chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

އިންސާފުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތް ރާއްޖެ

މަރާލާފާއިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އާއި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު: މި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ޖަރީމާއަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގެ.

މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން ކެފޭއެއްގައި ކޮފީއެއް ބޯން ރަހުމަތްތެރިޔަކާ އެކު އިންދާ އެ ކެފޭތެރެއަށް ވަދެގެން އައި ދެ ޒުވާނަކު ދައްކާފައި އަހަރެންގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ ބުނި ވާހަކައަކުން ސިއްސައިގެން ދިޔަ އެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެއް ޒުވާނަކީ އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން "ގެއްލުވާލި" ކަމަށް ނޫނީ ވަގަށް ނަގައި ކިޑްނެޕްކުރި ކަމަށް ދައުލަތުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. ޖަވާބު ނުލިބޭ މި ސުވާލުތައް ހިތުގައި ހިނގައިގަތެވެ؛ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހިނގާފައި ނުވާ އާ ބާވާތެއްގެ ބޮޑު ކުށެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ތުހުމަތުކޮށް ޝަރީއަތް ވެސް ފަށާފައިވާ "މުޖުރިމަކު" މަގުމަތީގައި އަހަރުމެންނެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮފީ ބޯލައިގެން އުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ގައުމެއްގައި ނަމަ، މި ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައިމާ ވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް ނުރައްކަލެއް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟

ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލުމާއި އެ މައްސަލައިގެ ފުނަށް ފީނާ ބަލާއިރު، ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލީ ވެސް އޭނާ ގެއްލުނުތާ އެތައް އަހަރެއް ވީފަހުން އެވެ. ފުލުހުންނަށް ވެސް ރިލްވާންގެ ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރެވުނީ ވެސް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެވެ. އެ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހުޅުމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ރަތް ކާރެއްގެ ޑިކީގައި އަޅާފައިވާ ކާޕެޓުން ވަނީ ރިލްވާންގެ ޑީއެންއޭއާ ދިމާވާ އިސްތަށްޓެއް ފެނިފަ އެވެ. ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރަނީ އެ ކާރާ ގުޅުން އޮންނަ ބަޔަކު ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ކިޑްނެޕްކޮށް އެ ހެދި ގޮތެއް ހެދީ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރާވައިގެން ހިންގި ބޮޑު ކުށެއްކަން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ލިބިހުރި މަދު މައުލޫމާތުތަކުން ވެސް އޮތީ ހާމަވާށެވެ. އެ ތުހުމަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގެ ދައުވާ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރި އެވެ. އެ މީހުން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކޮށް ދައުވާ ވެސް އިއްވި އެވެ. އެކަމަކު ދައުވާ އިއްވި މަޖިލީހުގައި ވެސް އެ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ދައުލަތުން، ނޫނީ ޕީޖީ އޮފީހުން އެދިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެއަށް ފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި ދެތިން އަޑުއެހުމެއް ހިންގި އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ތާރީހަށް ބަލާއިރު އަދި ކުށްކުރުމުގެ ވެއްޓަށް ބަލާއިރުވެސް މީހަކު ވަގަށް ނަގައި އެއަށް ފަހު އެ މީހާ ގެއްލުވާލުމުގެ ޖަރީމާއެއް ހިންގިކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުށުގެ ވެއްޓަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްވި ކުށެކެވެ. ފުލުހުންނަށް ވެސް އެ ކުށް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ވަނީ އެތައް ގޮތަކުން އިހުމާލުވެސް ވެފަ އެވެ. އަދި އެ ޖަރީމާ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ފުލުހުން ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުން ފުލުހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސް ވީހިސާބެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

ރިލްވާންގެ މަންމަ އާއި އާއިލާ މެންބަރުން ހައްގު ހޯދުމުގައި މަގުމަތީގައި: ރިލްވާންގެ ޝަރީއަތް ވެސް ޕީޖީ އެދިގެން ވަނީ ފަސްކޮށްފައި.

މިވަރުވެ އަޑި ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، ތުހުމަތު ކުރެވުނު ބަޔަކު މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި މިނިވަންކޮށް އުޅޭ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ ޒިންމާވާން ޖެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ބޭއިންސާފުން ކަންކަން ކުރުމުގެ އިންތިހާ ދިޔުމުގެ ފުރިހަމަ މިސާލެކެވެ. ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް މި މީހުންނަކީ މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާތެރި ބައެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ އިރު ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ވެސް ޕީޖީ އެދިގެން ވަނީ މިހާރު އެތައް ފަހަރަކު މަޑު ޖައްސައިފަ އެވެ. ރިލްވާންގެ މަންމަ އާއި އާއިލާ އަދި އެކުވެރިން އޭނާއަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ވަގުތަކަށް އެދި އެދި އަދިވެސް ތިބީ މަގުމަތީގަ އެވެ. އެކަމަކު ދައުލަތުގެ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް މިކަމަކީ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުންނަކީ މުޖުތަމައަށް ނުރައްކަލަކަށް ވެސް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ޕީޖީއަށް ވެސް ބޮޑު ކަމަކަށް ވަނީ ސިޔާސީ މީހުންނާ މެދު އަވަސް އަވަހަށް ދައުވާކޮށް އެ މީހުންނާ މެދު ހިންގޭ ޝަރީއަތްތައް އަވަސް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމެވެ. ސިޔާސީ މީހުން ވެސް ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ އިންސާފުން އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެ އެވެ. އެކަމާ ދެބަހެއް ނުވަމެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމްކޮށް ސުލްހަވެރި ވެއްޓެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ ޕީޖީ ވެސް އަދި އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އިސްކަން ދޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެހީތެރިވުމަކީ ޕީޖީއަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މުއައްސަސާތައް މިހިސާބަށް ދިޔައިމާ ގައުމުގައި ބޭއިންސާފު އޮންނާނެ ވަރު ވިސްނަވާށެވެ. ހުދު އެ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތިބި ފުލުހުން ވެސް އެކަމަކާ އަޅައެއް ނުލަ އެވެ. އެކަމަކު ސިޔާސީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މީހަކު ޝަރީއަތުގެ ކުރިމައްޗަށް ފުލުހުން ގެންނަނީ އޯވަނައިޓުންނެވެ. އެއްވެސް ކަހަލަ ލަސްވުމެއް ނޯވެ އެވެ.

ޔާމީންގެ މަންމަ ދަރިފުޅުގެ މަރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދެނީ: ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ވަނީ މަޑުޖެހިފައި.

މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެތައް ގޭންގް މާރާމާރީތަކެއް ހިނގި އެވެ. ވަޅީގެ ހަންޖަރުތަކުން ޒަހަމްވެ އެތައް ކުށެއް ނެތް ބަޔަކު ކަތިލެވުނު އިރުވެސް ފުލުހުންނަށް އެކަން ނުހުއްޓުނެވެ. ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ބަޔަކު ފުރައިގެން ދިޔައިރުވެސް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް ވެސް އެކަމުގައި ނެތެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް އާދައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް ކުޅޭ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ގޭންގް މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ހިސާބުން އެ ރިޕޯޓެއް ނޯވެ އެވެ. ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލަ ހިލިފައި ވަނިކޮށް އެކަމުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން އެންމެ ބޮޑަށް އަޑުއުފުލި ރިލްވާންގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ، ޔާމީން ރަޝީދު އޭނާގެ އަމިއްލަ ގެއަށް ވަންނަނިކޮށް ކޮށާ ކުދިކުދިކޮށް މަރާލި އެވެ. އެރޭ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް ނެތެވެ. ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާއަށް އެ ރިޕޯޓެއް ހުށައެއް ނުވެސް އަޅަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި މިދިޔަ އަހަރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތް އޮތީ މަޑުޖެހިފަ އެވެ. ޔާމީންގެ މަންމަ އާއި އާއިލާ ތިބީ އެ މަރަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. އެކަމަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ތެރެއިން އެ ޝަރީއަތް ހިނގައި ގަންނަ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ނުވަނީ ނުފޫޒު ގަދަބައެއްގެ އަތް އެކަމުގައި އޮތީމާ ނޫން ހެއްޔެވެ؟

އެކްޓިން ސީޕީ ނަވާޒު: ފުލުހުން ސިޔާސީ މައްސަލަތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑު.

ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތާއި ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް ވެސް މި ޖެހުނީ އެއްހާލެކެވެ. އެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅި އަހަރެއް ވުމާ ގާތްވެފައިވާ އިރު ވެސް އެ މައްސަލަތަކުގެ ހުކުމަކާ ހިސާބަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. ކޯޓުތަކުން ވަނީ އެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަވެފަ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހަފްތާއެއް ތެރޭ ވެސް ހުކުމްކޮށް ނިންމާލަ އެވެ. އެކަމަކު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލަ އާއި ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަދި އެ ނޫން ވެސް ގޭންގް މާރާމާރީތަކުގައި މަރާލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ރޭގަނޑު ދަންވަރު ވެސް ކޯޓް ހުޅުވައިގެން ކުރިއަށްދާތަނެއް ނުފެނެ އެވެ. ގިނަފަހަރު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތައް ކޯޓުން މުއްދަތު ނުޖަހާ ވަނީ ދޫވެސް ކޮށްފަ އެވެ. ބައެއް ގޭންގްތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން ގެންދާއިރު އެ މީހުން ދޫކޮށްލާނެކަން އެ މީހުންނަށް އޮންނަނީ ޔަގީންވެފަ އެވެ. އެހާ ކޫލްކޮށް އެ މީހުން ކުށްކޮށްލަން އެހެންވެ އެވެ. ސަބަބަކީ، އެ މީހުންނަކީ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ގުޅުން އޮންނަ އެ މީހުންގެ ނުފޫޒުން ހިމާޔަތް ލިބިފައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ވާތީ އެވެ. ރިލްވާން އާއި ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ވެސް ކުރިއަށް ނުގޮސް މަޑުޖެހިފައި އޮތީ އެހެންވެ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެހެން ނޫނީ، ރިލްވާން ގެއްލުވާލި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހުން މި މުޖުތަމައުގައި އަހަރުމެންނާ އެއް ހަމައެއްގައި ކޮފީ ބޯލައިގެން އަރާމުގައި ނޫޅޭނެ އެވެ. ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ޖެހޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ފުލުހުން ނުކުމެ އެ މީހުން ހައްޔަރުވެސް ކުރެވޭނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟

އެންމެންނަށް ހަމަ އިންސާފު ލިބޭ ކަމަށް ބުންޏަސް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މައްސަލަތަކެއް ނުބެލޭ.

އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް އާއި ސަރުކާރުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ދުވަހަކުވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވި އަޑެއް ނާހަމެވެ. އެކަމަކު މިއެންމެވެސް ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން މުސާރަ ނަގައިގެން ރީތިހާ އަންނައުނު ލައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީހަށް ނުކުމެ ކޮފީ އާއި ސައިބައްލަވައިގެން ތިއްބަވަނީ އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ވެއްޓެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ޒިންމާ މިބޭފުޅުން އުފުއްލެވި ތަނެއް ނުދެކެމެވެ. އެކަމަކު ސިޔާސީ ކަމެއް ޖެހޭ އިރަށް ދެއިރު ދެދަޅައަށް ފުއްޖަހައިގެން އަރައި ގައުމިއްޔަތޭ، ދީނޭ ވިދާޅުވެ މޮޅަތި ވާހަކަފުޅާއި ލަވަވިދާޅުވެ ލައްވަ އެވެ. ގައުމަށް މިވަރަށް ހަރާން ކޯރުވެފައި ދެން ކޮންމެހެން ގައުމާ ދީނޭ ވިދާޅުވުމުގެ އެއްވެސް އަސާސެއް އޮތް ހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން ވެސް ހަމަ މިފަދަ އެވެ. އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމްކޮށް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ހަމަ އިންސާފެއް ގާއިމްކޮށް ނުދެވޭ ނަމަ، ޓެކްސް ފައިސާއިން އެތައް ކުލަބަރިއެއް ޖަހާފައި ހުންނަ ޔުނީފޯމް ލައިގެން ދިވެހި ގައުމީ ދިދައަށް ސެލިއުޓް ކުރުމުގެ ހައްގެއް ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނަކަށް ވެސް ނެތެވެ. އެބޭފުޅުން ކުރި ހުވާގައި އޮންނަ ސަރުކާރު ހިމާޔަތް ކުރުން ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް އެބޭފުޅުން ކުރެއްވިހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ޔާމީން މަރާލުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް އެތައް އިންޒާރުތަކެއް ލިބެމުން އައި އިރު، ފުލުހުންނަށް ކުރެވުނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެކަން ރިޕޯޓް ކުރީމާ އަޅާނުލާ އޮތީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުތަކަށް ފުލުހުންނަށް އަދިވެސް ޖަވާބެއް ނުދެވެ އެވެ. ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލަސްވެ، އޭގެ ހަގީގަތާ ހަމަޔަށް ފުލުހުންނަށް ނުދެވުނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުތަކަށް ފުލުހުންނަށް ޒިންމާދާރު ޖަވާބެއް ނުދެވޭހާ ހިނދަކު މި ރައްޔިތުންގެ މައުސޫމު ލެއިން ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންގެ އަތްތައް ވާނީ ތަތްތެޅިފަ އެވެ.

ރިލްވާން ގެއްލުވާލި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރަން ޕީޖީ އެދިފައެއް ނެތް، އެ މީހުން ތިބީ މިނިވަންކަމާ އެކު ދޫވެފައި. އެކަމަކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ސިޔާސީ މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޕީޖީ ބޭނުންވެގެން ބަންދު ކުރޭ.

މިފަހުން ވެސް، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އިން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އިދިކޮޅު މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކުދިކުދި ކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމުން ފުލުހުންނަށް އެކަމުގައި ސީރިއަސްއެއް ނުވި އެވެ. މީޑިއާއިން އެކަމުގައި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ގުޅުމުން ވިދާޅުވީ، ދެން އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮތް އިނގޭ ނޫން ހެއްޔެވެ. ނޫން ނަމަ، އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީމާ ބަލާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ފުލުހުންގެ ވާހަކަ ހުންނަ ގޮތެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ސިޔާސީ މީހެއްގެ ތަހުގީގެއް ނަމަ ދެން ކަންވާގޮތް އަހަރުމެން އެންމެނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. ފުލުހުން އެހާމެ ސީރިއަސް އެވެ. ފުލުހުންގެ ހުރިހާ ރިސޯސްއެއް އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް އެ މީހުން ފަހާދުވެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި ފުލުހުން ވަރަށް ހީވާގި އެވެ. އެކަމަކު ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާގެ ކަމެއް ވީމާ ކަހާތަން ހިރުވައިވެސްލާހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވީމާ، އިންސާފަކީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ބުރަވާ އެއްޗަކަށް އޮންނަނީ ވެފަ އެވެ. އިންސާފަކީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މިލްކަކަށް ހެދުމުގެ ސަގާފަތް މިހާރުވެސް އަދި އެހާރުވެސް މި ދަނީކުރިއަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއް ހެއްޔެވެ؟ މި އިންސާފު މިހެން އޮންނަހާ ދުވަހަކު އަމާން ވެއްޓެއްގެ ހައްގުން އަހަރުމެން ރައްޔިތުން ތިބޭނީ މަހުރޫމުވެފަ އެވެ. ބިރެއް ނެތި މަގުމަތީގައި ހިނގާލާފައި ދިޔުމުގެ ހައްގެއް އާންމު ރައްޔިތު މީހާއަކަށް ދުވަހަކު ކޮޅުން ވެސް ނުލިބޭނެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އިންމަބޭ

  އާޓިކަލް ލިޔެލެވިިދާނެ ބޭނުން ގޮތަކައް .. ހަޤީގަތް ވަޅުލާފަ. ކަލޭމެން އަންދުން އެޅުވުމުގަ އެއްވަނަ.

  5
  5
  CLOSE
 • ތެއާސާ.

  ކައްޕިއަށް ވޯޓު ނުދޭންޖެހޭ ބައިވަރު ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން 1 ސަބަބު.....

  29
  5
  CLOSE
 • ލާދީނިިއަންސް

  ތިޔާ މަރާލާފައިވާ ދެ މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކަކީ އެއީ ނޫސްވެރިއެކޭ އަނެކަކީ ފޭކް ޓްވިޓަރ އެކަައުންޓެއް ހަދައިގެން ބްރޯކެން އިންގްލިޝް އިން މުސްލިމް ގައުމު ތަކުގެ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓަސް އަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުން ދިޔަމީހެކޭ މިކަން ފެންނާން އެބައޮތޭ ޓްރެކް ރިކޯރޑްްސް ތަކުން. ތިޔާއީ ސީދާ ލާދީނީ އެޖެންޓުން ތަކެކޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އެމެން އެއީ ލާދޏިދިިއަންސް އިންނޭ އިނގޭތޭ..

  12
  42
  CLOSE
 • ބުރޭ

  ޔާމީނުގެ ޕަޕެޓް ދޯ މި އުޅެނީ.

  23
  6
  CLOSE
 • ޑ

  ލާދީނީ ފިކުރު ކުރިއަރުވަން ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން މިނިވަން ނޫހަށް ލިޔުނު އިރު އެކަން ކުރިއޭ އެއީ ފެންނާން ހުރި ހަގީގަތޭ މިނިވަން ރޭޑިއޯ އަކީ ވެސް އޭގެ ތަނެކޭ މިކަން ކަން ރާއްޖޭން ހުއްޓުވޭނީ މިނިވަން ރޭޑިއޯ އާއި އަދި މިނިވަން ނޫސް ބަންދު ކޮށްގެންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

  11
  35
  CLOSE
 • ސަމަންދަރު

  "ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލުމާއި އެ މައްސަލައިގެ ފުނަށް ފީނާ ބަލާއިރު، ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލީ ވެސް އޭނާ ގެއްލުނުތާ އެތައް އަހަރެއް ވީފަހުން އެވެ." ނޫސްވެރިޔާ މިހެން ލިއުއްވިއިިރު ސުއާލަކީ ދެން ރިޟްވާންގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލަން ޖެހެނީ މައްސަލަ ހިނގުމުގެ ކުރިންތޯ؟ "ފުލުހުންނަށް ވެސް ރިލްވާންގެ ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރެވުނީ ވެސް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، "ލިއުންތެރިޔާ މިހެން ލިއުއްވިއިރު ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކުރަންޖެހެނީ ތަހުގީގު ނިންމުމުގެ ކުރިން ތަ؟ ލިއުންތެރިޔާ ޖާސޫސީ ފިލްމެއް ބަލާލާނަމަވެސް މިފާޑުގެ ކޮސް ވާހަކަ ލިޔަން ނުޖެހޭނެ ހެން ހީވަނީ.

