ލައިފްސްޓައިލް

ކުޑަކުދިންގެ މަޝްހޫރު ސެންޓު ލެޕާފިއުމްގައި

ތިމާ އަށް ލިބޭ ކޮންމެ މޮޅެއް، ދަރިފުޅަށް ލިބުމަށް ވެސް އެދޭނެ އެވެ. އެހެންވިއްޔާ މި ސެންޓު ނުގަންނަންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އަހަރެމެން ބޮޑެތި މީހުން މީރު ވަސް ދުވާ ސެންޓު ޖަހާއިރު، ކުދިން ވެސް އެފަދަ ސެންޓު ޖައްސަން ވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އޮރިޖިނަލް ކުޑަކުދިންގެ ސެންޓު ލިބޭނީ ކޮން ތަނަކުން ބާ އެވެ.؟
މި ސެންޓު ލެޕާފިއުމް އިން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

ލެޕާފިއުމް އިން ވިއްކަމުން ދަނީ ޑިޒްނީ ކާޓޫންތަކުގައި ފެންނަ ކެރެކްޓާތަކަށް ހާއްސަ ސެންޓު ތަކެވެ. އެ ފިހާރާގައި ފިރިހެން ކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ސްޕައިޑަ މޭން އާއި ކާ ތްރީ ފަދަ ސެންޓުތައް ހިމެނެ އެވެ. އަދި އަންހެން ކުދިންގެ ސެންޓުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ކުދިންގެ ސެންޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ބާބީ އާއި ހެލޯކިޓީ އަދި ފްރިންސަސް އާއި ފްރޯޒަން ސެންޓު ހިމެނެ އެވެ.

ލެޕާފިއުމަކީ މާލޭގައި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ކޮލިޓީ ސެންޓު ވިއްކާ އެއް ފިހާރަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ލެޕާފިއުމުން ވަނީ ޕަކޯރަބާންގެ އެންމެ ފަހުން ނުކުތް އޮލިމްޕިއާ އިންޓެސް އަދި އިނވިކްޓަސް އިންޓެސް ލިބެން ހުރިއިރު ނީނާ ރިޗީގެ ލޫނާ އަދި ސީކޭގެ ޑީޕް ޔޫފޯރިއާ، ބޮސް، ނާކީސޯ ރޮޑްރިގޭޒް، ގޫޗީ ބްލޫމް ފަދަ ސެންޓުތައް ދިވެހިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީފަ އެވެ.

ލެޕާފިއުމް ވެބްސައިޓް--

ލެޕާފިއުމް އިން އޮންލައިންކޮށް www.leperfume.mv ވެބްސައިޓުން ސެންޓުން ވިއްކަ އެވެ.