ހަބަރު

ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ގަމުން 400 ގޯތި ދޫކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ލ. ގަމުން 400 ގޯތި ދޫކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބިމުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ގަމަށް މިއަދު ހަވީރު ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ގަމަށް އެންމެ ދަތިވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ރަށުގައި ބިން އޮތް ނަމަވެސް އެ ބިމުގައި ގޯތި ކަނޑާފައި ނުދެވޭ މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަވައިދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެކަން ނިންމާފަ މިއައީ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ގަމުން 400 ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެން ދާނެ، ފޯމް ނަންގަވާ، ހުށަހަޅުއްވާ، އެ ގޯތިތައް ނެގުމަށް އިންތިޒާރުގަ ތިބި މީހުން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މިކަން ކަށަވަރު ކުރައްވާ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ތަރައްގީއަކީ ކޮންކްރީޓް ކަމަށާއި ކޮންކްރީޓާ ނުލާ ތަރައްގީ ނުގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ގޯތިތައް ދޫކުރުމުން އެތަނުގައި ގެދޮރު ބިނާ ކުރަން ޖެހޭނީ ވެސް ކޮންކްރީޓްކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ކޮންކްރީޓް ތަރައްގީއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް ރައީސް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ކޮންކްރީޓް ތަރައްގީ ދެކެ މި އަންނަ ރުޅިއެއް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުވިސްނުނު، ތަރައްގީއަކީ ކޮންކްރީޓް، ކޮންކްރީޓުން މި އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ތަރައްގީ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ތަރައްގީގެ ބިޔަ ހުވަފެންތައް ރައްޔިތުން ދެކުމަކީ އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކަންކަން ހާސިލް ކުރެވޭނީ ހުވަފެން ދެކިގެން ކަމަށެވެ. ގަމަށް މި ސަރުކާރުގައި އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި ތަރައްގީތައް ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ނޫން އެހެން މީހަކަށް ގަމުން އަގުލަބިއްޔަތު ލިބެން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.