރަމޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ދެން ވަރަށް އަވަހަށް ޗައިނާގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުޅުމާލޭ ދޭއް ގައި ފެށޭނެ ކަަމަށް. އަދި ޗައިނާގެ ބޭންކްސް ތަކުން 2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލުއި ލޯން އެހީއެއް ދީގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 1 މިލިއަން ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް އެޅިގެން ދާނެ ކަމަށް.

  13
  9
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު