ރެއާލް މެޑްރިޑް

ރެއާލްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރުގެ ފޮންޓް ބަދަލު ކުރަން އަންގައިފި

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރުތަކުގެ ފޮންޓް ބަދަލު ކުރަން ލަލީގާއިން އަންގައިފި އެވެ.

ލީގްގައި، ގެޓާފޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ބޭނުން ކުރަން ރެއާލުން ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ ސްޕެނިޝް ސްޕަކަޕުގައި އެ ޓީމުން ބޭނުން ކުރި ޖޯޒީގައި ހުރި ފޮންޓާ އެއްގޮތަށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ޖޯޒީ ބައެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުވެސް ރެއާލްއަށް އެމައްސަލަ ދިމާވީ އެވެ.

ޔޫއެފްއާ ސުޕަކަޕާއި، ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ކުލަބު ވޯލްޑްކަޕު އަދި ސްޕެނިޝް ސްޕަ ކަޕުގައިވެސް އެ ކުލަބަކުން ބޭނުންވާ ފޮންޓަކުން ޖޯޒީގައި ނަންބަރު ޖަހއިގެން ބޭނުން ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކުލަބުތަކަށް އޮވެ އެވެ.

ނަމަވެސް ލަލީގާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަކީ، ލީގްގައި ވާދަ ކުރާ ހުރިހާ ޓީމެއްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރުވެސް އެއް ފޮންޓަކަށް ބެހެއްޓުމަށެވެ. ލަލީގާއިން އެގޮތަށް އެންގުމުން ރެއާލުން ނިކުތީ ލަލީގާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑަށް ފެތޭގޮތަށް ޖޯޒީ ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ.