ހަބަރު

އިތުރު ތިން ގައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވަނީ

އިތުރު ތިން ގައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވައި އާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރިޔާސާ ބަޔާން އިއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ދެކުނު އެފްރިކާއާ އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނާއި ރަޝިޔާގައި ދިވެހި އެމްބަސީ ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ސައުދީ އަރައްބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން އާ އެމްބަސީތަކާއި ކޮންސިއުލޭޓްތައް ގާއިމް ކުރަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ގައުމުތަކާއި ރާއްޖެއިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ލާމެހިފައިވާ ކުޑަކުޑަ ނުޖުތަމައަކުން މުޅި ދުނިޔެ ބަދަލުވެފައިވާއިރު، ވީހާ ގިނަ ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ ރާއްޖެފަދަ ކުޑަ ގައުމަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ކޮންސިއުލާ ހިދުމަތްތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރުކޮށް މިއަހަރު ތެރޭގައި އިތުރަށް ފުޅާ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ދިވެހިން އާންމުކޮށް ގޮސް އުޅޭ ގައުމުތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށް، ވިލާތުގެ ގައުމުތަކުން ދިވެހިންނަށް ވިސާ ލިބޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް މިއަންނަނީ ކުރަމުން،"

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ވެރިކަން ފެށުނު އިރު ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައާ ރާއްޖެއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަހެރިވެ ބާކީވެފަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެލެއްވުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެނައި ބަދަލަށްފަހު ރާއްޖެ މިހާރު ވަނީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އާއިލާގެ ލޯތްބާއި ރަހުމަތްތެރިކަން އަނބުރާ ލިބިފައި ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސޯދާއި ތައުލީމީ ކުރިއެރުމުގައި ގިނަ އެހީތަކެއް ދެމުން އަންނަ ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް މިހާރު ވާނީ އެޖަމާއަތަށް ހުށަހަޅާފައި،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގެ އެހެން ބައިވެރިންނާއެކުވެސް ހީނަރުވެފަައިވާ ގުޅުންތައް އަލުން އާލާކޮށް ބަދަހިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.