chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ދިވެހިިން އިންޑިއާއަށް ގޮސް އުޅުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ: މިނިސްޓަރު

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލައާ ހެދި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަން އެހެން ކޮށްފާނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައިގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކެއް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އަށް މިއަދު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ލިބެން ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓްތަަކަށް އަސަރު ކުރުމާއި އެގައުމަށް ގޮސް އުޅުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވުން ފަަދަ މައްސަލަތައް އެވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދިދާނެ ކަމަށެވެ.

" ... އެހެން ނަމަވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިންޑިއާ މީހުންވެ މައްޗަށް އޮންނަ އިހުތިިރާމް ކުޑަވުން އެއީ ވެދާނެ ކަމެއް. އިންޑިއާއިން ދިވެހިންނާ ދޭތެރޭގައި ކުރާ އިހުތިރާމާ ގަދަރު ކުޑަވުން އެއީ ވެދާނެ ކަމެއް. އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ލިބެން ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ. އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރި ވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުމުގައި، އަޅުގަނޑުމެން އިންޑިއާއަށް ގޮސް އުޅުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިބާވަތުގެ ކަންކަމުން އަސަރު ކުރަނީ ދެގައުމުގެ ވެސް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށާއި އެހެންވީމާ ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން މިއަށް ވުރެ ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ފޮނުވައިފާނެ ކަމަށް ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތައް ކުށްވެރި ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފަައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބަޔާނެއް ވެސް ނެެރެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާ ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެއް އޮންނަ ގާތް ގުޅުމުގެ މިހާރުވެސް ދަމަހައްޓަމުންދާ ކަމަށާއި އިންޑިޔާއިން ސިފައިން ރާއްޖެއަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"...މިފަދަ ވާހަކަތަކަކީ އިންޑީޔާ އާއި ރާއްޖެ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ގުޅުމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކެއް، އެފަދަ ވާހަކަތައް ނުދައްކަން އިލްތިމާސް ކުރަން،" އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިންޑީޔާ އަސްކަރިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އައުމަށް ފުރަތަމަ ގޮވާލާފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ޗައިނާ އިން ވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ފޮނުވައިފި ނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޭއެޅަބެއްޔާ

  ބަލަ ކަލޭ މީހުން ގެ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދޭތީ ވާކަމެެއް

  2
  CLOSE
 • ޢާދަމް

  ތިކަން ތިހެން ވެއްޖެއްޔާ ތިކަމުގެ ޒިންމާ ޔާމިން ނަގަން ޖެހޭނެ

  12
  3
  CLOSE
 • އަލީ

  ނަޝީދުގެ ސަބަބު ގެއްލުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް. އެވެސް އަދި އެޝައިތާނު ވެރިކަމަށް ނައިސް ހުރީމަ ވާވަރު އަނެއްކާ ހޮވައިފިނަމަ ރައްޔިތުން އުޅެންޖެހޭނެ ހާލު ނިކަން ވިސްނާލައްވާ.

  9
  11
  CLOSE
 • އަލީ2

  ތިބުނީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ނަޝީދު އަކީ މި ގައުމު ހަލާކު ކުރަން އުޅޭ މީހެއް. މިކަން ގިނަ ދިވެހިންނަށް ނުވިސްނޭތީ ދެރައީ. ނަޝީދު ގެނައި ޑިމޮކްރަސީ އަކީ މި ގައުމުގެ ހަލާކު. ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅު ތަކަށް ވިސްނާލިޔަސް އިނގޭނެ އެއީ މުސްލިމު ގައުމުތަކުގެ ހަލާކުކަން.. ޔާމީނުވެސް ރަނގަޅެއް ނޫން. ޑިމޮކްރަސީ އެއްގައި ރަނގަޅު ވެރިޔަކު އަރާނެ ކަމަކަށް ލަފައެއް ނުކުރެވޭ.

  4
  4
  CLOSE
 • އުބޭ

  އިންޑިޔާ އަށް އެކަނިތަ، މިއުޅެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީސް މެންބަރުންނަށް މަޖުލީހަށް ވެސް ނުވަދެވިގެން ވިއްޔާ، ބަޔަކު އެބަބުނޭ ވިއްޔާ ދަތްދޮޅިދުއްވާލަފާނަމޭވެސް.

  6
  3
  CLOSE
 • ހަގީގީ ދިވެއްސެއް

  އިންދިޔާ އައް ދެރަވާނީ ދިވެހިން ނުދިޔައީމާ ތި ގައުމައް ނުދިޔަސް އަހަރެމެންުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު އުޅޭނަން ވަރައް ސަލާމް

  2
  7
  CLOSE
 • ވަގު އަންނި

  ބަލަ ސާބަސްއަށް އިނގޭތަ އަންނި މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖިއްޔާ މިގައުމު 100 އަހަރަށް ފަހަތައް ދުއްވާލާނެ

  6
  7
  CLOSE
 • އަންނި

  100 އަހަރު ފަހަތަކަށް ނޫން ކަށްނޭންގެ ދާނީކީ. ފެރަތަމަ ފަސް އަހަރު ތެރޭ މި ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އިނދަ ޖައްސާލާނެހެން ހީވަނީ.

  1
  2
  CLOSE
 • ޢަޒާން

  ކަލޭމެންނައް ވަޒީފާ ދިނީ އަހަރެމެންނަށް ދަތި ކުރަންތަ

  6
  1
  CLOSE
 • ސާބަސް

  މިކަހަލަ ބޯނުބެދޭ މީހަކު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރުމަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް. އަވަށްޓެރި ސިރީލަންކާ 50 އަހަރަށް ފަހަތަށް ޖެއްސީ ކޮންބައެއްކަން މިމީހުންނަށް ނެއެނގޭތަ؟30 އަހަރަށް ދެމިގެންދިޔަ ހަނގުރާމައެއް ކުރުވީ ކޮންބައެއް؟

  35
  18
  CLOSE
 • ގޮންގް

  އިންޑިއާ މީހުން

  1
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު