ވިޔަފާރި

ޓޫރިޒަމް ބަޖެޓް އިތުރުކޮށް، ގެސްޓްހައުސްގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

އާ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް ބަޖެޓު ތިން ގުނަ އިތުރުކޮށް، ގެސްޓްހައުސް ތަކަށް ސިމްޕޯޒިއަމްއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެއްޖެ އެވެ.

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހަރުދަނާކޮށް، އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ޓޫރިޒަމްގެ އެކި ދާއިރާތައް (ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ހިމެނޭ ގޮތައް) އިޝްތިހާރުކުރުން އިތުރުކޮށް، އިޝްތިހާރުކުރުމަށްކުރާ ހަރަދު މިހާރަށްވުރެ މަދުވެގެން ތިން ގުނަ އިތުރުކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

އާ ސަރުކާރުން ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ބަޖެޓު ބޮޑު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 104.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ އެވެ. އާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ހިމަނައިގެން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ފިނޭންސުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ބަޖެޓްގައިވާ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އިޝްތިހާރު ބަޖެޓު އިތުރު ކުރުމަށް 104 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެހެން ކަމުން އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުގެ ބަޖެޓް 157 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިހާރު 500 އަށްވުރެ ގިނަ ގެސްޓްހައުސް އެބަހުއްޓެވެ.