chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

ހާލަތު ނިމޭތީ، ހެދީ ގާނޫނީ "މަކަރެއްތަ"؟

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި ބައެއް ބޭފުޅުން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ގާނޫނު އަސާސީގެ 259 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުންނަމަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ހާލަތުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވިގެންދާނެ އެވެ. އަމުރުތައް ބާތިލުވެގެންދާނެ އެވެ. އެ މާއްދާ އެހެން އޮތުމުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން އެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވުނެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަސް އަންނަންވާއިރަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ވަރަށް "ބިޒީ" ވިއެވެ.

އެކެއް ފެބުރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ފުލުފުލުގައި ބަންދުގެ މަޖިލީހަށް ބުދަ ދުވަހު ގެންދިޔަ އެވެ. އޭރު އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ނުނިމެ އެވެ. އެ ހާލަތުގެ ގަރާރަކީ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ނެރުނު ގަރާރެކެވެ. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ނުހިނގަ އެވެ. އެ ދުވަހު ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ އެ ގަރާރުގެ ދަށަށް ވަންނަ ބޭފުޅުންނެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގަރާރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ހައްގުތައް އޮތީ ހިފަހައްޓާފަ އެވެ. އެންމެ ގިނަ ހައްގުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮތީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. ސުވާލު އުފެދިގެން އަންނަނީ މިހާ ހިސާބުންނެވެ. އެ ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިޔައީ ކޮން ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެންތޯ އެވެ؟

"ފުލުހުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ގެންދިއު މީހުން، ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ގެންދިއުމަކީ ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ގެންދިޔަ ގެންދިއުމެއް ނޫން، ގާނޫނަކުން ބާރު ނުލިބި، ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ގާނޫނީ ގޮތުން ސައްހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ، އެއީ އާންމުކޮށް ދުނިޔޭގައި ކަންކަން ހިނގާ ގޮތަކީ،" ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު "އެސްއޯއީ ހައްޔަރީން" ގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރާ ބޭފުޅުންގެ ވަކީލުން ވަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ބަންދު އިތުރު ކުރުމަށް ގެންދިއައީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ. އެއަށް ފުލުހުން ދިން ޖަވާބަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އެ މާއްދާއަކީ ހައްޔަރުކުރާތާ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރި މައްޗަށް ހާޒިރުކުރަން ބަޔާންކުރާ މާއްދާ އެވެ. އެ މާއްދާ ވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އޮތީ ހިފަހައްޓާފަ އެވެ. ވަކީލުން މިފަދަ ޝަކުވާތަކާއެކު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ވަނީ ނިންމުމެއް ނިންމަވާފަ އެވެ. އެއީ އެ ބަންދު މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމާއި ފުލުހުން ބޭނުންވުމުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ހިންގިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމެވެ. އެހަމައިގެ މަތިން އެ ބޭފުޅުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. މިކަމުގައި ގާނޫނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރިކަން ވަކީލުން ފާހަގަ ކުރައްވަ އެވެ. އެހެެންވެ އެ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފުކުރަން ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މާލެ ގެންނަނީ - ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)، ވީނިއުސް

ޝަމީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވަކި ބަޔަކަށް ހިފަހައްޓާފައިވާ ހައްގުތަކެއް ފުލުހުން ބޭނުންވުމުން އެ ބަޔަކަށް ދޭން ނިންމޭނަމަ ރައީސަށްވުރެ ފުލުހުން ބާރުގަދަވީ އެވެ. ރައީސްގެ ގަރާރުގެ އެއްވެސް މާނައެއް ނެތީ އެވެ. ރައީސް ޔާމީން އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ނުހިނގާނެ ކަމަށް ބޮޑު ގަރާރަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ފުލުހުންނަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ބޭނުންވުމުން ނުހިންގޭނެ ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއީ ރައީސްގެ އޯޑަރަކާ ފުލުހުން ހިލާވީ ކަމަށް ބެލިދާނެ އެވެ. ނޫނީ ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ފުލުހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަލަދު ކުރަނީ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ އެވެ.

އޭގެ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވަކީލުކަން ކުރައްވާ މަހްފޫޒް ސައީދު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ގާނޫނީ އެހެން "ކުލައެއް" ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ޖެއްސުމެވެ. އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 259 އާ ތައާރަޒްވާ ކަމެކެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެއީ ގާނޫނަށް ހެދި މަކަރެކެވެ.

މަހުފޫޒް ވިދާޅުވި ގޮތުން ގާނޫނަށް އެ "މަކަރު" ނަހަދާ ވެސް އަމަލު ކުރެވެން އޮތެވެ. އެއީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ބާތިލުވުމުން ދެން ވެސް އެ ބޭފުޅުން ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އާންމު އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ކުރުމެވެ. މިސާލަކަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އެ ހާލަތު ނިމުމުން ދޫކޮށްލުމުން އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރު ކުރާނަމަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރު ކުރަން ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުގައި ބުނާ އިޖުރާއަތަށް އަމަލު ކުރުމެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި ބަޔަކު އެ ހާލަތުގެ ދަށުން އަމަލުކުރުން ހުއްޓުވާފައިވާ ގާނޫނުގެ މާއްދާއަކަށް ބަލައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް އަދި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބަންދުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ހަމައެއް ނެތް ކަމުގެ މިސާލެއް ކަމަށް ވެސް ވަކީލުން ވިދާޅުވެ އެވެ. އެއީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓާ އެތައް ހައްގުތަކަކުން މަހްރޫމްކޮށް އެ ހާލަތު ނިމެން ދެ ދުވަހަށްވުމުން ގަރާރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ބަންދު އިތުކުރަންވުމުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ގާނޫނުގައިވާ ހައްގުތައް ދިނުމަކީ ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ދެއްކެން އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ އެވެ.

އަރީފު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު ގެންދަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ބައެއް ވަކީލުން ކަންބޮޑުވި އެހެން ކަމެއް ވެސް އެބަ އޮތެވެ. މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ނުފެށެނީސް ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތެއްވާނަމަ ގާޒީއަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރެކެވެ. އެއީ އެ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ފުލުފުލުގައި އަމުރުތައް ނެރުނު އެ ބައެއްގެ މައްޗަށް ނެރުނު އެންމެންނަކީ ވެސް އެ ގާނޫނުން މަހްރޫމްކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށްވާއިރު އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާޒީއަށް ލިބިދޭ ބާރެއް އެ ގާނޫނު ނުހިނގާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުން ކުރުމުން ވެސް ވަކީލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި އެވެ.

އޭގެ މިސާލެއް ވެސް ވަކީލުން ދައްކަވަ އެވެ؛ މީހަކަށް ވައްކަމުގެ ކުށެއް ސާބިތުވުމުން އެމީހަކަށް ގާޒީ އިއްވަން ޖެހޭނީ ގާނޫނުން އެ ކުށަށް ދޭން އޮންނަ އަދަބެވެ. އެ ކުށަށް މަރުގެ އަދަބު އިއްވުމަކީ ގާޒީއަށް އޮންނާނެ ހައްގެއް ނޫނެވެ. ހަމައެހެން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު ނުހިނގާ ބައެއްގެ މައްޗަށް އެ ގާނޫނު ހިންގައި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމޭތީ އޭގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލަން ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާތީ ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންގޮސް އެހެދީ "ގާނޫނީ މަކަރެއް" ކަމަށް ބައެއް ވަކީލުން ވިދާޅުވާއިރު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓު ތެރެއިން ޖެއްސި ގާނޫނީ އާ ކުލައާއެކު އުފެދުނު ގާނޫނީ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބިގެން ދާނީ ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަތަކުގައި ކުރިއަށްދާ ބަހުސުންނެވެ. މައްސަލަތަކުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތަކުގައި މިކަންކަމާ ގުޅޭ ގާނޫނީ ހައްލުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ދުރުމި

  މުސްތަޤުބަލްގައި ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލާނެ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓަށް ސިޔާދުވެސް އެރީ............

  13
  4
  CLOSE
 • ރާއްޖެ

  ގާނޫނީ ވަކީލުން ބުނަމުންދާ ބުނުން ތަކަކީ އެމީހުންގެ ޒާތީމަސްލަހަތު އިސްކުރުމުގެ ތެރެއިން އުފައްދާ ކުނި ބުނި ކަން ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

  9
  12
  CLOSE
 • ދެރާޅު

  ޤާނޫނީ މަކަރު، ދުނިޔެވީ މަކަރު، ސިޔާސީ މަކަރު، ކެމްޕޭނު މަކަރު، ފައިސާގެ މަކަރު، އެހެންގޮސް ދެން ކިޔާނެކަމެއްނެތް ހުސް މަކަރު.

  13
  2
  CLOSE
 • އަލީ

  އެއްމެނަށްއެގެ ބޮޑު ބޮޑު މަކަރެއް...!

  11
  2
  CLOSE
 • ދަވޭ

  ޕީޕީއެމްގެ "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގެ ސްޓޭޖުގައި ރޯކޮށްލައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން ނަށް އިނގެއޭ އެކަން ދާނީ އެހެން ކަން. ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ދަސް ކުރާ އިންފެންޓް ސްޓޭޖް ގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާރޓީން ނުވަތަ ވެރިކަން ކުރާ ޕާރޓީން ނަމަވެސް އަޑީގައި ބަޔަކު ތިބެގެން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާރޓީ އަށް ބޮނޑި އެއް ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާނެ ތިޔާ ޒާތުގެ ކަންކަން. ތިޔާ ކަންކަމަކީ އެއީ މިއަހަރު އަދިވެސް ހިނގައިދާނެ ކަންކަން ކަމަށް ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އިން ދައްކަނީ. ތިޔާހެން ތިޔާވަނީ ޕޮލިސް އަށް ރަނގަޅަށް މާލެ ތެރެ ޕެޓްރޯލް ނުވުމާއި އަދި ރުމާލު ދޭއް ޖަގަހައިގައި ސީސީ ޓީވީ އާއި އަދި ސެކިއުރިޓީ އެލާރމް ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވިފައި ނެތުމުންނެވެ. ތީގެ ކައުންޓަރ އެޓޭކް އެެއް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް އިން އިދިކޮޅު ފަރާތަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން އިގްތިސާދީ އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ނެރެ ތިޔާ ކަން އޮތްބާލަންވީ. ފްލެޓސް ދޭންވީ މާލެ ސަރަހައްދުން 15 ހާސް މީހުންނަށް. އެނިމުނީ ތިޔާ ކަން އެއިރުން.

  4
  8
  CLOSE
 • ނަހަދާތި

  ހައްލެއް ފެނޭތޯ ޔޫއެންގެ ވަފުދެއް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އިރު ސަރުކާރުން ޔޫއެން ބުނާ ގޮތަށް ހަދައިފިނަމަ ރާއްޖޭގެ ދުވަސް ދިޔައީއޭ. އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިން ވެގެން އިރާގު ސުންނާފަތިކޮށްލާ އޮޕަރޭޝަން އިރާގް ފްރީޑަމް ހަނގުރާމައިގައި އިރާގު ބަލިވެ އެމެރިކާގެ ކޯލިޝަން މޮޅުވުމުން އިރާގު ގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ޔޫއެން ބޭނިގަނެގެން އެމެންނަށް ސިޔާސީ އެއްވެސް ހައްލެއް އިރާގަށް ނުގެނެވި އިރާގު ގޯހުން ގޯހަށް ދިއުމުން އިރާގުގެ ރައްޔިތުން ރުޅި އައި ތަނުން ފެނުނީ އިރާގުގައި ހުރި އދ.ގެ އޮފީސް ގޮއްވާލި ތަނެވެ. ދެން އދ. އަށް ކުރެވުނު ކަމެއްވެސް ނެތް އދ. އެންމެ ފަހުން އިރާގުން ފޭބީ އިރާގު ދިޔައީ ގޯހުން ގޯހަށް ގޮސް އިރާގު ސުންނާފަތިވެ އިރާގުގެ އިގްތިސާދު ވަނީ ޔޫއެން އިން ފުނޑާލާފައި ކުރިއަށް އޮތް 100 އަހަރު ދުވަހު ވެސް އެމެންނަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭނެ އުސޫލުން. ހެޔޮނުވާނެ އދ. އިން ބުނާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ދޫނުކުރާތި ތިޔާ އދ. އަކީ އެއީ ޒިންމާ ނަގާނެ މީހަކު ނުހުންނަ ފީގުދާނެކޭ.

  7
  4
  CLOSE
 • ނަމީ

  ހައިކޯޓުންވެސް ނުލިބޭނެ

  5
  2
  CLOSE
 • އާދަނު

  ޕްރީ ސްކޫލް ލެވެލްގެ ލިޔުމެއް. މިނޫން ކޮންމެސް އެހެން ކަމެއް ކުރީއާ މާރަނގަޅުވާނެ.

  4
  9
  CLOSE
 • ލުކްވެލް

  އެންމެ ބޮޑު ކުށް، ސިޔާސީ ވުން ކަމަށް ލޭބަލް ކޮށް ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަނީ އެއީ އިދިކޮޅު ގައި އުޅޭ ޕޮލިޓިޝަނުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ހޮވާފައިވާ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ވެރިކަމެއް ވައްޓާލުމުގެ ނިޔަތުގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާ އޮޅުވާލަން ވެގެން. މަމެންނާއި ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލުކުރީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް. އެއީ ދައުރުގެ މެދުތެރޭން އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ނޫން. އެކަމަކު 2015 ވަނަ އަހަރު ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެބަހުއްޓޭ އާންމު މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައި މާލޭ ވޯޓަރ ކްރައިސިސް ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން އިސްތިއުފާ ދީފައި ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ވެރިކަން ހަވާލު ކުރަން. މިއޮތީ ފުރަތަމަ ޕޮލިޓިޝަނުން ގާނޫނުން ބޭރުވެފައި އެމެން ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ތެރެއަށް ފާވާން ބޭނުންވާ ވަރު ބޮޑު ކަން އަންގައި ދެމުން. ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ އެއީ އަމިއްލަ އަތުން ފައިން ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތެއް ކުރި މީހެއް ނޫން ދެން އޭނާ އަށް ވެރިކަން ލިބުމުން އޭނާ ކްރޭޒީވީ ފައިސާ ގަނޑު ފެނިފައި. އެއީ ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ.

  3
  5
  CLOSE
 • ޢަލީ

  އާނ މިހާރުވެސް އެ އުޅެނީ ލައިލާގެ ޢާއިލާގެ ލަރީގައިކަމަށްވާނީ،

  3
  CLOSE
 • ދިސްއިޒްއިޓް

  ސިޔާސީ މީހުންނަކީ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ކަން ދޭހަވެގެން ދެއޭ އެމެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދި ޖޭޕީގެ އެމްޕީން ރަނޑު ފަންކާ އަކު ހިންގާ ޓީވީ ޗެނަލަށް އަރާ އެމެން ދައްކާ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަ ތަކުން. އައްޑޫ ނިޒޭ މެން ޓީވީ ތަކަށް އަރާ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު މަމެންނަށް އޭނާ ވައްތަރީ ޕޮލިޓިޝަނަކަށް ވުރެން ޓްރައިބަލް ލީޑަރަކަށް ދައުވާ ކުރާ ރެޑިކަލް އަކާއިއޭ ހަމަ އެގޮޅި އަށް ސިއެސްޓާ ފެތެއޭ އެއީ ޕޮލިޓިޝަނުން ނެއް ނޫނޭ އެއީ ސިޔާސީ ރެޑިކަލްސް އިންނޭ އެމެންނަށް ޕޮލިޓިކްސްގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އަށް އިސް ނަގައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ނޭގޭނެއޭ. ސިއެސްޓާ މެން އަޅެ އަމިއްލަ އަށް ބިލެއް ޑްރާފްޓް ކޮށްގެން މަޖްލީހަށް ހުށައަޅައިގެން އެބިލަށް ލޮބީ ކޮށްގެން ފާސް ކޮށްބަލަ. މަމެން އެކޮޅު ކޮޅުން ހިނގާނީ އޭނާ އަށް އެކަން ކުރަން އެނގިއްޖެނަމަ. ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ އެއީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނޭ އެމެން ނަކީ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އަންނަ ބަޔެއް ނޫނޭ. ދިސްއިޒްއިޓް..

  3
  6
  CLOSE
 • ލުކްވެލް

  ނުހައްގުން ކުއްލި އަކަށް މިރާއްޖޭގައި މުއްސަނދިވެފައި ތިބީ އަދި ވަމުން ދަނީ ވެސް މަޖްލީސް މެމްބަރުން އެކަނިއެވެ. ދެން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ އެމްޑީންނާއި ބޯރޑް މެމްބަރުންނާއި އެމެންގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ގޭންގް އާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ ޕީއެސް މެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ތަކުގައި ޕީއެސްގެ މަގާްމް އަދާ ކުރާ ރަނޑު ގޮލައަކު މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނިކުމެ ހަޔެއް ހަތަރަކަށް ފައިސާ ގަނޑު ތަޅާއަޅާލީ ނިމިދިޔަ މަޖްލީސް އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޓޮޕް މަހުޖަނުންނަށް ވެސް ނުކުރެވޭ ވަރަށް. މިފައިސާ އެމެން ހޯދީ ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްގެ މަގާމް ގައި ހުރި އިރު އިންތިހާ އަށް ބޮޑު އަގުގައި ލަންކާ ކުންފުނި ތަކަށް މިލިއަނުން ނުކުރާ މަސައްކަތަށް ދަންދެން ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓްްސް ދީގެންނެވެ. ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީ އަކީ އެއީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ނަމަވެސް ލަންކާ ގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް މަސައްކަތް ދޭން ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އެކެވެ. ދެން ފެނަކަ ވެސް އެދަރަޖަ ސްޓެލްކޯ ވެސް..

  3
  CLOSE
 • ފަސީ

  މިހެން ނުވެގެންދޯ އަންނި އަބްދުﷲ ގަޒީ ވަގަށްނެގީ. މިއީ ހާދަ ބާރުގަދަ ކޯޓެކޭ ދޯ

  3
  4
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު