chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ލައިފްސްޓައިލް

ސީއެސްސީ ކުލަ އިސްޓާކީނުގައި!

ކުލަ ސްޓާކީންގައި ސީއެސްސީގެ މުވައްޒަފުން: މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް -- ފޮޓޯ | ޓުވިޓާ

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް މި ފަހަކަށް އައިސް މިފަދަ ދުވަސްތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެ އެވެ. ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ އިރު އޮފީސް ފެންވަރުގައި ވެސް މިފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަކީ މިހާރު އާންމު ކަމެކެވެ. އަދި މި ފަދަ ދުދުވަސްތަކުގައި "ތަފާތު" ފޮޓޯތަކެއް ވެސް ނުކުމެ އެވެ. އެފަދަ ފޮޓޯއެއް މިއަދު ދޫކޮށްލީ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ދިޔައީ ކުލަ އިސްޓާކީނުގަ އެވެ. ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް ހިތްވަރުދީ، އެކުދިންނާއެކު ތިބިކަން ސާބިތު ކޮށްދޭން ސީއެސްސީގެ 60 އަށްވުރެ ގިނަ ސްޓާފުންނާއެކު ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމް ވެސް މިއަދު ހެނދުނު އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކުލަ ސްޓާކީނުގަ އެވެ. ސީއެސްސީން ބުނީ، ކުލަ އިސްޓާކީންގައި އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް ސްޓާފުން ރޭވީ، މިއަދަކީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ހިއްވަރުދިނުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހަކަށް ވުމުން ސީއެސްސީން ވެސް އެކުދިންނާއެކު ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

"މާ ބައިވަރު ބައިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ނުރާވަން. މިފަދަ ވަރަށް ކުޑަ ކަމަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަންގައިދޭން ބޭނުންވީ ޑައުންސިންޑްރޯމަށް އަދިވެސް މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭކަން. އަދި ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނާއެކު ސީއެސްސީގެ މުވައްޒަފުން ތިބި ކަން،" ސީއެސްސީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސާ އަހުމަދު ނައުޝާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުލަ ސްޓާކީންގައި ސީއެސްސީގެ މުވައްޒަފުން: މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް -- ފޮޓޯ | ޓުވިޓާ

ޑައުންސިންޑްރޯމް އަކީ ކްރޯމޮޒޯމްގެ 21 ވަނަ ޖޯޑްގައި އިތުރު ކްރޯމޮސޯމް އެއް އިނުމުގެ ސަބަބުން އުފެދުމުގައި ހުންނަ އައިބެކެވެ. މި ހާލަތު މެދުވެރިވުމުން ގޮތެއްގައި ހުންނަ 46 ކްރޯމޮޒޯމްގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި 47 ކްރޯމޮޒޯމް ހުންނާނެއެވެ. ކްރޮމޮޒޯމަށް މި ބަދަލު އަންނަން މެދުވެރިވާ ސީދާ ގޮތެއް އަދި ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.

ތަފާތު ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ 800 ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ޖެހިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ނަމަ މިފަދަ ކުދިން ލިބުމުގެ ޗާންސް 40 އަހަރުން މަތިވުމުން 8.1 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެ އެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އުފަންވި ކުދިންގެ ތެރެއިން ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުރި ކުދިންގެ 40 ޕަސެންޓަކީ 40 އަހަރުން މަތީ އަންހެނުން ވިހޭ ކުދިންނެވެ.

ޑައުން ސިންޑްރޯމް އާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ އައިބުތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދުމުގައި ހިތުގައި ހުންނަ އައިބުތައް ފިޔަވައި އެހެން ގިނަ ކަންތައްތައް އޮޕަރޭޝަންކޮށްގެން ރަގަޅު ކުރެވެއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުން ބޮޑުވެ ފުރާ ފުރިހަމަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު ލިބިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް އާންމުކޮށް ޑައުން ސިންޑްރޯމް ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުންނަކީ އުމުރު ކުރު ބައެއް ކަމުގައި ސައިންޓިސްޓުން ފަރާތްތަކުން އިއްތިފާގުވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ފާތުމަ

  ޑައުންސިންޑްރޯމް އަކީ ހުން ރޯގާ ޖެހޭގޮތަށް ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނޭ ކިޔާނީ.

  CLOSE
 • އަސްމަލު

  މިކަންވެސް ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް ހަދައިފި.

  1
  CLOSE
 • އަހްމަދު

  ދެން ފައިގަކޮށްޓާލިއްޔޭކިޔާފައި ބޭރުކޮށްލާނީއެއްނޫން

  3
  CLOSE
 • ނާރެސް

  މީ ހަމަޖެހޭ މީހުން އެކުދިންނަށް ކުރާ މަލާމާތެއް ގޮތުގަ ސިފަކުރެވެނީ. އެކުދިންނަށް އެހީވާނަމަވެސް ރަނގަޅު.

  17
  CLOSE
 • ސިރާޖު

  ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް، އޯޓިސަމް، އޭޑީއެޗްޑީ ފަދަ ކަންތައްތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް ޅަފަތުގައި ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައް ކަމުގައިވާ ސްޕީޗް ތެރަޕީ، އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕީ އަދި ބިހޭވިއަރަލް ތެރަޕީ ދެވޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ ދޭންވީ. މިހާރު މުޅި ލަންކާ އެއޮތީ ފުރާލަަފަ މިކަހަލަ ތެރަޕީތައް ރާއްޖޭން ނުލިބޭތީ ލަންކާގަ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެތައް ސަތޭކަ ފެމިލީއެއް އެބައުޅޭ. ސަރުކާރުތަކުން މިކަމަށް ވިސްނަންވެއްޖެ އެއްނު

  19
  3
  CLOSE
 • ހާލަތު

  ކުލަ އިސްޓާކީނުގަ ފޮޓޯއެއް ނަގާލެވުނީމަ އެ ނިމުނީ. އެއޮތީ އެ ކުދިންނަށް އެހީވެދެވިފަ. ކީކޭ ބުނާނީ. އަދުގެ ހާލަތު

  18
  CLOSE
 • އަހަރެން

  ސީއެސްސީގެ ރައީސް އިސްޓާކީނަށް ނާރާތަ؟

  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު