ވެމްކޯ

ވެމްކޯއިން ވެސް ވިހޭގެ ޗުއްޓީ ދޭން ފަށައިފި

ވިހެއުމުން ދޭން ނިންމި ހަމަ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއާ އެއްގޮތަށް ވެމްކޯއިން ވެސް ވިހޭގެ ޗުއްޓީ އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ. އަދި ވެމްކޯއިން އިން ވެސް ވަނީ އަންހެނުން ވިހެއުމުން ބައްޕައަށް އެއްމަސް ދުވަހަށް ޗުއްޓީ ދޭން ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ ވިހޭގެ ޗުއްޓީ ހަމަހަށް އިތުރު ކުރީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ކަމަށައި މުވައްޒިފު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަރުކަޒަކުން ދޭ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން މުސާރަ ހިނގާ ގޮތަށް ހަމަސް ދުވަހުގެ މެޓާނިޓީ ލީވް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ވެމްކޯއިން ވަނީ މިވަގުތު ޗުއްޓީގައި ތިބި މުވައްޒިފުންނާއި، ޗުއްޓީ ނިންމާފައިވާ މުވައްޒިފުންގެ ތެރެއިން ދަރިފުޅަށް ހަމަސް ނުވާ ހުރިހާ އަންހެން މުވައްޒިފުންނަށް ދަރިފުޅަށް ހަމަސް ވަންދެން ޗުއްޓީ ދޭން ނިންމާފަ އެވެ.