chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

އޮފްބީޓް

މަގުމަތީ އުޅޭ ބުޅާތަކަށް މިސްކިތުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދިން އިމާމު

އިމާމް މުސްތަފާ އީފް، ބުޅަލަކާއެކު --

ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އިސްތާންބޫލްގެ މަގުތަކުގައި ގިނަ އަދަކަށް ބުޅާ އުޅެ އެވެ. އިސްތާންބުލް މަޝްހޫރުވެފައި ވެސް ބުޅަލުގެ ރަށުގެ ނަމުންނެވެ. ބާރުގަދަ ރަސްގެފާނުންނާއި ވެރިން ރަސްކަންކުރަމުންއައި އެ ރަށުގައި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަނީ ބުޅަލޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ.

މަގުމަތީ ބުޅާ ގިނަ ނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް އެ ބުޅާތަކާ އަޅާލާނެ މީހަކު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކާނޭ އެއްޗެހި ނުލިބި، އަދި ފިނި މޫސުމުންތަކުގައި ހިޔާވާނެ ތަނެއް ނުލިބުމުން މަރުވާ ބުޅަލުގެ އަދަދުވެސް ވަރަށް ގިނަ އެވެ.

މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައި އޮތް ބުޅަލަކާއެކު ބައެއް މީހުން --
އިމާމް މުސްތަފާ އީފް، ބުޅަލަކާއެކު --

އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ އަމާޒުގައި އިސްތާންބުލްގެ ބޮޑު މިސްކިތެއް ކަމަަށްވާ އަޒީޒް މަހުމޫދު ހުޔައިދީ މިސްކިތުގެ އިސް އިމާމަކު ފިނި މޫސުންތަކުގައި ބުޅަލަށް ހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް އެ މިސްކިތައް އޭއްޗެއްސަށް ވަދެވޭނެ ގޮތަށް ދޮރުތައް ހުޅުވާލި އެވެ. އޭނާ އެކަން ކުރަން ފެށީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރު ފިނި މޫސުމުގަ އެވެ.

އިމާމް މުސްތަފާ އެފީ، އެކަންކުރީ މަގުމަތީ އުޅޭ ބުޅާތަކާއި އޭގެ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ހިޔާވައްސެއް ހޯދާދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ. ދަތި ހާލުގައި އެތަކެތި މަރުވެދާތަން ބަލަން އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ. އިމާމް މުސްތަފާ ވަނީ އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ބުޅާތަކާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ބުޅަލަށް ކާމޭހިތުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ބާރު އަޅުއްވާފައިވޭ --

ބުޅަލަކީ އޭގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މާތް ކުރައްވާފައިވާ ޖަނަވާރެކެވެ. ބުޅަލަށް އިހާނެތިކޮށް ނުހިތުމަށް ރަސޫލާ މުހަންމަދުގެފާނު ވެސް ވަނީ އަންގަވާފަ އެވެ. ބުޅަލަކީ ރަސޫލާ ވަރަށް ކާމޭހިތްތެވި އަދި ލޯބިފުޅު ކުރެއްވި ޖަނަވާރެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • މަބުނީ

  ބުޅަލަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އަރަބިން ވަރަށް ކަމޭ ހިތާ ޖަނަވާރެކެވެ، އިސްލާމީ ތާރީހް ތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ފަހަކާ ޖެހެން އެއްމެ ވަރުގަދަ ވެރި ކަމެއްކުރީ ތުރުކީގަ، އަދި ވެރި ރަށަކީވެސް އިސްތަންބޫލް އެވެ، އަންކާރާ ޔައް ބަދަލުވީ އިހަކައްދުވަހު ދެއްތޯ..

  21
  4
  CLOSE
 • މިކަން ރަނގަޅުކޮށްބަލަ

  ތުރުކީގެ ވެރިރަށަކީ އިސްތަންބޫލެއް ނޫން. ތުރުކީގެ ވެރިރަށަކީ އަންކާރާ..

  24
  3
  CLOSE
 • ޗީޑި

  ސާފުތާހިރު ކަމުން މީދާކަނީ

  5
  54
  CLOSE
 • ބުޅާ

  އެއީ ބުޅަލެއް. ކުނިވެފަ ހުންނަ އެއްޗެއް އެސޮރު ނުކާނެ.

  14
  CLOSE
 • ލާލަ

  ކަލޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ހުރީ ކިހާވަރަކަށް ތޯ ބަލަން ބޭނުން.

  28
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު