chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ވިޔަފާރި

އަދުރޭގެ އަދަދުން ހިސާބު ޖެހުމުން 23 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުވެއްޖެ!

ރާއްޖެ އައި އިންޑިޔާ ޓޫރިސްޓުން ތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރުސީ

ރާއްޖޭގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމުން އެތައް ބުކިން ތަކެއް ކެންސަލްވި އެވެ. ޓޫރިޒަމްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ބަހުންނަމަ މި ގެއްލުން މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއިން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ މަހު ބުކިން ކެންސަލް ކުރީ އެންމެ 1500 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއީ 100 ޕަސެންޓް "މުޖައްރިބު" ހިސާބެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ އެއީ "މުޖައްރިބު" ހިސާބެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ހިސާބެއް ހަދާލަމާ ހިނގާށެވެ. އޭގެ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ސާވޭއަކުން އެއްކޮށްފައިވާ އެހެން ހިސާބު ތަކެއް ހާވާލަން ޖެހެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މައި ޖަމިއްޔާ، އަދި މަހުޖަނުން ތަމްސީލްކުރާ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން ވަނީ ޓޫރިސްޓުންގެ ހޭދައިގެ ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ދިރާސާގައި މުޖައްރިބު ގިނަ ހިސާބު ތަކެއް އެއްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުންނަމަ އެވްރެޖު ގޮތެއްގައި ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީއަށް ކުރާ ހޭދަ އުޅެނީ 1،000 ޑޮލަރާއި 5،000 ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15،420ރ. އާއި 77،100ރ.) އާ ދެމެދުގަ އެވެ.

އެހެންވެ، ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެންމެ ކުޑަކޮށް ހޭދަކުރަނީ 1000 ޑޮލަރު (15،420ރ.) ކަމަށް ބެލިދާނެ އެވެ. މި އަދަދުން ބަލާނަމަ މުޖައްރަބިކޮށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެ ދެއްވި އަދަދު، 1500 ޓޫރިސްޓުން އަތުން އެންމެ ކުޑަކޮށް ވެސް 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ އެވެ. އަދި އެ އަދަދު ދިވެހި ރުފިޔާ އަށް ބަދަލު ކުރުމުން ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ރާއްޖެ އަށް 23.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ އެވެ. އަބްދުއްރަހީމް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެއަދަދަކީ މުޖައްރިބު ކެންސަލޭޝަން ކަމަށް ވަންޏާ 23.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވާނެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމް ލިބުނު ގެއްލުމާއި ބުކިން ކެންސަލްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހިސާބެއް އަދި ނުނެރެ އެވެ. އެކަމަކު، އެކެއް ފެބުރުއަރީގެ އަމުރާއި އޭގެ ފަހުން ފަސް ވަނަ ދުވަހު ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމުން ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ބުކިން ތަކެއް ކެންސަލްވެގެން ދިޔަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ޗައިނާ އާއި އިންޑިޔާ ފަދަ ގައުމުތަކުން ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރުމެވެ.

ކުއްލި ހާލަތުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުމެއްގެ ހިސާބެއް މިއޮތީ އެނގިފަ އެވެ. މި ހިސާބުތަކުންވެސް އެނގެނީ މުޖައްރަބިކޮށް 23 މިލިއަަނެއްހާ ރުފިޔާ ގެއްލުންވެއްޖެ ކަމެވެ. ސުވާލަކީ މި "މުޖައްރަބު" ހިސާބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ފައިސާއިން ކިތަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެބާ އެވެ؟ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ތަރައްގީގެ ކިތައް މަސައްކަތް ކުރޭނެ ހެއްޔެވެ؟

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ސަމަަރޭ

  ކަލޭމެންގެ ސޭޓް ދައުލަތަށް ދައްކަން އޮތް 2 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ ކުޑަކޮށް ދައްކާލަމާ ހުގާށެވެ. 2 ބިލިޔަން އެއީ "އިއްޔެ"އާ ހަމައއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަމަށް ހީވެގެން އުޅުނަސް ސޭޓް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއަކީ ކޮްންމެ ސަރުކާރަކާ އެކު ހަދާ "ރިޝްވަތުގެ ސެޓްލްމަންޓް" އެއްބަސްއވުމުގެ ދަށުން ހަމައެކަނި ރެންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަމަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އެތަތންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ލިބިފަ އޮތްނަމަ އެތަންތަން ހަދައިގެން އެތައް ޓޫރިސްޓުންނެއް އިތުރަށް މި ގައުމަށް އަރާނެއެވެ. ސެތްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓް ހަދާތާ 10 އަހަރު މި އޮއްގެން ވަނިއެވެ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާޅަތަށް އަދި ވީ 1 މަހެވެ. މަހެއްގަ ގެއްލުނީ 23 މިލިޔަން ރރުފިޔާ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ އަހަރަކަށް 280 މިލިަޔްނ ރުފިޔާއެވެ. 10 އަހަރަށް ބަލާނަމަ އެއީ 2.8 ބިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެއީ އެންމެ 1500 ޓޫރިސްޓުން ނާންނާނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ވީއިރު، ސޭޓު ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ އަދަދު 5 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އެ އެރީއެވެ. ދެން އަދި ބައްކޮށްފަހުރި ތަންތަންހެދި އެތަންތަނުގެ އަހރުގެ އޮކުއޕަންސީ ރޭޓުން ބަލައިފިއްޔާ ކޮންމެ ރިސޯޓަކަށް މަދުވެގެން އަހަރކަު 150000 މީހުން އއަންނާނެ ކަމަށް ބެއްޔަސް އެއީ ދޫކޮށްފަ އޮތް 5 ރަށުން އަހަރކު 750000 ޓޫރިސްޓުން އަރާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ހިސާބު ހަދައިފުނަމަ އަހަރަކު 11 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. 10 އަހަރަށް ބަލައިފިނަމަ އެއީ 115 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެވެ. މީ ކަލޭމެންގެ ސޭޓު މި ގައުމަށް ދިން ގެއްލުން އޮޕަޓިއުނިޓީ ކޮސްޓާއެކު އަގުމަގުކުރެވޭ ގޮތެވެ. ވީއިރު، 1500 ޓޫރިސްޓުންގެ ހިސާބު ހެދުމުގަ އުޅުމަށްވުރެ 115 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ރިކަވަރ ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ތިމާމެންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް މި ގައުމަށް އަބަދު ގައްދާރުވުމަށް ތި ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަން ވެއްޖެނުންހެއްޔެވެ.؟!

  8
  10
  CLOSE
 • އަމީ

  މިކަމާ އިދިކޮޅު މީހުން ވަނީ އުފާ އަދި އެކަކު ބުނީ އޭނަ ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވެސް އެތަށް ފޮޓޯއެއް ފޮނުވައިފީމޭ އެއީރާއްޖޭގެ ހަމަ ނުޖެހުން އޮތަްކަންއަން ގައިދޭ ގޮތަށް ވިމާ ޔާމީހުގެ ބޮލުގަ މިކަންއަޅުވަނެ ކަމެއް ނެތް. މިދުނިޔޭގެ ގަމުމެއްގެ ރައީސަކު އެގައުމަށް ޓޫރިސްޓުން ނާން ނަން ގޮވިގައުމަކީ މިއީ. އެމީހާ އާ ބައިވެރިން މިހާރުވެސް މަސައްކަތް އެކުރަނީ ހަމަ އެގޮތަށް،.މަޑުން ތިބިނަމަ މިހެނެއް ނުވާނެ އެހެން ވީމާ އެކަން ހަޖަމު ކުރަންޖެހޭނީ. ވެރިކަން ދަމަހަށް ޓަން ވެރިންނަށް ޖެހޭނެ.

  5
  12
  CLOSE
 • ޢަލީ

  ތީ ނަޝީދު ބޭނުންވާގޮތް މިރާއްޖެ ބަނޑަށްޖައްސައިގެން އިންޑިޔާގެ އެހީއަށް އެދިގެން އެމީހުންގެ އަވަށަކަށް ހެދުން. ޤާސިމްވެސް ބޭނުންވަނީ ތިގޮތް ކުރިން އޭނާގެ އޮފީހަށް ދިޔައީމަ 200 ޑޮލަރު ދޭގޮތަށް މީހުން އެތަނަށް ދާގޮތް ހަދަން. އާސަންދަ އޮންނާތީ މިހާރު އެތަނަށް ދަނީ ޕާޓީ ކުދިންކަމަށް ހެދިގެން އޮޅުވާލައިގެން އުޅޭ މީހުން. އެމީހުން ދާތީ ހީވަނީ މި އެންމެން ވޯޓު ދޭނެކަމަށް.

  4
  7
  CLOSE
 • ނާހީ

  އަބްދުރަހީމަށް ހިސާބު ޖަހާކަށް ނޭނގޭނެ އެނގޭނީ ހަމައެކަނީ ....

  11
  2
  CLOSE
 • ޕންނގ

  ތި ހުރިހާ ގެއްލުަމަކާ މިހާރު ލިބެމުންދ ާގެއްލުން ތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ނަޝީދު، މައުމޫނު އަދި ގާސިމް. މުޅި މިގައުމު ފަސާދަކޮށްފި

  9
  25
  CLOSE
 • އަދުރޭއަށް

  އިލްމެއް ނެތި މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ނޭއްގާނީ ވާހަކަ ދައްކާނީ ކޮންބައެއް؟؟

  21
  CLOSE
 • ރަނގަބީލު

  ތިކަމުގެ ޒިންމާ މައުމޫނު، ގާސިމް އަދި އަންނި ނަގަން ޖެހޭނެ.

  10
  34
  CLOSE
 • ސީދީ

  އަދުރޭ ހަދާ ހިސާބަށް ކަންކަން ނިންމާ ޙާލަތަށް މިޤާއުމު ގޮއްސިއްޔާ ދެން ވާވާ. ވާވާވާ. ވާވާވާ.

  22
  1
  CLOSE
 • އަޅުގަނޑު ޢާރިފް

  ތިޔަ އަދުރޭ ބުނާހާ އެއްޗެއް ނުވާނެ އަޑުއަހަން ވެސް. ހިސާބެއް ކިތާބެއް އުޑެއް ބުޑެއް އެނގޭ ސޮރެއް ނޫން އެއީކީ. މުޖައްރިބު ހަމަޔަށް ލިޔަންވެސް ނޭގޭނެ ތޯއްޗެއް!

  31
  4
  CLOSE
 • ޒަރީ ރޯސް

  ޓޫރިޒަމް އިން ގެސްޓުން ހޭދަކުރާ ވަކި ޕަސެންޓެއް ސަރުކާރައް ނަގަންޏާ ތީގެން ގެއްލުންވެފަ ވާ އަދަދަކީ ސަރުކާރަށް މާބޮޑު ގެއްލުމެއްވާނެ އަދަދެއް ނޫން ތިޔަ ހަދާފައިން ހިސާބަކީ ގެސްޓުން ހޭދަކުރާ ނިސްބަތައް ބަލަންޏާ ރިސޯޓުތަކުގެ އޮކިއުޕެންސީއަށް ބަލަންވެސް ޖެހޭ ކެންސަލްވި ބުކިންތަކަށް .. ބުކިން ނުލިބި ހުރި ގެސްޓުންވެސް އަންނާނެ. އިދިކޮޅު މީހުން ތެޅިބާލާ ގޮތުން ޓޫރިޒަމަށް ތިޔަ ކުރާ އަސަރުން ގެއްލުންވާނީ ސަރުކާރައް އެކަންޏެއްނޫން ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށްވެސް ގެއްލުންވާނެ. ބުކިން ކެންސަލުވި ވާހަކަ ރ ޓީވީން ކިޔާއިރު ހީވަނީ މި އުޅޭނީ ނިކަން މޮޅުކަމެއް ކޮށްލެވިގެންނޭ.

  6
  13
  CLOSE
 • އަސްލު

  ނެގެޓިވް ކެމްޕޭން ޖެއްސީ އިދިކޮޅުފަރާތް ތަކުން. ސްޓޭޓް އޮފް އެމޭޖެންސީ އަކުން އާއްމު ދިރިއުޅުމަކަަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ. ޓޫރިސްޓުންނަށް ގެއްލުމައްވެސް ނެތް. ވީމާ ތިގެއްލުމުގެ ބަދަލު އިދިކޮޅުންދޭންޖެހޭ!

  18
  69
  CLOSE
 • ރާކަނި

  ޤަވްމަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި ޤާނޫނު އަސާސީ އޮޅާލުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީވެސް އިދިކޮޅުން ބާ؟

  25
  6
  CLOSE
 • 1234

  ޓްރީޓޮޕުން ބުނީ ޕޭޝަންޓް ނުކިޔާޝޯ! ގެސްޓް ކިޔާޝޯ. ލަތީފަށް މަރުހަބާ..

  36
  3
  CLOSE
 • އެނަލިސްޓު

  23 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމަކީ އެތައް ބިލިޔަން ޑޮލަރެއްގެ މި އިންޑަސްޓުރީއައް ބަލާއިރު ކަހެރިވަކެއްވެސް ނޫނެވެ.. އެއީ ޝޯޓްޓާމް ސީސަނަލް ފުލަކްޓުއޭޝަންއަކައް ބަލާއިރުވެސް މުޅިއިންޑަސްޓުރީގެ ނިސްބަތުން ސިގުނިފިކަންޓު އެއްޗެއް ނޫނެވެ..

  7
  35
  CLOSE
 • ރިޒާ

  ނާޤާބިލް މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ގޯސްވާނެ

  37
  4
  CLOSE
 • ޟޫނި

  ހައްހައްހާ ޓީވީއަަށްއަރާ އަނގަގަދަކުރެން ހަދައިގެން އަތައްގޮވީ..

  49
  7
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު