ރިންގް ރޯޑް

އެހާ ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވީ ރިންގް ރޯޑް ހަދާފައިވާ ގޮތުން: މާރިޔާ

Dec 6, 2018
34

މީން ދުވަހަކު ފެންބޮޑުނުވާ ވަރަށް މާލެ ތެރެ އިއްޔެ ފެންބޮޑުވި އެއް ސަބަބަކީ މާލެ ވަށައިގެން މިފަހުން ހެދި ރިންގް ރޯޑް މާ އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުރުން ކަމަށާއި އެއީ އެ މަޝްރޫއުގެ ޕްލޭނިންގައި އުޅޭ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓަށް ރޭ ވަޑައިގެން، މީޑިއާތަކާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މެކޭނިކަލް ޕަމްޕްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ފެންގަނޑު އަވަހަށް ހިންދާލަން އުނދަގޫތަކެއްވީ، ރިންގް ރޯޑް ހެދުމުގައި އެ މަގު މާބޮޑަށް އުސްކޮށް ހަދާފައި ހުރުމުން ފެންގަނޑު ރަށު ތެރެއަށް ފައިބާތީ ކަމަށެވެ. އެއީ އެ މަގު ހެދިއިރު އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއިން ވިސްނާފައި ނެތުމުން ދިމާވި ކަމެއް ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. މާރިޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ "އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ ގޮތަށް ތަރައްގީ" ގެނައުމުގެ ނަތީޖާ އެވެ.

"މިކަންތައް އެންމެ ބޮޑުވާ ގޮތަކީ އެ ހައްދަވާފައި ހުރިއިރު، އެތާގައި ހުރީ މެކޭނިކަލް ޕަންޕު ލައްވާފައި. އެކޮޅު [މާލޭގެ ބޭރުމަގު] އުސް. އެހެންވީމަ ހުރިހާ ފެނެއް ރަށު ތެރެއަށް މި ހިފަނީ. އެ ވާހަކަ އެމްއެންޑީއެފާއި ނެެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބޭފުޅުން ވެސް ކުރިން ވެސް ހިއްސާ ކުރެއްވި. މިއަދު ފެނިގެން ދަނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ތަރައްގީ، ހަދަންޖެހޭ ގޮތަށް ނޫން ގޮތަށް ހެދުނީމަ ދެން އެ ދިމާވާ ދަތިތައް މި ފެނިގެން ދަނީ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް،" މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިންގް ރޯޑް މަޝްރޫއު ހެދުމުގެ ކުރިން، ހަދަން ޖެހޭ އެންވަޔަރުމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހަދާފައި ނުވާތީ، އީޕީއޭއިން ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ މީގެ ކުރިން ޖޫރިމަނާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. ސިނަމާލެ ބްރިޖާ ގުޅިގެން ދާނެ ގޮތަށް ރިންގް ރޯޑް ހެދީ މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ހުރި ގަސްތައް ވެސް ކަނޑާލުމަށް ފަހު ތާރު އަޅައިގެން އެވެ. އެ މަޝްރޫއަށް ހަރަދުވި ފައިސާގެ އަދަދުތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން އޭރު އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ.

އިއްޔެ ހެނދުނު 10 ޖެހިއިރު ވެހެން ފެށި ވާރޭ އިރުއޮއްސެން އުޅެނިކޮށް ހުއްޓާލިއިރު، މާލެއަށް ވަނީ 223.5 މިލިމީޓަރަށް ވުރެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހިފަ އެވެ. އިއްޔެގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި، ދެ އާއިލާއެއްގެ 20 މީހުން ތިބިގެތަކުން ނެރެ ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަމަށް ގެންނަން ޖެހުނެވެ. އަދި 160 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެތަކަށް ވަނީ ފެނުގެ އަސަރުކޮށްފަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފެނުގެ އަސަރު ކުރީ، މާފަންނު ކޮޅު އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތަކަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ރޭ ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ދެން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެންނަން ކަމަށެވެ. ފެންގަނޑު މުޅިން ހިންދާ ލެވުނީ ރޭ ދަންވަރު ވާން އުޅެނިކޮށެވެ.