އަންހެނުން

ޓްވިޓް ސާފުގެ އެއް ޓަނު ކުނި: މަންމައެއްގެ އިސްނެގުމެއް

ފަހަކަށް އައިސް ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގަ އާއި މޫދަށް އަޅާ ކުންޏާއި ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް މީހުން އަޑުއުފުލަ އެވެ. މިފަހަރު ފާހަގަ ވެގެން މިއުޅެނީ ޒުވާން މަންމައެއް ކަމަށްވާ ސިޔާނާ މުހައްމަދު ސޯލިހް (ނާ) ޓުވިޓާގައި ހިންގި ހަރަކާތަކުން ނުކުތް ނަތީޖާއެކެވެ. އޭނާގެ ގޮވާލުމަކަށްވީ "ހިނގާބަލާށޭ މަށާއެކު ހުޅުމާލެ ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު." އެވެ. ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ބަޔަކު އޭނާއަށް އިޖާބަ ދިން ތަނެވެ.

"ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭއިރު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން މޫދަށް ދާއިރު ގޮނޑުދޮށުން ފެންނަ ކުންޏާއި ހެދި ދަރިފުޅަށް އުނދަގޫ ވެގެން ކުނި ހޮވަން އެދުނީ. ދެން ދަރިފުޅަށް ނަމޫނާއެއް ދައްކާ މި ކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވީ. އެކަނި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންވީމަ އެހެން މީހުންގެ އެހީ ހޯދަން ޓުވިޓާގައި ޖެހީ. ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު. ފުރަތަމަ ގަބޫލެއް ވެސް ނުވި"

ހުކުރު ދުވަހަކީ ހަފުތާގެ ބުރަ މަސައްކަތަށްފަހު އެންމެން ވެސް އަރާމު ކުރާ ދުވަސް ކަމުގައި ވިއަސް ތަފާތު އެކި ފަރާތްތަކުން މި ކަމުގައި ބައިވެރިވުމުން އެއް ކަމެއް އެނގުނެވެ. ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި އޮއްވާ ވެސް މިކަހަލަ އިވެންޓެއް ރާވާ ހިންގާލުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން ކަމެވެ.

"ޓްވީޓްސާފް" ގެ ނަމުގައިި އިއްޔެ ޓްވިޓާ ކޮމިއުނިޓީ ހިންގި މި އިވެންޓްގައި 253 ޒުވާނަކު ބައިވެރިވި އެވެ. ދެ ގަޑި އިރާއި 30 މިނެޓަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓް ގައި ބައިވެރިވި ގުރޫޕުން ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ގޮނޑު ސަރަހައްދު ސާފު ކުރަން 11 ޓީމަކަށް ބެހިލައިގެން ސާފުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ގްރޫޕްތަކުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގައި 1.36 ޓަނުގެ ކުނި އެއް ކުރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާދައިގެ ކުނީގެ 813.1 ކިލޯ އާއި ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ 156.5 ކިލޯ އާއި އެލުމިނިއަމް އަދި ބިއްލޫރީގެ ކުނީގެ ގޮތުގައި 67.93 ކިލޯގެ ކުނި ހޮވި އެވެ.

ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަށް ވާއިރު އާންމު ތަންތަނަށް ޒިންމާދާރު ކުޑަކޮށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓުވުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ. އިއްޔެ ސާފު ކުރަން ނުކުރް ޒުވާނުންގެ މެސެޖަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

ސާފު ކުރުމުގެ މިފަދަ ސިލްސިލާ ހަރާކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ޓުވިޓްސާފުން ވިސްނަ އެވެ.