chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

އަރީފާއި ނަސްރީނާއަށް އުފާވެރި އިއްތިފާގެއް!

އެކުގައި އެއް ކޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރައްވަމުން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ބޭފުޅުން ލިބި ވަޑައިގަތުމަކީ ވަރަށް ތަފާތު އިހުސާސަކަށް ވާނެ އެވެ. ފ، ނިލަންދޫއަށް އުފަން ނަސްރީނާއި އަހުމަދާއި މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ އަރީފާއި (ފޮޓޯގައި) ދެ ބޭފުޅުންގެ ލޯތްބާއި ހަޔާތުގެ ބޮޑު ބައެއްވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން އެކުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރެއްވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓްގަ އެވެ. ދެ ބޭފުޅުން ގުޅިވަޑައިގެން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އެ ކޯޓްގެ ވަޒީފާގައި ތިއްބަވައިގެނެވެ. ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކު ލިބި ވަޑައިގަތީވެސް އެ ކޯޓުގައި ތިއްބަވަނިކޮށެވެ. ދެ ބޭފުޅުން އެކުގައި 18 އަހަރު ހޭދަ ކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަށް އަހަރު އެކުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓްގަ އެވެ. ކައިވެންޏަށް 16 އަހަރުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް އަށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވާ ނަސްރީނާ އަދިވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓްގަ އެވެ. އެ ކޯޓްގެ ކާތިބަކަށް ވަދެ ވަަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް މިހާރު ނަސްރީނާއަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ ގާޒީ ކަމާއި އިސް ގާޒީ ކަން ކުރެއްވުމަށްފަހު އަރީފު މިހާރު ހުންނެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުގަ އެވެ. މިއީ މިހާރު ދެ ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އެ ދެމަފިރިންގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށް ތަފާތު ކުލަތަކެކެވެ.

މިފަހަރު މިވީ އަދި އެހެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އަރީފު އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނަވަނިކޮށް ނަސްރީނާ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވީ އެވެ. ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުުރެއްވުމުގެ ހުއްދައާއެކު އަލަށް 173 ފަރާތަކުން ހުވާ ކުރެއްވި އިރު ނަސްރީނާ ވަކީލަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވީ ވިލާ ކޮލްޖުގައި ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވައިގެންނެވެ.

މިއީ ނަސްރީނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަދެވަޑައިގަތީއްސުރެ ދެކެވަޑައިގެންނެވި ހުވަފެނެކެވެ. މި ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖެހުނު އިރު އޭނާއަށް އެންމެ ބޮޑު އުފާވެރި އިއްތިފާގަކަށްވީ އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު، އަދި ފިރިކަލުން އަބްދުﷲ އަރީފު ސޮއި ކުރައްވާފައި ވުމާއި ހުއްދައިގެ ސެޓްފިކެޓް ފިރިކަލުންގެ އަތްޕުޅުން އޭނާއަށް ލިބި ވަޑައިގަތުމެވެ.

އެ އިއްތިފާގު އައީ ތަރުތީބުން ވަކީލުންގެ އަދަދުތައް ބައި ކުރިއިރު އަރީފުގެ އަތްޕުޅުން ސެޓްފިކެޓް ލިބި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ނަސްރީނާ ހިމެނި ވަޑަައިގަތުމުންނެވެ. އެކަން އަރީފަށް ވެސް އަދި ނަސްރީނާއަށް ވެސް ވީ ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާން ކަމަކަށެވެ. އަދި އުފާވެރި ކަމެއް ވެސް އިއްތިފާގުވި ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ. އެކަން ސިފަ ކުރައްވާ ނަސްރީނާ އޭނާގެ ފޭސްބުކް ވޯލްގައި ލިޔުއްވާފައި ވަނީ މިހެނެވެ:

"... އެންމެ ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާ ކުރަން ބޭނުން ވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާ އަބްދުﷲ އަރީފަށް، ފިރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި އުސްތާޒެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ގާޒީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަން އަބަދުވެސް ހަނދާންކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަން --- ވަރަށް ލޯބިވޭ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ،"

މީގެ ރައްދުގައި އަރީފު ލިޔުއްވަ އެވެ: "ކާމިޔާބީއަކީ ހިތްމަތްތެރިންގެ ހައްގެކެވެ. އަދިވެސް އިތުރު ކާމިޔާބީއަށް އެދެމެވެ،"

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އިއްބެ

  ތިޔަ ދެމަފިރިން މާދަމާވެސް ޖަލަށްދާން ނުޖެހޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއްނެތް...އުއްތަމަފަނޑިޔާރައްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއްނެތް ތަނަކު އެހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮތީ ކޮން ރައްކާތެރިކަމެއްތޯ...

  15
  4
  CLOSE
 • ޖެނެރަލްކްރިމިނަލް

  އޯކޭ ސޮރީ...........މައުލޫމާތުގެ ކުށެއް.......ދެން ކޯޓު ކުދިން މިތާ ނަސްރީނާ ދިފާއުކޮށްފައި ކޮން ކޮމެންޓެއް ކުރާކަށް...............ތިމާގެ ކޯޓު ކުދިން ތިމާއަށް ދޮން ފުތު

  8
  2
  CLOSE
 • އިދުރީސް

  އޭނާގެ ނުފޫޒު ކޯޓުގައި ގަދަކަން ކިހިނެތް ހައްގުހަސަނަށް އިނގުނީ؟ އޭނާއާ ބައިވެގެން ޖަރީމާއެއް ހިންގަން އުޅެ އެކަން ނުވީ ދޯ؟ ހަހަހަހަހަހަ. މަޖާކަމެއް ހަސަނާ.

  4
  8
  CLOSE
 • ކާސިމު

  ނަސްރީނާއަށް ކްރިމިނަލްކޯޓުން ލީގަލް މަޤާމު ދިނީ ކޮން އިރަކުތޯ؟ އަދި އެނގިފަ ނެތްކަމެއް. 3 ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށް އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލައިގެންވެސް އެކޯޓުގައި 18 އަހަރު އުޅުނު އިރުވެސް ލީގަލް މަޤާމު ނުދިން. އެކަމަކުވެސް ނަސްރީނާ އަދިވެސް އެހުރީ އެކޯޓުގަ. މަޢުލޫމާތު ދޭއިރު ތެދު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ސޮފޫރާއަށް ގޮވާލަން. ހެހެހެހެ!

  7
  1
  CLOSE
 • ހައްގުހަސަނު

  މީ ކޯޓުގައި ވަރަށް ނުފޫޒު ގަދަ މީހެއް..ފަނޑިޔާރެއްގެ ވައިފް ވީމާ

  9
  2
  CLOSE
 • މޫސަ

  ނަސްރީނާގެ އެސައިންމަންޓްތައް ފަނޑިޔާރު އަރީފް ހައްދަވާ ދެއްވިތޯއެވެ؟

  18
  2
  CLOSE
 • އިއްސެ

  އެސައިންމެންޓު ހަދާދިނިންތޯ ފަނޑިޔާރު އަރިހުގަ ސުވާލުކުރަންވީ ނޫންތޯ؟

  8
  2
  CLOSE
 • ސޮފޫރާ

  ހޫން ކީއްވެ ނުލިޔުނީ ނަސްރީނާއަށް ކޯޓުން ލީގަލް އޮފިސަރ އެއްގެ ވަޒީފާއެއް ތަބަކަށްލާފައި ދިން ވާހަކަ...ހަމަ އޭނައަށް ދޭން އުފެއްދި މަގާމެއް...

  10
  3
  CLOSE
 • ގަރާރީ

  ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުން ބާކީ ކޮށްލި ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް ވެއެވެ. އެ މީހުންވެސް ވަކީލުކަން ކިޔެވީ ފޮނި އުންމީދާއި އެކު އެމްކިޔުއޭ އިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ކޯހެކެވެ. ނަމަވެސް ފަނޑިޔާރު އަންހެނުންނަަށް ހުއްދަ ލިބިއްޖެއެވެ. ދެރަ މީހާއަށް ދެރަ ގޮތެވެ. ނިކަމެތީން ނިކަމެތިކޮށްލާށެވެ. ﷲ ޙާފިޟް.

  10
  2
  CLOSE
 • މޫސަ

  މިފަހަރު ހުވާ މިކުރީ ކުރީގެ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތި ލީ ފަރާތް ތަކެވެ. ތިބޭފުޅުން ހުވާކުރުން ފަހުން އޮންނާނެ އެވެ. ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިމަހު 25 ގައެވެ.

  6
  CLOSE
 • މެދުހެންވޭރު

  އަވަހަށް ދެމީހުންވެސް މަގާމުން އިސްތިއުފާދީ! ތިޔާ ދައްކުވައިދެއްވީ އަދުލު އިންސާފު އޮތްގޮތް! ވަރަށް ވެދުން.

  18
  2
  CLOSE
 • ލަކޫ

  ސެޓްފިކެޓް ބަހާ ޤައުމެއްތޯ؟

  13
  1
  CLOSE
 • މުންޑޭ

  ކަލޯ އާދަނާ މީ މީގެ އަހަރެއް ކުރީގެ ކަމެއް ނޫންތޭ

  9
  3
  CLOSE
 • ޙުކުމް

  ތި އޮތީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތާ ބެހެވިފަ..އަވަހައް ހުކުމް ކުރޭ...

  10
  1
  CLOSE
 • ހަހަހަ

  ހޭއި ހޭއި، ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް .... ނޮޓްއެތިކަލް، ހަައުކުޑް ޔޫ ސައިން އޮން ޔޯ އަައިފްސް ސެރޓިފިކެޓް. އޮންލީ އިން މޯލްޑިވްސް

  15
  3
  CLOSE
 • ހަސަނު

  ލޯބި އެއީ ވަކިތަނަކުން ވަކިގޮތަކަށް ވާއެއްޗެއްނޫން. ހައިކޯޓުންވެސް ލޯބިވެދާނެ. ރައީސްއޮފީހުންވެސް ލޯބިވެދާނެ. ކުރުނބާ ގާޑިޔަލުންވެސް ލޯބިވެދާނެ. ލޯބި އެއީ ވަރަށް ލޯބި އެއްޗެއް. އެހެނަސް އިއްތިފާގު އެއީ ސަޕްރައިސެއް. ދެމަފިރިންނަށް ކާމިޔާބަށް އެދެން.

  14
  CLOSE
 • ނިޒާރު

  ވަރައްކާ ދެމަފިރިންދޯ؟ އެކަކު ވަކަލާތު ކުރާނީ އަނެއްކަކު ހުކުން އިއްވާނީ

  39
  4
  CLOSE
 • މާދެރެ

  އެކަމަކު އިއްވާ ހުކުމެއްގައި އަދުލު އިންސާފުގެ ވަސްވެސް ނުހުރޭ

  48
  6
  CLOSE
 • ހާޖަރާ

  ތީ ހަމަ ސައެއްބޯލާވަރުގެ ކަމެއް.

  34
  2
  CLOSE
 • ޝާން

  މިއަށް ކިޔާނީ އޮފީސް ލޯބި. ގާޒީވެސް އޮފީސްތެރެއިން ލޯބީގެ ކުޅިވަރުކުޅުކަން މިއީ ހަގީގަތް.

  64
  4
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު