ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯއަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު ބޮޑު އާމްދަނީއެއް

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެސްޓީއޯއަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހު ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ލިބި އެ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ ވެސް މައްޗަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ރައްޔިތުން ވެސް ހިއްސާވާ ކުންފުނިން ނެރެފައިވާ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކްއާޓަރު (ފުރަތަމަ ތިން މަހު) ގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި މުއްދަތުގައި އެސްޓީއޯއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.25 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކްއާޓަރުގައި ލިބުނީ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެކެވެ.

އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް މި މުއްދަތުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް 47 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބިފައިވަނީ 44 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެކެވެ. އަދި ހިންގުމުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 88 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބޭހާއި ތެޔޮ އަދި ކާޑު އެތެރެކުރާ އެސްޓީއޯއަށް މިއަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ލިބުނުއިރު، އެ ކުންފުނިން ދަނީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރަން ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.