ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ޖަޒީރާވަންތަ އިގްތިސާދަކަށް ވެށި ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ޖަޒީރާވަންތަ ގައުމެއްގެ ސިފަ ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓޭނީ، ސާފުތާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ވެށި ބޭއްވިގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުޅި ރާއްޖެ ސާފު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭން ފެށުމަށް މިއަދު މާފްނު އެކުވެނި ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ ސާފުތާހިރު ކަމަށް ލޯބިކުރަމުން އައި ބައެއް ކަމަށާއި އެ ރޫހު އަލުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި އާލާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު އިޖްތިމާއި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. މި އިޖްތިމާއި މައްސަލަތް ހައްލު ކުރެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރުދުން ވެސް ވެށި ސާފުކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖެ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ސާފުތާހިރުކަމަށް ލޯބިކުރާ، ގޮތްހުރި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ޖަޒީރާރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި. ތަރައްގީގައި ކިތަންމެ ކުރިއަށް ދިޔަޔަސް، ޖަޒީރާވަންތަ ސިފަ ދެމެހެއްޓޭނީ، ދިވެހިންގެ މި ޗާލު ވެށި ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހައްޓައިގެން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ނިޒާމަކަށް ވަނީ ބޭނުންވެފަ އެވެ. މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެ ގޮތަކަށް ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމްތައް ގާއިމްކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ މަގްސަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް މިމުއްސަނދި ވެށި ފުރިހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ. މިރާއްޖެ ދެމިއޮންނާނީ ތިމާވެށީގެ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ރޮގުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދެވޭނީ ވެސް ވެށި ހިމާޔަތް ކުރެވިގެންކަން ވެސް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

"މި ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމުކަމާއި ނަލަކަން، ދަމަހައްޓައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދި ކަމުގެ ނަފާ، ހެޔޮގޮތުގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސާފުކުރުމުގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސް ސޯލިހުވަނީ ފިހިގަނޑަކާއި އަންގިއެއް ހަދިޔާކުރައްވާފަ އެވެ.

ސާފު ކުރުމުގެ ގައުމީ މިހަރަކާތުގައި ރައީސް ސޯލިހު އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި، މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރާއި، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ޑޮކްޓަރު އަރްވިންދް މާތުރް ވެސްވަނީ އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.