ކާނާ

މޭބިސްކަދުރު ކޮންމެހެން ކާންޖެހޭ!

May 23, 2018
1

މޭބިސްކަދުރުން ހަޖަމް ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ކިޑްނީ މައްސަލަތަކާއި ލޮލުގެ ބަލިތަކުން މީހާ ސަލާމަތްކޮށްދެ އެވެ.

މޭބިސްކަދުރުގައި ހިމެނޭ އޭގެ އޮށުން ވެސް ހަމަ މި ފައިދާތައް ގެނުވައި ދެއެވެ. އަދި އެއީ ތަންތަން ދުޅަވުން ހުއްޓުވައިދީ ލޮލުގެ އެކި ބަލިތަކުގެ އިތުރުން ޑައިބެޓީޒް ފަދަ ބަލިތަކަށް ވެސް މުހިންމު ފަރުވާއެކެވެ.

އޭގައި އެންޓި އޮކްސިޑެންޓް ހިމެނެ އެވެ. ނޭވާ ހިތްލުމަށް ވެސް މޭބިސް ކަދުރަކީ ފަރުވާއަކަށް ވެއެވެ.