އާޓިފިޝަލް ބީޗް

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ރޯދައަކަށް ނުހުޅުވުނު

ބަންދުކޮށްފައިވާ ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަހު ރޯދަމަހަށް އެ ބީޗް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނި ނަމަވެސް ބީޗް ހުޅުވާލެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އަދިވެސް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރޯދައަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި އެމްޓީސީސީން ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބީޗު ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ގަސް އިންދައި ބެންޗްތަކެއް ބަހައްޓާ، މޫދަށް އެރޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ފާހާނާ ބަރިއެއް ވެސް ހަދައި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ފުންކުރުމާއެކު ލައިފް ގާޑުން ބައިތިއްބާ ގޮތަށެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދެން ސިފަވާނީ ޕާކެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށާއި ބީޗްގައި ޖޯލި ފައްޗާއި އާއްމުން ހިތްހަމަ ޖައްސައިލެވޭނެ އެހެން ގިނަ ވަސީލަތްތައް ވެސް ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ތާރު އަޅައި މަގު ފުޅާ ކުރި ފަހުން ޕާކިން ޒޯނަކަށް ވެފައި އޮތް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުން ބައެއް ވެހިކަލްތައް ނަގައި އެ ތަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުސްކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފައިވަނީ މިދިއަ ޖެނުއަރީ މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެމަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗު އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަންދު ކޮށްފަ އެވެ.