chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

އިދިކޮޅު މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅަަައިފި

މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

އިދިކޮޅު މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަދެ، މަޖިލިސް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ސާފުކުރަން މިއަދު މަޖިލީހަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސިފައިން އެ މެންބަރުންނަށް ހުރަސް އަޅައި ވަނަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

މިއަދު 1:15 ހާއިރު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި ގޭޓާ ހިސާބުން ސިފައިން ވަނީ އެ މެންބަރުން ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އިރުކޮޅެއް ފަހުން މެންބަރުންނަށް ގޭޓުން ވަދެވޭ ގޮތްވި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ތެރެއަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ސިފައިން ތިބީ އެތުރިފަ އެވެ.

މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް މަސައްކަތް ކުރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތައް އެބަ ހުރި ކަމަށާއި އެގޮތުން މަޖިލީހަށް މިއަދު ވަޑައިގަތީ އަމީންއާންމެ ނައިބާ ބައްދަލުކޮށް މަޖިލީސް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ސާފު ކުރަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސިފައިން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުން ވަކިވަކި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބާލާނެ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސޫލިއްޔަތެއް ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމާއި ކުރާ ޖަރީމާތައް ބެލުމަކީ، އެހެންވެ އެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތް އެބަ ހުރި، އެގޮތުން މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ބަލަން މިއަދު މި އައީ ނަމަވެސް ސިފައިން ހުރަސް މި އަޅަނީ،" އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅަނީ:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސްމަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ޖަލްސާތައް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފަށަން ޖެހެ އެވެ. އަދި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރާ ގުޅިގެން ނެރުނު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް ފަހު އެ ޖަލްސާ ވަނީ ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީސް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ހޯދުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރަސްމީ ގޮތުން އެ އިދާރާއަކުން ޖަވާބެއް ނުދޭ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • މާރިޔާ

  ސާބަހޭ ސަލާމަތީބާރުތަކައް

  1
  CLOSE
 • އަލީ.

  މުޅިގައުމު ހިސޯރު ކޮއްގެން ގާނޫނާ ހިލާފައް މާގިނަދުވަހަކު ގުންމުށުގެ ބާރަކުން ނުހުރެވޭނެ ވެރިކަމަކު ހަމަނިދިވެސް ނުނިދޭނެ ޔާމިނަކައް

  1
  CLOSE
 • ކަތްދަ

  މިޒަމާނުގަ އެތަނަކަށް ނުދިޔަސް އެކަންކަން އޮޅުން ފިލުވޭނެއެއްނު ތިޔަބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ޖަލްސާއަށްވެސް ކިޔަނީ އެސްއެމްއެސް އަކުން ކަމަށް ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން ދިޔައީ ކުރަން ޖެހޭ ކޮންކަމެއް އޮވެގެން މަޖްލިސްގަ ކުރާ ކަމަކީ އަރާރުންވުމާ ކެއިން ބުއިން ނޫންތޯ

  7
  4
  CLOSE
 • ވެއްޖެތޭ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް މަޖްލީސް ކުރާ ގެއަށް ވަދެވުނުތޭ ނޫން ނުވަދެވޭ ދޯ. ވަދެވުނުތޭ ނޫން ނުވަދެވޭ ދޯ. ވަދެވުނު ތޭ ނޫން ނުވަދެވޭ ދޯ. ވަދެވުނު ތޭ ނޫން ނުވަދެވޭ ދޯ. ވަދެވުނު ތޭ ނޫން ނުވަދެވޭ ދޯ. ވަދެވުނު ތޭ ނޫން ނުވަދެވޭ ދޯ. ވަދެވުނު ތޭ ނޫން ނުވަދެވޭ ދޯ. ވަދެވުނު ތޭ ނޫން ނުވަދެވޭ ދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..

  7
  5
  CLOSE
 • ޢަލީ

  މަޖިލިސް ހިސޯރުކޮއް ގާނޫނު އަސާސީ ހިސޯރުކޮއް ކޯޓުތައް ހިސޯރުކޮއް މީތޯ ހެޔޮވެރިކަން މީތޯ ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ ހަމަހަމަކަން

  9
  11
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު