މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ހުރަސް ނާޅައި ޖަލުތައް ރަނގަޅުކުރަން އެހީވެ ދެއްވާ: މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރުން ޖަލު ތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ބަދަލުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭން ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެދިފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

ޙޯމް މިނިސްޓްރީން ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފައި މިވަނީ، ޖަލުތައް އޮޑިޓް ކުރާ ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވަނީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު މައުލޫމާތު ހިމަނައި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ކަމަަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ނުކުތުުމާއެކު އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ އެ ރިޕޯޓް ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. އެޗްއާރްސީއެމުން ބުނީ ކޮމިޝަނާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔާތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި، ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ޓޯޗާގެ މައްސަލަތަކާއި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އެންމެހާ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް އެޗްއާރްސީއެމުން ފޯރުކޮށްދިން މައުލޫމާތު ޖަލު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ގެނެސްދީފައި ވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފު މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފަ ވަނީ، ޖަލު އޮޑިޓް ކުރާ ކޮމިޝަންގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ކަމުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުންނ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށް ކަމަށެވެ.