  8
  43
  CLOSE
 • ކަމަނަ

  Cool

  ނާއިފްގެ ނަންބަރު ލިބިދާނެތަ ގުޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ބުނެލަން

  24
  6
  CLOSE
 • އަލީ

  ތޫނު ހަތިޔާރުން މާރާމާރީއިން މީހުން މެރީމަ އެކަނިތަ މީހުން މެރިކަމަށް ވާނީ ؟ ސިހުރު ހަދައިގެން މީހުން މެރުން ވެސް ވާނީ މެރުން ކަމަށް. ނަމަވެސް މިވާހަކަ ނުދައްކާނެ ސަބަބަކީ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްފަ ނެތީމަ. މަށަށް އިނގޭ ސީރިޔަލް ކިލާރ އެއް. މީހުނަށް ބަލާބޮޑު ކުރަނިކޮށް އަނިޔާވެގެން ލާފައިން ލަކުނެއް ދައްކައިގެން ސަރުކާރުންދޭ ނުކުޅެދޭމީހުންގެ އެލަވަންސް އޮޅުވާލައިގެން ނަގައި، މުޅި އުމުރު ސިހުރުހެދުމުގަ ހޭދަ ކުރާ ސައިތޯނެއް އެއީ. ދޭން ޖެހޭ އަދަބު ނުދެވެނީ ކީއްވެ ؟ މިލިޓަރީޔާ ކޯޓުތަށް މުށުތެރެޔަށް ލަައިގެން ހުރެމެ އިސްލާމީ ޝަރީޔާ ގާއިމުނުކޮށްދޭ އަދުލުވެރިކަމުގެ ޗިޕު ސަނާ ރައްދުވާ ފިނޑިރައީސަށް ސަލާމް

  14
  7
  CLOSE
 • ޔަގީނޭ

  ރިލްވާން މަރާލި ކަމަށް ވަނީ އެއީ ހުޅުމާލޭން އޭނާ ނަގައިގެން ކާރަކަށް ލައިގެން ގޮސް ހުޅުލެ އާއި ދިމާލުން ބޭރުން ކަނޑު ފައްތާލީއޭ މިކަން ކުރުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަހްގީގް ތަކުން ދައްކަނީ އައްޑޫ ހުުޅުދޫ މީހެކޭ އެއީ ބޮޑު ޑްރަގް ލޯރޑެކޭ އޭނާ ވަނީ ރިލްވާން ގެއްލުވާލާފައި މާލޭން ލަންކާ އަށް ފުރައިގެން ގޮސްފައޭ. މީ ސީދާ އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅުން އޮންނަ މީހުންނޭ މިމެން މިހާރު ވެސް ލަންކާ ގައި ހުރި އެމްޑީޕީ އޮފީސް ތެރޭން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މެންނާއި ބައްދަލު ކުރާ ކަމަށް ލަންކާ ގައި ތިބި ދިވެހިން ކިޔައޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ދެން މިކަން ކަން ހުއްޓުވޭނީ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް އަރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވައިގެން ނޭ އެހެވޭ ރިސޯރޓަކުން އެރި ނަމަވެސް ޓެގް އަޅުވަން ޖެހޭނެއޭ އަދި އައްޑޫން މާލެ އަށް އަންނަ މީހުން އަންނަން ޖެހޭނީ ވިސާ ނަގައިގެން ވިސާ ކްލިއަރ ވުމުންނޭ އެނޫން ނަމަ ނާދެވޭނެއޭ މިކަން ކަން ކޮށްގެން މެނުވީ މާލެ އަމާން ނުކުރެވޭނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ.

  5
  23
  CLOSE
 • ޝީއިޒްޝީ

  އިންސާފުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތް ރާއްޖެ އެއް ކަމަށް ރާއްޖެ ނުބުނެވޭނެއޭ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަންމަ އަށް. އެމެންގެ އިހްމާލް ވެސް މީގައި ވަރަށް ބޮޑޭ އިންޒާރު ލިބިފައިވާ މީހަކު މަރަށް ދައުވަތު ނޫންތޭ އެދެނީ އެއީ ރޭގަނޑު ދަންވަރު އެކަނި ގެއަށް ދިއުމުން. އެކަން ވެސް އެއީ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ ޕްރިޑެތް އޮފް ހިމް ޓު ބީ އެނަލައިޒްޑް އޭ އެއިރުންނޭ ތިޔާ ކަންކަން ހުއްޓުވޭނީ. ދެން މިރާއްޖޭގައި ސްޕެޝަލީ އެމްޑީޕީގައި ލާދީނީ ފިކުރުގެ ފިރިހެން ކުދިން ވެސް އަދި އަންހެން ކުދިން ވެސް ގިނަ ކަން އެއީ ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެކޭ އެވައްތަރު ގެ އަންހެން ކުދިންނޭ މުޅި ގައިގައި އާއި އަދި ތިއްތި ކޮޅަށް ދަންދެން ޓަޓޫ ކުރަހައިގެން އެއުޅެނީ. މަމެންނާއި ދިމާވެއްޖެއޭ އެމްޑީޕީ އަށް ސަޕޯރޓް ކުރާ މިޓައިޕްގެ ދެތިން އަންހެން ކުދިންނާއި. އެމެން ދަތް ބަނޑުގައި ވެސް ހުސްޓަޓޫ ކުރަހާ ހީވަނީ ނޯޓިސް ބޯރޑެއް ހެންނޭ. މީ ދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާ ކަންކަމޭ އިންސާނާގެ ސްކިން އަށް ވުރެން ރީތި ކުލަ އެއް ނުހުންނާނެއޭ ދެން އެ ނޯޓިސް ބޯރޑަކަށް ހެދުމުން މާ ތާހިރެއް ނުވާނެއޭ އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް މިކަން ރީތިވެގެން ދަތް ބަނޑުގައި އާއި ތިއްތި ކޮޅުގައި ޓަޓޫ ކުރެހިނަމަވެސް. މިފަދަ ކަންކަން ސިއްރުން ކުރަމުން އައިސް ފާޅުގައި މިމެން ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި މިކަން ކުރާން ފެށުމުންނޭ މިގޯސްވީ މީއޭ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާއި ގުޅުން ހުރި ޗެއިން އޮފް އިވެންޓްސް ތަކެއް ކަމަށް މަމެންގެ ދިރާސާ ތަކުން ދައްކާ އެއްޗަކީ.

  17
  26
  CLOSE
 • ޣ

  އޭނަގެ ކަމަކީ ސަރުކާރުން ކުރާ ހަޑި މުޑުދާރު ނާއިންސާފު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ މީހުން ދެއްކުމުން އެމީހުންނަށް ހަޖޫ ޖެހުން. އެކަން ހުއްޓުވުމަށް. ތިކަން ކަލެއަކަށް ނުވާނެ. ހުއްޓާލާ. ޔާމީނުގެ ޕަޕެޓެއް ތީ.

  12
  6
  CLOSE
 • ކައްޕިގެ ކޯޑިނޭޓަރު

  ކަލޯ! ހަގީގަތް ހާމަކޮށް މިވަރުގެ ލިޔުމެއް ލިޔުނީމާ ފަޔަށް ހިނި އަރައިގެން، އެކި ނަންނަމުގައި މި ލިޔުމާ ދެކޮޅަށް ތިޔަ ކޮމެންޓްކުރަނީ މީ ހަގީގަތް ނޫންކަމަށް ހަދަންހެއްޔެވެ؟ މިއަދު ހަތަރުދަމު ނުތެދުވެއިނދެ ކޮމެންޓް ލިޔުނަސް މި ހަގީގަތް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ. ތިކަހަލަ ނަގޫފިތިފައިތިބޭ މަދު ދެތިން ކޮހުންނަށްވުރެ ދެންތިބި ދިވެހިން މިއަދު މާ ހޭލުންތެރިވާނެ. ލައްކަ އަސަރުކޮށްފި ދޯ މި ލިޔުން ކިޔާފަ!؟

  35
  10
  CLOSE
 • ދިވެހި

  މިއީ ގަޓުހުރެގެން ލިޔެފައިވާ، ހަގީގީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ އިޙްސާސްތައް. ލިޔުންތެރިޔާއަށް އައްސެރިބަހާއި ސާބަސް. އައި ސެލިޔުޓް ޔޫ ނާއިފް.

  58
  10
  CLOSE
 • ނަޝްފާ

  ރިލްވާން އަތުގަ އޮތީ އަފްރާސީމް ގެ މަރުގެ ސިއްރު. އެކަން ކުރީ ކާކު ކަން ފަޅާ އަރުވާލަން އުޅުނީމަ މަރާލީ. ހެހެހެހެ. އެކަން ކުރީ ޔ އަކުން ފެއްޓޭ ނަމެއް ކިޔާ މީހެއް. އެއީ ކާކު ކަން ނޭންގޭ ކުޑަ ކުއްޖެއް ވެސް ނެތް މި ގައުމް ގަ.

  34
  17
  CLOSE
 • ޙަމެ

  ކަލެ އައް ވަހީ ބާވާލައްވަނީތަ

  11
  19
  CLOSE
 • ނިޔާސާ

  ހުރިހާ ދީނެއްގެ މީހުށްނަށް ވެސް އިންސާފު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީސް ކުރައްވާފައި ވޭ. އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަމީހާ އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަންވާނީ މަޖްބޫރު ކަމެއް ނެތިކަމަށް ވެސް ހަދީސް ކުރައްވާފައިވޭ.

  26
  1
  CLOSE
 • ހަނޑޫހޮވާ

  ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގޭނެ ދީނުގެ ކަންކަން ނުހުންނާނެއޭ ތަމެން އަނގަނުތަޅާ ބަދިގެ އަށް ވަދޭ ހަމަ މިހާރު ހަނޑޫ ހޮވަން. ހަނޑޫހޮވާދޯ.

  4
  18
  CLOSE
 • ވިސްނާމީހާ

  ލިޔުންތެރިޔާ ޚާއްސަކޮށް ދެ ކޭސްއަކަށް ސަމާލުކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު ބަލާލިންތޯ ކިތައް މީހުންއެބަތިބިތޯ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި އެވެސް ބަލާލީކީނޫން ލިޔުންތެރިޔާ ސިޔާސީ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތަކާއި އެހެން މީހުންގެ ޝަރީއަތްތަކާއި އަޅާކިޔާފައިވާއިރު އެކަމާއި ގުޅޭ ކްރިމިނަލްކޯޓް ނުވަތަ ޕީޖީގެ ބަހެއް ލިޔުމުގައި ހިމަނާފައި ނުވުމަކީ އިންސާފެއް ނެތްކަން ލިޔުންތެރިޔާއަށް ނޭގެނީތޯ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ހުށަނާޅާކަން އަދި ޔާމީން މަރުގެ މައްސަލަ ނޫސްތަކުގައި އޮތް ޕީޖީ ކުރިވާހަކަ އަދި ދައުވާކޮށް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއްވެސް ކުރިޔަށް ދިޔަ ވާހަކަ

  6
  23
  CLOSE
 • އަހުމަދު އިބްރާހިމް

  ރިލްވާން އާއި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މައްސަލަ އަށް ވެސް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެއެެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާ ވެރިކޮށް މަރާލެވިފައިވަނީ ރިލްވާން އާއި ޔާމީން ރަޝީދު އެކަނި ހެއްޔެވެ. ދެން މަރާލެވުނު މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ނާއި ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ނުކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ރިލްވާން ގެއްލުނު ހެން، ފުލުހުންގެ މީހަކު ވެސް ވީނުވީ އެއް ނޭނގި ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަކަށް ގެއްލިފައިވެއެވެ. ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލެވުނު ގޮތަށް އެހާ އަނިޔާވެރިކޮށް އެތަކެއް ކުށެއް ނެތް ބަޔަކު މަރާލެވިފައިވެއެވެ. ޔާމީން ރަޝީދު އާއި ރިލްވާންގެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

  22
  9
  CLOSE
 • ނުވާނެއޭ

  ތިޔާ މަރުގެ ޝިކާރައަށް ވި ދެމީހުންނަކީ ލާދީނީ ފިކުރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކޮށް ވާހަކަ ދެއްކި ދެމީހުންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭ އަންހެނަކު އާންމު ތަނެއްގައި ހިލޭ ފިރިހެނެއްގެ ގައިގައި ފުރަގަހަތުން ހިފަހައްޓައިގެން އެއް އަތުން ހުރެ އަދި އެހިލޭ ފިރިހެން މީހާ އޭނާ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލައިގެން ހުރެ އަންހެން މީހާގެ ވަނާ ތައް ހިލޭ ފިރިހެން މީހާގައިގައި ޖައްސަައިގެން ތިބެ އާންމު ތަންތާނަގައި ފޮޓޯ ނަގައިގެން މިޒާތުގެ ލާދީނީ ކަންކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުން މިއޮންނަނީ އެމެން ކަމަކަށް. އެކަން ކަން ބަަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

  17
  25
  CLOSE
 • ޓުރުތްް

  ރިލްވާންއައްވީގޮތް މާލޭގަ އުޅޭ ގޭންގްތަކައް އަލިފުން ޔާ އިންގޭ

  28
  2
  CLOSE
 • 2018

  ކުއްވެރިން ނަކީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މީހުން

  26
  6
  CLOSE
 • ފިރާ

  މީހަމަ ހަބޭސް ލިޔުމެއް. މުޅިންވެސް ތެދު ވާހަކަ. އެއްވެސް އިންސާނަކު މަރާކަށް ނުޖެހޭ.

  42
  12
  CLOSE
 • ކުރެވޭ

  ތިޔާ މީހުން ނަކީ އެއީ ލާދީނީ ފިކުރުތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ވެގެން އީޔޫ އިން ޕްލާންޓް ކޮށްގެން އުޅުނު ދެމީހުން ކަން އެމީހުންގެ ޓްރެކް ރިކޯރޑްސް ތަކުން ފެންނާން އެބަހުއްޓޭ ތިޔާ ޔާމީން ރަޝީދު ސައުދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވަން އޮތް ފުރަމާނަ ދަތުރު ފުޅާއި ދިމާ ކޮށް އޭނާ ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ހަޖޫ ޖަހާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްްސް ތަކަކީ އެއީ އޭނާގެ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ނެތި އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ރަސްކަލަކާއި މުޚާތަބު ކުރަން ޖެހޭ މިންގަޑަށް ވުރެން އަޚްލާގު ފެންވަރު ދަށް ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

  19
  30
  CLOSE
 • ނުކުރެވޭ

  އޭ މިހަރަ ފެންނަ ތަނެއް ދޮރެއް ނުދަންނަ ގަމާރާ... ބަލަ ކޮންމެ އެއްޗެއްކީ ކަމުގައިވީނަމަވަސް އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ދުއްވާލުމުގެ ހައްގު އަހަރެމެންނަކަށް ނޯވޭ. ހަނގުރާމަ ނުވަތަ ހަތިޔާރާއެކު ޖިހާދުކުރުންވެސްް ހުައްދަވާ ވަކި ހާއްސަ ހާލަތްތަކެއް ހުރޭ. ދީނޭ ދީނޭ ކިޔާފަ އަނގަ ފާ ކުރާއިރު ފުރަތަމަކަމަކަށް ރަނގަޅަށް ދީނުގައި އޮންނަ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އޮޅުންފިލުވާލިންބާ؟ ތިކަހަލަ ތަންދޮރު ނުދަންނަ ޖާޑިންނާ ހެދި މުޖުތަމައުއާއި ގައުމު ހަލާކުވަނީ.

  21
  2
  CLOSE
 • ފާތިމަތު

  ނަމުގަ އިސްމީ ޤަުމެއްގެ ވެރިޔެއް. އެކަމަކު އިސްލާމުންގެ މައްޗައް ކުލުނެއް ހުންނަ މީހެއްނުޏް ތިޔަ ކިޔާ ރަސްގެފާނަކީ.

  23
  10
  CLOSE
 • މަ މިއު މަ

  މިހެން ވާތީވެ ޖެހެނީ ބޮޑު ގައްދާރަކީ ޔާމީނު ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަން

  32
  14
  CLOSE
 • މުހައްމަދު އަހްމަދު

  5% ސަރުކާރު. ކިތަންމެވަރަކައް ޖަގަހަ ހަދާ ބްރިޖް ރާއްޖެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅައް ދެމިޔަސް މި ސަރުކާރު ވާނީ ފެއިލް

  35
  15
  CLOSE
 • އެހެންތޭ

  ތިޔާ ކަމުގައި މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ އެއް ހަމަ ނެތީތޭ އެއީ މަމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެކޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމު ދޯ.

  13
  26
  CLOSE
 • ޖުހާ

  މީހަކު ކަލޭ މަރާލާފިއްޔާ ދެން ދިރިތިބި މީހުން ބަލަންވީ ކަލޭގެ އަމަޔާ ބަފާގެ އިހްމާލު އޮތްތޯ ދޯ ފުރަތަމަ. އޯކޭ!

  14
  3
  CLOSE
 • ހަސަންމަނިކު

  ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެންތިބެ، އެހުވަޔާ ހިލާފުވާ އެންމެނަށް ދުނިޔެއާއި އާހިރަތުގައި ގަދަފަދަ އަޒާބު ދައްކަވާށި!

  30
  CLOSE
 • ގުއިއްޒު

  މީހުންމަރަނީ މުޖުރިމުން. މިރާއްޖޭގައި މިނިވަނުންނަކީ މުޖުރިމުން. ވެރިންނަށް ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބެވެނީ މުޖުރިމުންގެ ދަށުވެފައި ތިބީމާ. ޔަޤީން ޓީމަށް ވެދުން.

  41
  10
  CLOSE
 • ދދ

  ލާދީނީ މީހުނައް އިންސާފު ދޭނެ ކަމެއް ނެއް.

  16
  38
  CLOSE
 • އިސްލާމް

  އިބްރާހިމްގެފާނަށް ފާޅުގަ ހަޖޫޖެހި މީހެއް ޔާމިން އަކީ. އެކަން މައްސަލަ އަކަށް ނުވޭދޯ. ރިލްވާން އަކީ ލާދީނީ ބުލޮގު ހިންގި މީހެއް. އިސްލާމް ދީނަށް އެއްވެސް ޣީރަތްތެރިކަމެއް ނެތް ބައެއް އެމީހުންގެ ދިފާއުގަ ވާހަކަ ދައްކާނީ.

  11
  8
  CLOSE
 • އދ

  "ލާދީނީ" އޭ ބުނެފަ ދެން ތިބުނީވެސް ލާދީނީ ވާހަކައެއް! އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ބޭއިންސާފުން އަމަލުކުރުން ދީނުގައި ހުއްދައެއްނޫން!

  28
  3
  CLOSE
 • ތައުބާވޭ.

  ވަކިބަޔަކަށް އިންސާފު ނުދިނުމަށް ބުނާމީހާގެ ލާދީނީކަން މާ ބޮޑު. އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ ކޮންމެ ދީނެއްގެ މީހަކާމެދުވެސް އިންޞާފުން ކަންތައް ކުރުމަށް.

  36
  2
  CLOSE
 • މަ

  ކަލޭ އެކަނިތާ ދީނީ މީހަކަށް ހުރީ ބްރަންޗާ

  19
  15
  CLOSE
 • ޢަބްދުލް

  ކޮންދީނަކު ތިގޮތައް ތިކަން އޮންނަނީ؟

  24
  3
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު