chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތް ހަދާ ބިލް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެއްގެ ތެރެއިން: ފަނޑިޔާރުންގެ ބިލް ވަނީ ފާސްކޮށްފަ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ފަނޑީޔާރެއްގެ މައްޗައް ޖިނާއީ ހުކުމެއް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށް ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކޮމެޓީން ބިލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ބިލަށް ނުގެނެ އެވެ.

ސަރުކާރު ފަރާތުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ހުށަހެޅި އެ އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވީ މިއަދެވެ. މިއަދު ބިލް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު އިބާރާތްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުން ނޫން އެހެން ބަދަލެއް ބިލަށް ގެނެސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ސަރުކާރުން ނިންމީ، 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ނެރެން އިސްކޮށް އުޅުއްވި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ތަނެއް މިހާރު އޮތް ގާނޫނުން ނުލިބޭތީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވީހާވެސް އަވަހަށް އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް މިއަދުން މިއަދަށް ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލުމަށް މަހުޖަނުންނާއި ކުރީގެ ރައީސުންނާއި ގުޅިގެން ޝަރުއީ ދާއިރާގައި ތިބި ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުން ބަޣާވާތަކާ ގުޅިގެން،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ އިސްލާހާ މެދު ބަހުސް ކުރެއްވި އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ އެކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗައް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ހުކުމް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި އެއީ ސުލޫކީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅަކަށް ނުވާތީ ގާނޫން އަސާސީގެ 154 ވަނަ މާއްދާގައި ފަނޑީޔާރަކު ވަކި ކުރުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ނުހިނގާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ގާނޫން އަސާސީގެ 154 ވަނަ މާއްދާގައި ފަނޑިޔާރުން މަގާމުގައި ދެމިތިބުމާއި، މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާން ކުރެ އެވެ. އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ތަބާވާންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކުން ބޭރުނުވެ މަސައްކަތްކުރާހައި ހިނދަކު ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކި ކޮށްގެނެއް ނުވާނެ އެވެ.

ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނީ އެ މީހަކު ގާބިލްނޫން ކަމަށް، ނުވަތަ އެ މަގާމާ އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ އަމަލެއް އެ ފަނޑިޔާރަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖުޑީޝިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން އެ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ވެސް އެ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރު ވަކި ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްވުމުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަބްދުރަހީމް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް އެ ޖޭއެސްސީއިން އެ ފަނޑީޔަރަކު ސަސްޕެންޑު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް އުފުލައިފި ނަމަ މުސާރަކަނޑާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަ ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ތެރޭގަ ކަމަށާއި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާތާ 30 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނީ 10 ދުވަސް ތެރޭގަ ކަމަށާއި އެ ކޯޓުން ވެސް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ކަލް ދޯބަޖޭ

  ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) " އެ މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީއަތުގައި ސާބިތު ނުކުރެވޭނަމަ އެ މީހަކީ ކުށެއް ނެތް މީހަކު ކަމުގައި ބެލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ" ދައުވާ އުފުލުމަކީ ކުށެއްސާބިތު ވުމެއްނޫން، ޝަރީއަތުގެ ތިން މަރުހަލާ ނިމުނީމަ ކުށެއްސާބިތުވާކަމަށް ބެލެވޭނީ، ތިން މަރުހަލާ ނިމެންދެކަށް މުސާރަވެސް ހިގަންޖެހޭނެ!

  3
  CLOSE
 • ލަކޫ

  ފަންޑިޔާރުން ނާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ފަންޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މިހާރު ހުރި ޤާނޫނު ތަކާއި އިޖުރާޢާތު ނުފުދޭތޯ؟ ހެދިފަހުރި ޤާނޫނުތަކާއި އިޖުރާއާތު ކަމުނުދަނީތޯ؟ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިން ސުޕްރިމް ކޯޓުގެ ދެ ފަންޑިޔާރުން ވަކި ކޮށްފައި އެބަހުރި ޖޭއެސްސީން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކަށް މަޖިލިހުން، ޖޭއެސް ސީން ސުޕްރިމް ކޯޓާއި އެހެނިހެން ކޯޓް ތަކުގެ ފަންޑިޔާރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާފަ އެބަހުރި! ޤާނޫނާއި އިޖުރާއަތުގެ މައްސަލަ ހުރިކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭތޯ؟

  2
  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު