chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ކުރީގެ "ކަޑަ"ތައް ހިތް ގައިމު ދިމާލަކަށް!

އާ ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދަމުން ގެންދާ ފުޑްކޯޓުތައް: ގިނަ ތަންތަން ވަނީ ނިމިފައި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު| އަވަސް

ހާބަރުގައި ހުންނަ ކަޑަތަކުން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ހިދުމަތް ހޯދަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭރު އެތަން ސިފަ ކުރެވެނީ "ހަޑި"ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި އޭރު އެއްވެސް ތަރުތީބެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ، މި ސަރަހައްދަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް ފުޑްކޯޓު ތަކެއް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައި، މަސައްކަތް އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކުރީ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. ބޭނުމަކީ މި ތަން ހިތް ގައިމު، ހިތް ފަސޭހަ ތަނަކަށް ހެދުމެވެ. މި މަގުސަދުގައި ފެށި މަސައްކަތް ނިމުމާ ގާތް ވެއްޖެ އެވެ. ހުދު ސަތަރީގެ މެޓީރިއަލްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތިން ފުރާޅަށް ހިޔާކޮށް، ހަދާ މި ތަން މިހާރު ނިމެނީ އެވެ. މިއާއެކު މި ތަނުން މިހާރު ފެނަނީ ހިތް ފަސޭހަ ކަމެވެ. ކުރީގެ "ކަޑަ"ތައް ހިތް ގައިމު ބަދަލަކާ ދިމާލަށް ދަނީ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ދިން ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ފުޑް ކޯޓްތައް ހަދާ ސަރަހައްދަށް އިއްޔެ ވަނީ ވަދެލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ފޯރީގައި މިހާރު ވެސް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފުޑް ކޯޓުތައް އަޅާ ތަނުގައި 26 ތަނެއް ހުންނާނެ އެވެ. މީގެތެރެ އިން ގިނަ ތަންތަން ވަނީ މިހާރު ހަދައި ނިމިފަ އެވެ.

މިހާރު ކުރަމުން ގެންދަނީ ފިނިޝިން މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަމެވެ. މި ސަރަހައްދު ނިމުމާއެކު، ފެނިގެންދާނީ ބޭރުގެގައުމުތަކުގައި މި ފަދަ ކެއިން ބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުންނަ ގޮތަށް ރީތި ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާ ފުޑް ކޯޓްތަކުގައި ތިން ސައިޒެއްގެ ކެފޭ ހުންނާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 960 އަކަފޫޓުގެ ތަންތަނާއި 1،260 އަކަފޫޓުގެ 1،660 އަކަފޫޓުގެ ކެފޭ ތަކެވެ. މި ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ގިނަ ތަންތަން ވަނީ ބިޑްކޮށްގެން އެކި ކުންފުނި ތަކަށް ދީފަ އެވެ.

ކުރީގެ "ކަޑަ"ތަކުން މިހާރު މި ފެންނަނީ ހިތް ގައިމު ކަމެވެ. ހުޅުވޭނެ ސީދާ ތާރީހެއް ނޭނގުނު ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ތަން ހުޅުވުމާއެކު މި ސަރަހައްދު ވެގެން ދާނީ މާލޭގައި އޮތް އެންމެ ހިތް ފަސޭހަ އެއް ސަރަހައްދަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ގަމާރުޓޯކިޔޯ

  މާލެފުޅުސަރަހައްދުވާނެ ވަރައްރީތިކުރަން ހުދުސަތަރި ޖަހައިގެން ހދ ހިސާބުގަ ތާނގިބުރިބުރި ކަފާފަ ކުނިއަޅަން ބެހެއްޓީމަ ޖާފަތް ހިފައިގެންދާނެ

  7
  10
  CLOSE
 • މަ

  ފުޑް އެންޑް ޑަރަގް އޮންނަނީ ނަމަކަށް

  8
  5
  CLOSE
 • އަލީ ތައްހާން

  އެންމެ މުހިއްމީ ރަހަތައް މީރުވުން އިނގޭތޯ. ރަހަ މީރު އާދައިގެ ކަޑައެއްގެ ޑިމާންޑްވެސް މަތިވާނެ ރަހަތައް ކަމުނުދާ އޭސީ ރެސްޓޯރަންޓަކަށް ވުރެވެސް.

  20
  1
  CLOSE
 • ގުރުފު

  ކާތަކެތީގެ މީރުކަން އެނގޭވަރެެއް ނުވާނެ، ސިގިރޭޓުބޯ މީހުންގެ އުނދަގުލާ ހެދި! ގަވާއިދު އޮންނަނީ އޮތްތާ؟

  24
  1
  CLOSE
 • ނައިންޓީ

  ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްލައިން ޒަމާނީފެންވަރަށް ކިތަންމެހާވެސް ރީތި ނަލަކޮށް ތަންތަން ހެދިދާނެ. ނަމަވެސް ދަންނަވަންތޯ.. ތިތަންތާ މަސައްކަތް ކުރާނީ ގޮތެއްފޮތެއްނެތް ބަންގާލީން. އެމީހުންނަނީ ދިވެހިފަސްގަނޑަށް މިއަދު މާގަދަ ބައެއް. ތިތަނަށް ކޮފީއެއް ބޯން ނުނީ އެއްޗެއް ކާލަން ގޮސް ޚިދުމަތް ގަބޫލްނުކުރެވިގެން ކަސްތަމަރަކު ބަހެއް ބުނެލާއިރަށް އެމީހަކާ ދިމާއަށް އެ ގޮތެއްފިތެއް ސާފުތާހިރުކަމެއް ނެތް ބަންގާޅުވޭޓަރު ބުނާނެ (ކަސްތަމަރު) ރަށަށް ދާށޭ. ބަލަން ތިބެމާ

  18
  6
  CLOSE
 • މުންޑޫ

  ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް މިއީ

  20
  6
  CLOSE
 • މަތަ

  މާރުކޭޓު ހޮޓަލަކީ ވެސް ރީތިކޮށް ހަދާފައި ބަޔަަކަށް ހިންގަން ހަވާލުކުރި ތަނެއް! ނަމަވެސް ތަމްރީނެއް ތަހުޒީބެއް ނުދަންނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ލައިގެން އެތަން ހިންގަން ފެށިތާ ދެތިން މަސް ތެރޭ އެތަނެކޭ އުނދުނު ފުއްޑަނެކޭ ތަފާތެއް ނެތް! މިދައްކަނީ މީގެ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ކުރީގެ ވާހަކަ! މިއަދުވެސް ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ހަމަ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ މިބުނި ފަދަ ސާފުތާހިރުކަމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުވެސް ނުދަންނަ ބޭރު މީހުން.

  43
  CLOSE
 • އަހްމަދު

  ރީތިތަނެއް އެކަމުއަގުތައްހުރީއަތްނުފޯރާފަށުގަ ކުލިތައްބޮޑުވީމަ ކާތަކެތީގެއަގުވެސްބޮޑުވާނެ އެހެއްގެއްޖެނަމަ ވަންނަމީހުންވެސް މަދުވާނެ އަނެއްކާ ސިގިރޭޓުނުބޮވޭސަރަހައްދެއްވީމަވެސް ކޮފީއައް އަރާމީހުންމަދުވާނެ

  13
  21
  CLOSE
 • ގިއްލާ

  ކާކޯޓުތައް ރީތިވިޔަސް ތަމްރީނުނެތް ބަންގާޅުންލައްވާ ކާންދެނީ އެމީހުން ތިބެނީ ނުތާހިރުކޮށް އަނެއްކޮޅުން ފުޑްއެންޑް ޑްރަގު އޮތޯރތީން ޗެކެކެއް ނުކުރެވޭ

  47
  6
  CLOSE
 • އަލީހަމީދު

  ތިބުނީ ހަމަތެދެއް ދިވެހިން ނޫންބަޔަކައް މިތަނުން ވަޒީފާ ދީގެން ނުވާނެ ކުދިފިހާރަ ސޭޓުންނައް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 12 ގުނަ ކެފެތަކައް ލިބޭނެ މާބޮޑައް އައުލަކަންބޮޑު މިކަން ކުރަން މީކާބޯތަކެތި ފިހާރައިގެ ސޭޓާ ހާސްބައިތަފާތު

  13
  CLOSE
 • ލ.

  ތިތަން ހުޅުވާކަން ނޫޅޭތަ

  28
  3
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު