chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ ނުފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ: ޑިފެންސް

އެމްއެންޑީއެފް އާއި އިންޑިޔާ އަސްކަރިއްޔާ ގުޅިގެން ހިންގި ތަމްރީނުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ | އެމްއެންޑީއެފް

އިންޑިޔާ އަސްކަރިއްޔާއިން ރާއްޖެ ނުފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިންޑިޔާ ސިފައިން ފޮނުވުމަށާއި އެ ގައުމުގެ އަސްކައިއްޔާ އިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުމަށް ގޮވާލާ ހިތްވަރު ދެމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާ ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެއް އޮންނަ ގާތް ގުޅުމުގެ މިހާރުވެސް ދަމަހައްޓަމުންދާ ކަމަށާއި އިންޑިޔާއިން ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ.

"...މިފަދަ ވާހަކަތަކަކީ އިންޑީޔާ އާއި ރާއްޖެ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ގުޅުމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކެއް، އެފަދަ ވާހަކަތައް ނުދައްކަން އިލްތިމާސް ކުރަން،" އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް ސަރުކާރުން އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސިފައިން އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ. އަދި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ ފަދަ ކުޑަ ކަމަކަށް ވެސް ސަރުކާރުން ޖާގައެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ.

އިންޑީޔާ އަސްކަރިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އައުމަށް ފުރަތަމަ ގޮވާލާފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ޗައިނާ އިން ވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ފޮނުވައިފި ނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • މ

  މިހުދުމުހުތާރު ސަރުކާރުގައި ތިބޭމީހުން ދައްކާވާހަކަ ގަބޫނުކުރާކަށް ހެޔޮނުވާނެ އިންޑިޔާސިފައި ރާއްޖެއަކަށް ނައަރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންތިމަންނަމެންދެމެވެ ބަލަގަ ބާރުގަދަގައުމެއްގެ ކިބައިން އާދޭސްހޯދައިގެންނޫނޭ ތިގޮތަށްވާހަކަދައްކާނީ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއްނެތް ނައަރާނެކަމުގެ ބަޔަކުމީހުންތަނަކަށް އަރައިގަންނާނީ ބުނެފައެއްނޫން ހަމަނުއެގި ހުއްޓައަރައިގަންނާނީ ޔާމީނަށް ބުނެވޭނީ މިގައުމުގައި ހިގާހާކަންކަމީ ޔާމީނުގެ ހުދުމުހުތާރުކަމުންދިމާވާކަންތަކޭ ތިކަންކަންހުައްޓާލާށޭ ދެންދިމާވެދާނެ ކުރައްކާމާބޮޑުވެދާނެޔޭ

  CLOSE
 • އ

  މިއީ މިހުދުމުހުތާރު ޔާމީނުގެ ސަބަބުން މިގައުމުގައިހިގާހާކަންތައްތަކެއް މިކަންކަން ހުއްޓުވޭނީ ޔާމީނު އިސްތިއުފާދީގެން ނުވަތަ ސިޔާސީހުރިހާފަރާތްތައް ދޫކޮށްލައި އެމީހުންނާއި ސުލްހައިގެވާހަކަދައްކައިގެން

  4
  CLOSE
 • ޣައްސާނު

  ބިރުގަތަސް ނުގަތަސް ހެވޭ. މިގައުމައް ބޭރުގެ އެެއްވެސް ގައުމަކުން އަރައިގެން ނުވާނެ. ވެރިކަން ބޭނުން ވެގެން އުޅޭ ބަގަ ތައް ތެޅޭ ވައްތަރެއް. ﷲ ގެ ކޯފާ އެބައިމީހުންނައް ލައްވާށި. އާމީން.

  CLOSE
 • އުބޭ

  ތީކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްކި ވާހަކައެއްނޫނ.. ތީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން އަމިއްލައަށް ދައްކައިގެން އުޅޭވާހަކައެއް...ޗައިނާ ދެކެ ބިރެއްނުގަނޭ..

  6
  5
  CLOSE
 • ބޭރުމީހާ

  ޗައިނާދެކެ ބިރުގަތީ. އެހެން ނޫންނަމަ ރާއްޖެ ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. ޗައިނާއަކީ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހީތެރިވެދޭ. އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވުމުން އެކަން ކޮއްދޭ. ހަން ފަތުރާކަށް ނޫޅޭ. އިންޑިޔާއަކީ އޭގެ އިދިކޮޅު. އެހީތެރިވެނުދޭ. އުޅެނީ ގްރޭޓަރ އިންޑިޔާ ޕޮލިސީގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރަން. ހަންފެތުރުން ކަމަކީ.

  22
  5
  CLOSE
 • ޝާޝާ

  ބަލަ ޖަސްވަންތު ސިންގ އެއޮއް ބުނަނީނު ސިފައން ނުފޮނުވާގޮތަކަށް ނޫނޭ އޮތީކީ

  8
  4
  CLOSE
 • މަހުލޫފު

  އަދި ގޮވަނީ ހަމައަތަށް. އިތުރު އެހެންކަމެއް ނުވޭ. މާގިނައިން ދޮގުހެދެނީ.

  7
  2
  CLOSE
 • ޢަލީ.

  އޭގެމާނަޔަކީ ޔާމީނާދެކޮޅު މީހުންގެ ބަނޑުފަޅައިގެން ގޮހޮރު ދަމައިގަންނާށެކޭނޫން އަދި އެއްވާހަކަ ހަނދާންކޮއްދެން ދައުލަތަކީ ޔާމިނެއްނޫން މިސާލު ބައްލަވާ ގަހަކުން ގަހުގެ ތޮއްޓާ ފަތާ ލަކުޑިޔާ މޭވާޔާ ހިކިފަތާ ދޮންފަތާ މަލާ ވީމާ އެއްކޮޅަސް ދެކޮޅަސް ސަލަމަތީ ހިދުމަތްތަކުން ހިދުމަތް ދޭންވާނީ އަދުލުވެރިކަމާއެކު ކޮންމެރެޔަކު ޕީޕީއެމް ޖަލްސާޔައް ރައްކާތެރިކަން ދޭފަދައިން ދައުލަތައް ޓެސްދައްކާ އެހެން ރައްޔިތުންގެ އަޑުވެސް ކިތަންމެ ހަޖަމުނިވިޔަސް އަޑުއަހަންޖެހޭ

  12
  12
  CLOSE
 • ލޮލް

  ތަންދޮރު ނޭގޭތީވާގޮތް މިޒަމާނަކު އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަކައް ނާރާނެ ފިތުނަ އުފައްދަންވާހަކަ ފަތުރަނީ، އިޒްރޭލްމީހުން އެމެރިކާގެ މަދަދުގައި ފަލަސްތީނައް އަރައިގެން އުޅެނީ، ޕީީޕިއެމް މީހުންނާ އެމްޑީޕީ މީހުންވެސް ފިތުނަ އުފައްދަން ސިޔާސީކޮއްގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ، މައުމޫނާ ޔާމީނުގަ ޖެހިގެން އުޅޭ ބޮޑު މުސީބާތެއްގެ ދިވެހިފަރުދުން ނުހެޖިބަލަ، ނަމާދުކޮއްގެން ރަގަނޅައް އުޅުން ބުއްދިވެރި ސިޔާސީ ދަލުގަ ނުޖެހި.

  10
  3
  CLOSE
 • އަފްޜަހް

  ފޮނުވަބަލަ ކިތަންމެ ވަރަކަސް ފޮނުވޮޔަސް ހެޔޮ. ލަދެއްގަ ބެދިގެން ދާންޖެހޭނީ

  6
  4
  CLOSE
 • އުކާބަލަ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ލައިގެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ސަމުސަލުން ނަގާ އުކާބަލަ އިންޑިއާ ސިފައިން މޫނަށް އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް.

  6
  5
  CLOSE
 • އޮޅާލާ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ދަގަ އިންޑިއާ ޖަންގައްޔަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ގޮވައިގެން ޖަނގިޔާޒް ދަ ބޭލެނިންގް ހަދަން. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ އިންޑިއާ އަށް ހުންނާނީ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި އެއް ނޫންދޯ. ދެން ތަމެން އިންޑިއާ ސިފައިން ލައިގެން އޮޅާލަ ބަލަ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ ޖަހާ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ބެކަށް ޖަހާ ޖަހާ ޖަހާ.

  5
  3
  CLOSE
 • ށަމީމް

  ޢެމީހުންނެއް ނޫޅެ މޮޔަވެގެން

  3
  1
  CLOSE
 • މަހަށްދޭބަލަ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ދަ ގައްދާރޭ ތަމެން އިންޑިއާ މީހުންނަށް އުނގު ވިއްކުމުން ވީ ކަމެއް އެބައޮތްތޭ ނެތް ދޯ. ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

  2
  2
  CLOSE
 • އަހަރެން

  އަސްލު ވީގޮތަކީ ޗައިނާ ދެކެ ބިރުގަތީ .. ދެން ކުރާނީ ޖެއްސުން އިންޑިޔާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް . ވިސާ ނުދިނުމާ ކަންކަން

  39
  8
  CLOSE
 • އަހައްމަލީ

  ތީ މިހާރު ނުކުރާކަމެއް ވިއްޔާދޯ

  6
  CLOSE
 • ބަކުރު

  ޢިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއަރާ ރާއްޖެ ހިފުމަށް އިންޑިޔާ އަށް ގޮވާލައި، އިސްލާމް ދީން ފިޔަވައި އެޖެން ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް “ޖެޒްއެޓްސް” އަށް ގޮވާލާ ހަދަމުން މިދާ މީހާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން.

  13
  1
  CLOSE
 • ޙަބީބު

  ދެންޗައިނާޔައްދާނީ ކާކުބުނީ އިންޑިޔާއައްދާށޭ

  1
  1
  CLOSE
 • އިންމަބޭ

  އަންނި ވެރިކަމައް ގެންނަން ހަދައިގެން ހުރިހާ ގެއްލުމެއް އަހަރުންނަށް .. އމިކަމަކުން ސަލާމަތެއް ނުވެވުނު!

  12
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު